Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS nr
1973:1150
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:374

Inledande bestämmelser

1 § Vid tillämpningen av denna lag ska som samfällighet anses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta
fastigheterna i en socken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera
fastigheter gemensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),

5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i
samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet. I
fråga om samfällighet enligt första stycket 5 förstås dock med
delägarfastighet fastighet som på annat sätt än genom
delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare den som
deltar i samfälligheten. Beträffande sådan samfällighet ska
vidare vad som sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i
stället gälla delägares andelstal. Lag (2012:184).

2 § Lagen äger tillämpning endast i den mån det är förenligt med annan
lag eller författning. Dock får enligt lagen beslutas om nyttjande av
samfällighet i strid mot byggningabalken. Lag (1982:329).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande
tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning
eller naturreservat som har del i samfällighet enligt 1 §
första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt
förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid
lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av
naturreservat anses den som förvaltar reservatet. Innehavare av
tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 §
första stycket 1 eller 2 ska vid tillämpningen av denna lag
anses som delägare i fastighetsägarens ställe.

När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 § första
stycket 5 tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Lag (2010:999).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas även på sådan
tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning, naturreservat och
kulturreservat som har del i en samfällighet enligt 1 §
första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar en fastighet på grund av ett testamentariskt
förordnande, utan att någon har äganderätten till den, anses
vid tillämpning av lagen som fastighetens ägare. Som ägare av
ett naturreservat eller ett kulturreservat anses den som har
beslutat om reservatet.

En innehavare av en tomträtt i en fastighet som har del i en
samfällighet enligt 1 § första stycket 1 eller 2 ska vid
tillämpning av lagen anses som delägare i fastighetsägarens
ställe.

När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 §
första stycket 5 tilllämpas bestämmelserna om stämningsmål i
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Lag (2015:374).

4 § En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna
(delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad
samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Lag (2012:184).

5 § Avstyckas en samfällighet som avses i 1 § första stycket 1
eller 2 eller viss ägovidd av sådan samfällighet utan att ha
övergått till en annan ägare och förvaltas samfälligheten av en
samfällighetsförening, övergår äganderätten till den sålunda
bildade fastigheten genom avstyckningen till föreningen.
Lag (2012:184).

Delägarförvaltning

6 § Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt.

7 § Kan delägarna inte enas i fråga om en viss förvaltningsåtgärd,
skall, om någon delägare begär det, lantmäterimyndigheten eller
den som myndigheten förordnar därtill hålla sammanträde med delägarna
för att avgöra frågan eller, om omständigheterna föranleder det, anordna
föreningsförvaltning.

Lantmäterimyndigheten får, om synnerliga skäl föranleder det,
vidta åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbeslutet.
Lag (1995:1406).

8 § Den som skall hålla sammanträde enligt 7 § skall utreda vilka som är
delägare. Lag (1989:727).

9 § Till sammanträdet ska samtliga kända delägare kallas. Är det
ovisst vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det
kan antas att okända delägare finns, utfärdas kallelse även på
dessa.

Kallelse ska i god tid före sammanträdet delges delägarna. För
sådan delgivning gäller inte 14 § och 49 § första stycket 3
delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1943).

10 § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesörjs av den som skall hålla
sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när god man
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas. Lag (1988:1259).

11 § Har delägare infunnit sig till sammanträdet, får det hållas även om
han icke fått del av kallelse.

12 § Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid
sammanträdet, har, oavsett om han äger en eller flera
delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall
delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas
andelstal, om delägare begär det. Dock får delägares röstetal ej
överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga
närvarande röstberättigade delägare.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att
upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I andra frågor skall som
beslut gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid
behandlingen av fråga som rör hans rätt.

13 § När beslut fattas om överlåtelse eller om upplåtelse av rättighet,
kan även bestämmas vem som skall underteckna överlåtelse- eller
upplåtelsehandling på delägarnas vägnar. Vad som nu sagts äger
motsvarande tillämpning i fråga om ansökan om inteckning.

14 § Vid sammanträdet skall föras protokoll genom ordförandens försorg.

15 § Anser delägare att beslut som fattats vid sammanträdet
icke tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot
denna lag eller annan författning eller att hans enskilda
intressen icke i skälig omfattning beaktats i beslutet, får han
klandra beslutet genom att väcka talan mot övriga delägare hos
mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från beslutets dag
vid påföljd att rätten till talan annars är förlorad.

