Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift

SFS nr
1973:1015
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1115
Upphävd
1988-01-01

1 § Förtullas vara under omständigheter som för tullpliktig vara
medför tullfrihet enligt 5 a §, 7 § eller 8 § första stycket 1-7
tullförordningen (1973:979) eller 20-26 §§, 27 § första stycket 1, 2
eller 4, 28-32 §§, 33 § första stycket eller 37 eller 38 §
tullkungörelsen (1973:1014) skall ej heller utgå skatt eller annan
införselavgift för varan.

I fall som avses i 33 § första stycket tullkungörelsen medges
befrielse från annan införselavgift än tull endast om sådan skatt
eller avgift betalas från vilken befrielse medgivits eller som
restituerats i samband med utförseln från Sverige och om varan
förtullas för den person för vilken den utförts. Förordning
(1979:986).

2 § Har förutsättning för tullfrihet som avses i 1 § upphört skall,
om annat ej föreskrives, skatt och annan införselavgift betalas enligt
de regler som gäller för tull i motsvarande fall.

3 § Bestämmelserna i tullkungörelsen (1973:1014) om
industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution och
särskild restitution har motsvarande tillämpning i fråga om skatt och
annan införselavgift som har betalats till tullmyndighet vid
förtullning, om återbäring av avgiften ej kan medges i annan ordning.
Särskild restitution av sådan avgift får dock medges endast om

1. förutsättningar för temporär tullfrihet för varan uppenbarligen
förelegat,

2. varan icke får säljas på grund av föreskrift som har meddelats med
hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller annat liknande
intresse,

3. varan icke stämmer överens med vad som får anses avtalat eller
varan icke avlämnats inom avtalad tid,

4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av
teknisk art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett
ändamål,

5. varan uppenbarligen av förbiseende har avsänts till mottagaren och
förtullats för dennes räkning,

6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende,

7. annars synnerliga skäl föreligger. Förordning (1974:1000).

4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ gäller ej försäljningsskatt på
motorfordon, skrotningsavgift, införsel-, fettvaru-, kompensations-
eller prisregleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område.
Förordning (1978:87).