Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

SFS nr
1972:833
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:224
Upphävd
1994-07-01

1 § Återbetalning medges enligt denna förorodning av skatt enligt
lagen (1968:430) om mervärdeskatt, som hänför sig till förvärv som
göres av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan
internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk personal vid utländsk beskickning i Sverige och lönad
konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning enligt första stycket äger ej rum av mervärdeskatt på
förvärv som göres av person som är svensk medborgare eller
stadigvarande bosatt här i landet.

Återbetalning medges även medlemsstats ombud vid internationell
organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organistion, i
den mån sådan förmån kan grundas på särskild överenskommelse.
Förordning (1977:82).

2 § Mervärdeskatt återbetalas när den uttagits eller påförts vid

1. förvärv av vara som är avsedd för inredning eller utrustning av sådan
byggnad som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som
avses i 1 § första stycket 1,

2. förvärv av inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas
av beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första
stycket 1,

3. förvärv av tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av
beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket
1,

4. tillhandahållande av tjänst på fastighet som är avsedd för
beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket
1 eller av tjänst med avseende på vara eller motorfordon som anges vid
1–3,

5. tillhandahållande av teletjänst, vatten, elektrisk kraft,
avloppsrening eller sophämtning för fastighet som är avsedd för
beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket
1. Förordning (1990:797).

3 § Mervärdeskatt återbetalas när den uttagits hos eller påförts
person som avses i 1 § första stycket 2 eller tredje stycket vid
försäljning eller tillhandahållande av

1. radiomottagare, televisionsapparat, skivspelare, bandspelare,
förstärkare, högtalare,

2. kamera, objektiv till kamera, projektor och annan utrustning för
film- eller bildåtergivning,

3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskin, kylskåp,
tvättmaskin, mangel, dammsugare,

4. skrivmaskin, räknemaskin,

5. möbler, beslysningsarmatur, inredningstextilier, mattor, piano,
flygel,

6. tillbehör eller utrustning till vara som anges i 1 – 5 eller till
motorfordon,

7. tjänst med avseende på vara som anges i 1 – 6 eller på motorfordon
eller på fastighet i samband med inmontering av vara som anges i 3
eller på sådan i fastigheten inmonterad vara.

3 a § Bestämmelser om återbetalning av mervärdeskatt på bränsle finns i
förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin,
m. m. Förordning (1990:797).

4 § Återbetalning av mervärdeskatt enligt 3 § får ske endast när fråga
är om förvärv för personligt bruk och det sammanlagda vederlaget
enligt faktura eller motsvarande handling uppgår till minst 500 kronor
inräknat mervärdeskatt.

5 § Återbetalning sker med belopp som svarar mot den mervärdeskatt,
som enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall erläggas av den som
tillhandahåller vara eller tjänst. Förordning (1984:182).

6 § Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning
av mervärdeskatt.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Förordning (1993:507).

7 § Ansökan om återbetalning göres skriftligen av chef för beskickning
eller den som i Sverige äger företräda sådan internationell
organisation som avses i 1 § första stycket 1.

Ansökan ges in till utrikesdepartementet. Den skall vara åtföljd av
faktura eller jämförlig handling i original eller kopia. Sådan
handling skall innehålla uppgift om utställarens och mottagarens namn
och adress, varje transaktion för vilken återbetalning sökes,
transaktionens art, vederlaget och på vederlaget belöpande
mervärdeskatt.

Utrikesdepartementet överlämnar ansökningen till skattemyndigheten i
Kopparbergs län med uppgift huruvida rätt till återbetalning
föreligger enligt 1 §. Förordning (1993:507).

8 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av riksskatteverket. Förordning (1977:82).

Övergångsbestämmelser

1990:797

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990 och tillämpas avseende
återbetalning av mervärdeskatt på telefontjänster från den 1 januari
1991.