Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m

SFS nr
1973:1125
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:327
Upphävd
1991-01-01

1 § I fråga om skatteavdrag på inkomst, som avses i punkt 12 av
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för
vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt
korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), skall gälla vad
som föreskrives i uppbördslagen (1953:272) om skatteavdrag vid
huvudsaklig inkomst av tjänst, om icke annat framgår av denna
kungörelse. Lag (1988:668).

Avdrag för preliminär skatt på sjukpenning m.m.

2 § Avdrag för preliminär skatt göres icke från inkomst enligt 1 §, som
ej utgör dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, om mottagaren har
att erlägga preliminär B-skatt.

3 § Avdrag för preliminär skatt på föräldrapenningförmån görs endast om
den sjukpenningg ndande inkomsten uppgår till s endast om den
sjukpenningg lägst 6 000 kronor. Lag (1987:371).

3 a § Avdrag för preliminär A-skatt på inkomster som avses i första och
andra samt femte styckena i punkt 12 av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen (1928:370), med undantag för vårdbidrag enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, skall göras med ledning av särskilda
skattetabeller. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.

De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrundande
inkomster enl igt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange den preliminära
skatt som skall tas ut på en viss ersättning uttryckt i procent av
ersättningen. I tabellerna skall det finnas särskilda kolumner med
procentsatser dels för ersättningar som grundas på hela den
sjukpenninggrundande inkomsten, dels för ersättningar som grundas på 90
procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

De procenttal efter vilka skatteavdrag skall göras skall grundas på
skattesatsen för en årlig inkomst motsvarande den skattskyldiges
sjukpenninggrundande inkomst eller den andel av den sjukpenninggrundande
inkomsten som ersättningen beräknas på.

För de särskilda skattetabellerna skall i övrigt i tillämpliga delar
gälla vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om skattetabeller
avseende preliminär A-skatt.

Har sjukpenninggrundande inkomst inte fastställts för den skattskyldige
skall det underlag som utgör grund för ersättningen anses som
sjukpenninggrundande inkomst vid bestämmande av skatteavdraget. Lag
(1987:371).

Avdrag för preliminär skatt på dagpenning från erkänd
arbetslöshetskassa

4 § Avdrag för preliminär A-skatt göres från dagpenning från erkänd
arbetslöshetskassa även om den skattskyldige har att erlägga preliminär
B-skatt.

Avdrag för skatt som avses i första stycket göres med ledning av
särskild tabell. Tabellen skall grundas på medelutdebiteringen i riket
för kommunal inkomstskatt under beskattningsåret och beräknas för
skattskyldig som avses i 4 § 2 mom. första stycket 1)
uppbördsförordningen (1953:272). Medelutdebiteringen bestämmes med
tillämpning av avrundning enligt 5 § första stycket
uppbördsförordningen. Riksskatteverket fastställer tabellen.

5 § Jämkning av skatt enligt 4 § får ske endast vid
arbetslöshetstillfälle där dagpenning har utgått för längre tid än en
månad och skatteavdrag enligt tabell skulle medföra ett avsevärt
överuttag av preliminär skatt. Jämkning av skatt för mottagare av
dagpenning, som debiterats preliminär B-skatt, skall i första hand avse
skatt av sistnämnda slag.

6 § Bestämmelsen i 41 § 1 mom. uppbördsförordningen (1953:272) om
skyldighet för arbetsgivare att på skattskyldigs begäran göra avdrag för
preliminär A-skatt med förhöjt belopp äger icke tillämpning i fråga om
skatteavdrag enligt 4 §.

6 a § har upphävts genom förordning (1975:825).

Gemensamma bestämmelser

7 § Avdrag för kvarstående skatt får göras på inkomst som avses i denna
kungörelse endast om den lokala skattemyndigheten beslutat att sådant
avdrag skall göras eller den skattskyldige begär det. Har den lokala
skattemyndigheten beslutat att sådant skatteavdrag skall göras skall
myndigheten underrätta den skattskyldige härom.

8 § Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter och anvisningar för
tillämpning av denna kungörelse.

Övergångsbestämmelser

1973:1125

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 § får avdrag för preliminär A-skatt på
inkomst, som där avses och icke utgör dagpenning från erkänd
arbetslöshetskassa, under åren 1974–1976 göras med ledning av särskild
tabell, om inkomsten icke utgår under en längre tidsperiod. Tabellen
fastställes av riksskatteverket enligt de grunder som anges i 4 § andra
stycket.

1975:825

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976. Den upphävda
paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om utbildningsbidrag som
belöper på tid före ikraftträdandet.