Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

SFS nr
1973:1148
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:209

1 § Har upphävts genom förordning (2014:209).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

2 § Bestämmelserna i 6-18 §§ fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i
ledningsrättslagen (1973:1144).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:209).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

4 § Har ett inskrivet servitut eller en inskriven
nyttjanderätt förändrats till ledningsrätt, skall
lantmäterimyndigheten när uppgift om ledningsbeslutet införts i
fastighetsregistrets allmänna del underrätta
inskrivningsmyndigheten om detta enligt 75 § förordningen
(2000:308) om fastighetsregister. Detsamma gäller, om
ledningsförrättning innebär att nyttjanderätt, servitut eller
rätt till elektrisk kraft som inskrivits upphör att gälla i
viss fastighet eller inskriven tomträtt.

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten enligt förordningen
om fastighetsregister skall även lämnas, om fastighet i dess
helhet har inlösts enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller
om vid inlösen har förordnats att särskild rätt som har
inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § fjärde stycket
samma lag. Förordning (2000:316).

Expediering av förrättningsakt m.m.

5 § Bestämmelserna i 24-26 och 29 §§ fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt
ledningsrättslagen (1973:1144).

Åtgärder för verkställighet m.m.

6 § Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen
(1973:1144) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det
finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som
behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat
sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett
ledningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka
klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett
ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i
fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare,
en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att
yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:209).

Slutbestämmelse

7 § Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna
kungörelse. Förordning (2008:681).

Övergångsbestämmelser

1995:1428

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 3, 4 och 6 §§ gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

2009:576

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje
stycket

ledningsrättslagen (1973:1144) som har gjorts före den 1 juli
2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

2014:209

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar
där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före
ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 15 § första
stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har meddelats
dessförinnan.