När talan väckts, kan domstolen förordna att beslutet tills
vidare icke skall lända till efterrättelse.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får klandra beslut
som rör hans rätt. I fråga om sådan talan äger första och andra
styckena motsvarande tillämpning.

Dom varigenom beslut upphävts eller ändrats gäller även för
delägare eller rättighetshavare som ej fört talan.
Lag (2010:999).

16 § Kostnad för sammanträdet förskjutes av sökanden. Leder sammanträdet
till beslut om förvaltningsåtgärd, skall kostnaden slutligt betalas av
delägarna efter deras delaktighet i samfälligheten.

Föreningsförvaltning

Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening

17 § Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslutning,
som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars
medlemmar utgöres av delägarna i samfällighet.

18 § En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den
samfällighet för vilken den bildats.

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är
främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose.
Lag (2012:184).

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose
medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen
skall även beaktas i skälig omfattning.

En samfällighetsförening som förvaltar en
gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till en fond för att
säkerställa underhåll och förnyelse av
gemensamhetsanläggningen, när gemensamhetsanläggningen

1. är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde
samt inrättad för småhusfastigheter eller för sådana
fastigheter tillsammans med hyresfastigheter eller
bostadsrättsfastigheter, eller

2. tillförsäkrar en tredimensionell fastighet eller ett
tredimensionellt fastighetsutrymme sådana rättigheter som avses
i 3 kap. 1 a § första stycket 2 fastighetsbildningslagen
(1970:988).

I de fall som avses i andra stycket skall föreningens styrelse
också upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall
innehålla de upplysningar som är av betydelse för att
fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas. Lag (2003:629).

19 a § Bestämmelserna i andra–fjärde styckena tillämpas när
1. olika delar av en byggnad eller annan anläggning hör till
skilda fastigheter, 2. minst en del av anläggningen hör till
en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt
fastighetsutrymme, 3. en del av anläggningen ingår i en
samfällighet, och 4. samfälligheten förvaltas av en
samfällighetsförening. En medlem i föreningen ska följa de
regler som kan finnas i stadgarna för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom samfälligheten. Medlemmen ska
hålla noggrann tillsyn över att det som sägs i andra stycket
fullgörs också av 1. personer som hör till medlemmens hushåll
eller som besöker honom eller henne som gäster, 2. personer
som medlemmen har inrymt i sin del av anläggningen, eller 3.
personer som för medlemmens räkning utför arbete i medlemmens
del av anläggningen. Om en medlem åsidosätter sina
skyldigheter enligt andra eller tredje stycket eller om en
nyttjanderättshavare åsidosätter de skyldigheter som enligt
samma stycken åligger en medlem, får föreningen föra talan
mot medlemmen. Lag (2009:184).

Bildande av samfällighetsförening

20 § En samfällighetsförening bildas vid sammanträde med
delägarna genom att de antar stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket ska, om någon delägare begär
det, hållas av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten
förordnat därtill. Dock ska i samband med förrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) lantmäterimyndigheten eller, om särskild
förrättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne
hålla sammanträde enligt första stycket beträffande en
samfällighet som berörs av förrättningen, om delägare i
samfälligheten begär det eller om det är av väsentlig betydelse
från allmän synpunkt att en samfällighetsförening bildas.

Om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att en
samfällighetsförening bildas för förvaltningen av en
samfällighet enligt 1 § första stycket 5, får
lantmäterimyndigheten hålla sammanträde enligt första stycket
även om delägare i samfälligheten inte har begärt det.
Lag (2012:184).

20 a § Vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 b §
fastighetsbildningslagen (1970:988) ska lantmäterimyndigheten
se till att en samfällighet som tillförsäkrar en
ägarlägenhetsfastighet sådana rättigheter som avses i 3 kap.
1 a § första stycket 2 nämnda lag förvaltas av en
samfällighetsförening.

I fall som avses i första stycket får lantmäterimyndigheten
hålla sammanträde enligt 20 § första stycket för bildande av
en samfällighetsförening även om delägare i samfälligheten
inte har begärt det. Lag (2009:184).

21 § I fråga om sammanträde för bildande av en
samfällighetsförening äger 7 § andra stycket, 8–11 §§, 12 §
första stycket första punkten och 14 § motsvarande tillämpning.
Hålls sammanträdet i samband med förrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) äger dock i fråga om delgivning av kallelse till
sammanträdet vad som gäller om delgivning av kallelse till
sammanträde vid förrättningen motsvarande tillämpning.
Lag (2012:184).

