Lag (1972:820) om skatt på spel

SFS nr
1972:820
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-12-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1306

1 § Spelskatt betalas enligt denna lag till staten för sådant
roulettspel som kräver tillstånd enligt lotterilagen
(1994:1000).

Kortspel och tärningsspel jämställs i denna lag med
roulettspel. Lag (1999:356).

2 § har upphävts genom lag (1984:157).

3 § har upphävts genom lag (1978:761).

4 § Skattskyldig är den som har tillstånd som avses i 1 §. I
fråga om roulettspel med utrustning som upplåts av någon med
fast driftställe inom landet, är dock den som upplåter
utrustningen skattskyldig. Lag (1999:356).

5 § Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till
sin andel i bolaget.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget
skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppe-
ring är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är
dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är
konkursboet skattskyldigt. Lag (2000:470).

6 § Skattskyldigheten inträder med den kalendermånad då spelet
påbörjas och upphör vid utgången av den kalendermånad då spelet
upphör. Lag (1994:1003).

7 § Har upphävts genom lag (2002:403).

8 § Har upphävts genom lag (1984:157).

9 § Har upphävts genom lag (1984:157).

10 § Spelskatt för roulettspel tas ut, för varje kalendermånad

då skattskyldighet föreligger, med

2 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på ett
spelbord,

4 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på två
spelbord,

9 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på tre
spelbord,

18 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fyra
spelbord och med

25 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fem
spelbord.

Föreligger rätt till spel på flera spelbord än fem tas skatten
för vart och ett av dessa bord ut med 5 000 kronor per månad.
Lag (1999:356).

11 § Har upphävts genom lag (2002:403).

12 § Har upphävts genom lag (1984:157).

13 § Har upphävts genom lag (1984:157).

14 § Har upphävts genom lag (1984:157).

15 § Har upphävts genom lag (1984:157).

16 § Anordnar någon skattepliktigt spel utan tillstånd, påför
beskattningsmyndigheten anordnaren spelskatt med belopp motsvarande
den skatt som enligt 10 § skulle ha utgått om tillstånd lämnats.
Lag (1993:473).

17 § har upphävts genom lag (1984:157).

18 § har upphävts genom lag (1984:157).

19 § Den som bedriver roulettspel med utrustning som upplåtits
till honom är ansvarig för spelskatt för vilken skattskyldighet
åvilar upplåtaren och som denne inte betalat. När
spelutrustning upplåts i flera led gäller motsvarande för en
upplåtare som själv inte är skattskyldig. Lag (1999:356).

20 § Har upphävts genom lag (1984:157).

21 § Har upphävts genom lag (1984:157).

22 § Har upphävts genom lag (2002:403).

23 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1306).

Övergångsbestämmelser

1988:1571

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om spel enligt
sådant bingotillstånd som börjat gälla före den 1 januari 1989.

2000:470

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten
i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i
den äldre lydelsen av 5 § första stycket eller 11 § får
beslutet överklagas hos Riksskatteverket.

2002:403

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.