/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1137) om kupongskatt för person med hemvist i Frankrike, m.m.;

SFS nr
1973:1137
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS1992:154
Upphävd
1993-01-01

En mellan finansdepartementet och franska finansministeriet den 14 mars
och den 4 juni 1973 med stöd av punkt 9 i protokollet till avtalet
mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande direkta skatter verkställd skriftväxling skall lända till
efterrättelse för Sveriges del. Skriftväxlingens lydelse i fransk text
och svensk översättning framgår av bilaga 1 till denna kungörelse.

I fråga om förfarandet vid tillämpningen av skriftväxlingen samt vid
nedsättning av fransk skatt på royalty och ersättning på grund av
upphovsrätt skall följande bestämmelser gälla.

/r2/ Kupongskatt för person med hemvist i Frankrike

1 § Är enligt kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande direkta skatter utdelning på aktie i svenskt aktiebolag
befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid utbetalning av
utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 och 3 §§.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon, som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från
kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att utdelningen är
befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 §
kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § kupongskatteförordningen
(1970:624) lämnas.

3 § Befrielse från kupongskatt i samband med utbetalning av utdelning
får åtnjutas endast under förutsättning att den utdelningsberättigade
när utdelningen lyftes gör särskild ansökan därom hos den som utbetalar
utdelningen. Befrielse från kupongskatt sker efter individuell eller
kollektiv ansökan.

Individuell ansökan jämte intyg från fransk skattemyndighet om den
utdelningsberättigades hemvist i Frankrike skall vara avfattade på
blankett enligt formulär nr Fi 223 (bilaga 2).

Kollektiv ansökan får göras endast av auktoriserad fransk förmedlare i
enlighet med föreskrifterna i skriftväxlingen. Sådan ansökan skall vara
avfattad på blankett enligt formulär nr Fi 224 (bilaga 3).

De blanketter som avses i andra och tredje styckena tillhandahålles av
fransk skattemyndighet och av riksskatteverket.

4 § Kupongskatt, som innehållits enligt 1 § andra stycket eller på
grund av att bestämmelserna i 3 § ej iakttagits, skall restitueras, om
utdelningen enligt kungörelsen 1972:433 är befriad från sådan skatt.

5 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

6 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten, ansökningsblankett enligt 3 §
vederbörligen ifylld och i förekommande fall försedd med intyg om
hemvist samt utredning om de omständigheter i övrigt sökanden åberopar
för befrielse från kupongskatten.

7 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

/r2/ Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Frankrike

8 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 9 i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till
beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen
detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över
nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
av fransk myndighet eller bank i Frankrike att han har hemvist i
Frankrike.

9 § Talan mot beslut i ärende som avses i 8 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

/r2/ Befrielse från eller nedsättning av fransk skatt på utdelning och
ränta samt royalty och ersättning på grund av upphovsrätt för
skattskyldig med hemvist i Sverige

10 § Den som enligt kungörelsen 1972:433 har hemvist i Sverige och
önskar befrielse från eller nedsättning av fransk skatt på utdelning
eller ränta enligt artikel 9 i avtalet eller befrielse från fransk
skatt på royalty och ersättning på grund av upphovsrätt med stöd av
artikel 11 i avtalet skall göra skriftlig ansökan därom. Vid
ansökningen skall fogas intyg av innehåll som framgår av de i 11 §
nedan angivna formulären.

11 § Ansökan om skattebefrielse eller skattenedsättning enligt 10 §
skall vara avfattad på blanketter enligt formulär RF 1 S (bilaga 4) i
fråga om utdelning som ger rätt till skattetillgodohavande, formulär RF
2 S (bilaga 5) i fråga om ränta samt utdelning då rätt till
skattetillgodohavande icke föreligger, RF 3 S (bilaga 6) i fråga om
royalty och ersättning på grund av upphovsrätt samt RF 4 S (bilaga 7) i
fråga om utdelning från investmentbolag. Ansökan ges in till
länsstyrelsen i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen.
Blankett till ansökan tillhandahålles av länsstyrelsen

12 § Sedan ansökningen kommit in, undersöker skattechefen om
förutsättningar föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som
framgår av de i 11 § angivna formulären. Om sådana förutsättningar
föreligger, lämnar skattechefen kostnadsfritt intyg som nyss nämnts. I
fråga om förfarandet i övrigt gäller de särskilda anvisningar som
fogats till de i 11 § angivna formulären.

Övergångsbestämmelser

1973:1137

1. Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då
kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom kungörelsen upphäves, såvitt avser förhållandet mellan Sverige
och Frankrike kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående
kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike och cirkuläret
(1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig
med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för
inkomst av franska värdepapper.

3. Den nya kungörelsen tillämpas beträffande ränta samt royalty och
ersättning på grund av upphovsrätt från och med dagen för
ikraftträdandet och beträffande utdelning som blivit tillgänglig för
lyftning den 1 januari 1970 eller senare.

4. Den upphävda kungörelsen och cirkuläret gäller fortfarande i fråga
om skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före den 1
januari 1970.