Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:97) om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1972:97
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-04-07

Kungl. Maj:t har funnut gott ge till känna att följande av Europarådets
medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal jämte
tilläggsprotokoll till dessa för Sveriges del har trätt i kraft i
förhållande till Cypern den 1 april 1972, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom
och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Den som till följd av Cyperns anslutning till avtalen och
tilläggsprotokollen omfattas av överenskommelsen under 1) skall ha samma
skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen
(1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, dock icke för tiden
före den 1 januari 1973.