Lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål

SFS nr
1972:78
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1972-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att skatt, som enligt bestämmelserna
i kommunalskattelagen (1928:370) skall utgå för gemensamt kommunalt
ändamål, skall utgöras med 25 öre för varje skatteöre, som påförts för
den till sådan skatt beskattningsbara inkomsten. Lag (1990:1437).

Övergångsbestämmelser

1972:78

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973, då förordningen
(1928:395) angående det belopp, varmed kommunal inkomstskatt för
gemensamt kommunalt ändamål skall utgöras upphör att gälla. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt för gemensamt
kommunalt ändamål på grund av taxering år 1973 eller tidigare år.

1978:930

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Bestämmelserna tillämpas
första gången i fråga om skatt för gemensamt kommunalt ändamål vid
1980 års taxering.

1990:1437

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande
tillämpas vid 1992 års taxering i fråga om den som taxeras för
beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1991.