22 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor
gäller den mening som biträdes av ordföranden.

23 § I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 §
motsvarande tillämpning.

Har fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslut eller
tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt miljöbalken
meddelats, får sammanträde för bildande av
samfällighetsförening hållas innan domen eller beslutet om
samfällighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses
då ägaren av fastigheten och annan som enligt domen eller
beslutet ska ha del i samfälligheten. Beslut som fattas vid
sammanträdet gäller endast under förutsättning att
fastighetsbildnings-, anläggnings- eller tillståndsbeslutet
eller tillståndsdomen vinner laga kraft eller, i fråga om
anläggningsbeslut, att förordnande meddelas enligt 27 a §
anläggningslagen (1973:1149) eller 22 kap. 28 § första stycket
miljöbalken. Lag (2012:184).

24 § Kostnad för sammanträdet skall förskjutas av sökanden men slutligt
betalas av föreningen.

Registrering, stadgar och firma

25 § En samfällighetsförening registreras hos den statliga
lantmäterimyndigheten.

Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett
samfällighetsföreningsregister för införing av de uppgifter som
enligt denna lag eller någon annan författning ska anmälas för
registrering eller annars tas in i registret. I registret ska
uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om en
samfällighetsförening ska föras i den del av registret som
avser det län där föreningens styrelse enligt stadgarna har
sitt säte. I fråga om registrering i
samfällighetsföreningsregistret gäller 15 kap. 4 § första-
tredje styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Hänvisningen i den paragrafens tredje stycke ska gälla
klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 § andra
stycket denna lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna
att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får
dock inte registreras, om samfällighetsföreningens firma på
grund av bestämmelsen i 29 § första stycket andra meningen
denna lag inte får föras in i den delen av
samfällighetsföreningsregistret.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om
avgifter för registrering meddelas av regeringen.
Lag (2008:544).

26 § Registrering av en samfällighetsförening sker på
ansökan av föreningens styrelse. Har sammanträde för bildande
av föreningen hållits enligt 20 § andra stycket andra
meningen eller 20 a § andra stycket, får registrering ske
också på ansökan av den som har hållit sammanträdet.

Vid ansökningshandlingen ska fogas två bestyrkta kopior av
stadgarna samt en bestyrkt kopia av protokoll från
sammanträde enligt 20 §.

Ansökningshandlingen ska innehålla uppgift om föreningens
postadress samt styrelseledamöternas fullständiga namn,
bostads- och postadress och telefon. Om särskild
firmatecknare har utsetts, ska uppgift lämnas också om denne.
Lag (2009:184).

27 § Innan samfällighetsförening blivit registrerad, kan den ej förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Handlar medlemmar i samfällighetsförening eller dess styrelse eller
annan, som enligt denna lag är ställföreträdare för föreningen, på
föreningens vägnar innan den registrerats, skall de som deltagit i
åtgärden eller beslut därom svara solidariskt för uppkommande
förbindelser.

28 § Stadgar för samfällighetsförening skall ange

1. föreningens firma,

2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för
förvaltningen,

3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte,

4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt
grunderna för dess beslutförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,

6. föreningens räkenskapsperiod,

7. grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,

8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas,

9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra
meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid före
sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller
annan författning. Lag (1989:727).

29 § En samfällighetsförenings firma ska innehålla ordet
samfällighetsförening. Firman ska tydligt skilja sig från andra
registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor i
samma län. För registrering av en samfällighetsförenings firma
gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Någon annan än en samfällighetsförening får inte använda ordet
samfällighetsförening i sin firma. Den som bryter mot det som
nu sagts döms till böter. Lag (2008:544).

Styrelse och firmateckning

30 § Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera
ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1259).

31 § När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att
styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna.
Sådant förordnande har samma verkan som beslut om stadgeändring.
Länsstyrelsen får vidare i föreningsstämmans ställe utse en ledamot
eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen. Kan
överenskommelse ej träffas om arvode till sådan ledamot, bestämmer
länsstyrelsen arvodet.

Om länsstyrelsens beslut enligt första stycket skall anteckning göras i
samfällighetsföreningsregistret.

32 § Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt
uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts.

