Kungörelse (1973:1016) om införande av ny tullagstiftning

SFS nr
1973:1016
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1973-12-14

1 § Tullagen (1973:670), tullstadgan (1973:671) och lagen (1973:672)
om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, träder i
kraft den 1 januari 1974.

2 § Följande författningar skall, med de begränsningar som följer av
3–7 §§, upphöra att gälla vid utgången av år 1973, nämligen

1. tullstadgan (1927:391),

2. kungörelsen (1928:205) med tillämpningsföreskrifter till
förordningen angående förfarandet i vissa fall vid oriktig
avgiftsberäkning hos tullverket,

3. kungörelsen (1928:300) angående behandlingen i tullhänseende av
vissa statliga transportmedel,

4. kungörelsen (1929:308) med tillämpningsföreskrifter till
förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution,

5. frihamnsstadgan (1935:553),

6. kungörelsen (1935:557) angående reglemente för Stockholms,
Göteborgs och Malmö frihamnar,

7. kungörelsen (1953:398) med tillämpningsföreskrifter till
förordningen den 15 november 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager,

8. kungörelsen (1955:204) med tilläggsbestämmelser i fråga om
behandlingen i tullhänseende av rusdrycker, som införas eller
disponeras av aktiebolaget Vin- & spritcentralen,

9. tulltaxeringskungörelsen (1960:392),

10. kungörelsen (1964:258) med bestämmelser om tullbefrielse för
varvsmaterial,

11. kungörelsen (1969:473) om uppbörd av tull och annan införselavgift
från kreditvaruhavare,

12. ämbetsskrivelsen den 9 april 1943 angående vissa lättnader i
tullkontrollen vid transport av tullgods inom tullplats,

13. brevet den 12 januari 1946 angående rätt för Aktiebolaget
Aerotransport att från tullverket mot förbindelsekvitto utfå
tullbelagt gods m.m.,

14. brevet den 12 november 1948 med vissa tillfälliga föreskrifter
angående beräkning av uppskovstid m.m.,

15. ämbetsskrivelsen den 25 februari 1949 angående bemyndigande för
generaltullstyrelsen att medgiva viss dispens från 170 § tullstadgan
vid förtullning från tullnederlag av bensin,

16. brevet den 9 december 1949 angående fortsatt giltighet av vissa
föreskrifter om utsträckt skyldighet att vid import deklarera varas
värde m.m. och ämbetsskrivelsen den 25 juli 1963 angående fortsatt
giltighet av dessa föreskrifter,

17. brevet den 20 april 1951 angående viss förenkling av
tullklareringsförfarandet beträffande postförsändelser å vissa orter,

18. ämbetsskrivelsen den 10 juni 1955 angående bemyndigande för
generaltullstyrelsen att medgiva viss dispens vid förtullning från
tullnederlag,

19. ämbetsskrivelsen den 15 augusti 1958 angående bemyndigande att
företaga inskränkning i tullkontroll- och tullklareringstider vid
vissa tullstationer och tullexpeditioner m.m.,

20. breven den 12 september 1958 och den 16 mars 1962 angående
inrättande av transit- och proviantlokaler m.m.,

21. brevet den 26 maj 1961 angående undantag för vissa bevaknings- och
undersökningsfartyg från de i tullstadgan givna trafikbestämmelserna,

22. ämbetsskrivelsen den 9 juni 1961 angående viss dispens från
föreskrifterna i tullstadgan och frihamnsstadgan om anståndstid och
anståndspengar,

23. ämbetsskrivelsen den 10 november 1961 angående bemyndigande för
generaltullstyrelsen att fastställa vissa yttre anordningar vid
frihamn m.m.,

24. ämbetsskrivelsen den 27 september 1963 angående visst bemyndigande
för generaltullstyrelsen i fråga om omhändertagande och förvaring av
tullgods, m.m.,

25. ämbetsskrivelsen den 29 juni 1966 angående fastställande av taxa
för vissa undersökningar vid tullverkets huvudlaboratorium,

26. ämbetsskrivelsen den 28 november 1969 angående tullklarering av
vissa postförsändelser innehållande kontrollpliktiga ädelmetallarbeten
m.m.

3 § Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vara som anmälts
till förtullning eller för vilken medgivits temporär tullfrihet före
utgången av år 1973. Kungörelsen (1969:743) om uppbörd av tull och
annan införselavgift från kreditvaruhavare gäller dock endast om
tullräkning utställts dessförinnan. Kungörelsen (1928:205) med
tillämpningsföreskrifter till förordningen angående förfarandet i
vissa fall vid oriktig avgiftsberäkning hos tullverket gäller i övrigt
i fråga om talan mot beslut som meddelats före utgången av år 1973.

Tullnederlag och transitupplag, som inrättats före utgången av år
1973, får hållas längst till utgången av år 1974. Vara som förvaras på
sådant lager skall före utgången av år 1974 anges till förtullning
eller behandlas enligt 2 § tredje stycket tullagen (1973:670).

4 § Bestämmelserna om tullfrihet enligt 26 § tulltaxeringskungörelsen
(1960:392) gäller till dess att 2 § lagen om ändring i lagen
(1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier träder
i kraft.

5 § Äldre bestämmelser om tullrestitution gäller fortfarande i fråga
om vara som utföres eller blir föremål för annan därmed jämställd
åtgärd före utgången av år 1973.

6 § Den som har sådant tillstånd som enligt de äldre bestämmelserna
krävs för åtnjutande av tullrestitution eller tullbefrielse skall
efter utgången av år 1973 anses ha motsvarande tillstånd enligt de nya
bestämmelserna.

Den som har tillstånd att hålla provianteringsfrilager skall efter
utgången av år 1973 anses ha tillstånd att innehava
provianteringslager. Varor, som är upplagda på
provianteringsfrilager, skall efter utgången av år 1973 anses
upplagda på provianteringslager.

7 § Bestämmelserna om bokföringspenningar och
provianteringsfrilagersavgift skall tillämpas beträffande tullverkets
tillsyn över tullkredit- och provianteringslagerrörelsen till dess att
ny avgiftstaxa träder i kraft. Även i fråga om avgift för förrättning
gäller äldre bestämmelser tills ny avgiftstaxa träder i kraft.

8 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som ersatts genom bestämmelse i de nya författningarna
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

9 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av generaltullstyrelsen.