33 § Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot
förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får
länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl
som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen
ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som
styrelse. Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse
åter finns.

Sysslomannen har rätt till arvode som bestämmes av länsstyrelsen.
Arvodet betalas av föreningen.

34 § Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får
styrelsen utse särskild firmatecknare.

Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas.

35 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med
denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej
strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna.

36 § Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken
han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

37 § Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till
tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och
firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller
föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom
eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år.

38 § Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid
styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal
avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som
biträdes av ordföranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna.

39 § Sker ändring i fråga om sådant förhållande som anges i 26 § tredje
stycket, skall detta genom styrelsens försorg genast anmälas för
registrering.

Uttaxering av bidrag m.m.

40 § Om samfällighetsförenings medelsbehov ej täckes på annat sätt,
skall bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna.

41 § Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och
inkomststat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för
godkännande.

Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika
bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och
utgifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma
inkomster och utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är
skäligt.

Om föreningen skall göra fondsavsättning enligt 19 § andra stycket skall
av utgifts- och inkomststaten framgå de belopp som går åt till
fondavsättningen. Lag (1989:727).

42 § Om ej annat föreskrives i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas bidrag
genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma framlägger
debiteringslängd.

I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på
varje medlem och när betalning skall ske.

I fall som avses i 41 § andra stycket redovisas varje verksamhetsgren
för sig i debiteringslängden.

43 § Räcker ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen
skuld för vilken föreningen svarar, skall styrelsen utan dröjsmål
upprätta och på föreningsstämma framlägga särskild debiteringslängd samt
omedelbart uttaga vad som fordras.

Försummar styrelsens ledamöter vad som åligger dem enligt första
stycket, är de solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen
uppenbar, förordnar länsstyrelsen på borgenärens yrkande syssloman att
debitera och uttaga vad som fordras. I fråga om ersättning till sådan
syssloman äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom
försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med
den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan
påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till
betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den
nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet
enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i
första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla
den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt
än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag
(1983:660).

45 § I fall som avses i 41 § andra stycket får medel och andra
tillgångar som är att hänföra enbart till viss verksamhetsgren icke
användas eller utmätas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen.
Medel som nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.

46 § Anser medlem att uttaxering ej överensstämmer med denna
lag, stadgarna eller föreningsstämmobeslut, får han väcka talan
mot föreningen om rättelse hos mark- och miljödomstolen inom
fyra veckor från den dag då debiteringslängden framlades på
föreningsstämma.

Debiterat och till betalning förfallet belopp får, om domstolen
ej förordnar annat när den prövar talan om rättelse, uttagas
enligt bestämmelserna i utsökningsbalken om fordran för vilken
betalningsskyldighet ålagts genom dom som äger lag kraft.
Lag (2010:999).

Föreningsstämma

47 § Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens
angelägenheter utövas på föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen
anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman.

Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma
i enlighet med stadgarnas föreskrifter, skall länsstyrelsen på anmälan
av medlem utlysa föreningsstämma. Om minst en femtedel av samtliga
röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i
stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas
och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen
att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med
iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser
länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem.

48 § I fall som avses i 41 § andra stycket får vid avgörande av fråga
som enbart rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de
medlemmar som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får
deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad
han eftersatt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud,
deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt
intresse som strider mot föreningens.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid
behandlingen av fråga som rör hans rätt.

49 § Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har,
oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga
som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället
beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det.
Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda
röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än
en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta
rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i
andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Första och andra styckena gäller ej i den mån annat följer av 51 eller
52 §. Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

50 § Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar
om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse
för medlemmarna.

Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg
föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast
två veckor efter stämman.

Överlåtelse av fast egendom m.m.

51 § För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller
att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år
fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat
föreskrives i stadgarna.

Ändring av föreningens stadgar

52 § Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje
röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera
delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i
stadgarna, skall det gälla.

Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast
anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta
avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan
registrering skett.

Talan mot föreningsstämmobeslut

53 § Anser styrelseledamot eller sådan medlem eller innehavare
av rättighet i delägarfastighet vars rätt beröres att beslut
som fattas på föreningsstämma ej tillkommit i behörig ordning
eller att det strider mot denna lag eller annan författning
eller mot stadgarna, får han klandra beslutet genom att väcka
talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen.

Grundas talan enligt första stycket på att beslutet ej
tillkommit i behörig ordning eller att det eljest kränker
endast medlems eller rättighetshavares rätt, skall talan väckas
inom fyra veckor från beslutets dag vid påföljd att beslutet
annars är gällande.

När talan väckts, äger mark- och miljödomstolen förordna att
beslutet tills vidare ej får verkställas.

Dom varigenom stämmobeslut upphävts eller ändrats gäller även
för medlem eller rättighetshavare som ej fört talan.
Lag (2010:999).

Skadeståndsskyldighet m.m.

54 § I fråga om skyldighet för styrelseledamot, syssloman
enligt denna lag, revisor eller medlem att ersätta skada, som
han tillskyndat föreningen, medlem eller tredje man, och om
talan om sådan ersättning äger 13 kap. lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning. Talan upptages
dock av mark- och miljödomstolen. Lag (2010:999).

Föreningar för förvaltning av flera samfälligheter

55 § Samfällighetsförening kan bildas för att handha förvaltningen av
flera samfälligheter. 20–24 §§ äger motsvarande tillämpning på sådan
föreningsbildning. Föreligger olikhet i fråga om delaktigheten i
samfälligheterna, gäller dock de avvikelser som anges i andra stycket.

Begäran om sammanträde för bildande av sådan samfällighetsförening som
avses i första stycket tredje punkten skall göras av minst en delägare i
varje samfällighet. Vid sammanträdet skall särskild omröstning ske bland
delägarna i varje samfällighet över yrkandet att bilda gemensam
förening. Härvid äger bestämmelserna i 12 § första stycket om omröstning
i fråga som har ekonomisk betydelse motsvarande tillämpning. Bifalles
yrkandet vid samtliga omröstningar, skall delägarna vid gemensam
omröstning utse styrelse och antaga stadgar för föreningen. I annat fall
har frågan förfallit. På begäran av delägare skall dock vid sammanträdet
behandlas fråga om bildande av annan förening enligt denna paragraf
eller 20 §.

56 § Finner den som enligt 20 § skall hålla sammanträde för bildande av
samfällighetsförening att förvaltningen av samfälligheten lämpligen kan
handhas av befintlig samfällighetsförening, skall han inhämta yttrande
från föreningens styrelse huruvida den förordar att samfälligheten
anslutes till föreningen. Om sådant förord lämnas, skall vid
sammanträdet omröstning ske i anslutningsfrågan. Härvid äger
bestämmelserna i 12 § första stycket om omröstning i fråga som har
ekonomisk betydelse motsvarande tillämpning. Fattas beslut om
anslutning, skall föreningen upptaga fråga om den ändring av föreningens
stadgar som behövs för att anslutning skall ske. Till dess det slutligt
avgjorts huruvida anslutning kommer till stånd, skall frågan om bildande
av ny samfällighetsförening vila.

57 § Mellan samfällighetsföreningar får avtalas att den ena föreningen
(överlåtande föreningen) skall uppgå i den andra (övertagande
föreningen) på så sätt att medlemmarna i den överlåtande föreningen blir
medlemmar i den övertagande föreningen och att den överlåtande
föreningen upphör att bestå samt alla dess tillgångar och skulder
övertages av den övertagande föreningen (fusion).

58 § Fusionsavtal är bindande först när det godkänts av föreningsstämma
i den överlåtande föreningen och behövlig ändring i den övertagande
föreningens stadgar beslutats.

59 § Den överlåtande föreningens styrelse skall anmäla fusionsavtal för
registrering. Vid anmälan skall fogas bestyrkt avskrift av
fusionsavtalet samt av protokoll över föreningsstämmans beslut att
godkänna avtalet.

Registrering av fusionsavtalet får ske endast i samband med registrering
av beslutet om ändring i den övertagande föreningens stadgar. När regi-
strering skett, är fusionen genomförd.

60 § Förvaltar samfällighetsförening flera samfälligheter och föreligger
olikhet i fråga om delaktigheten i dessa, äger 41 § andra stycket, 42 §
tredje stycket, 45 § och 48 § första stycket motsvarande tillämpning.

Upplösning av samfällighetsförening

61 § En samfällighetsförening ska upplösas, när den eller de
samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå.
Upplösning ska vidare ske, om medlemmarna är ense om det och
länsstyrelsen medger det. Bestämmelser om rätt för
lantmäterimyndigheten att förordna om upplösning av en
samfällighetsförening finns i anläggningslagen (1973:1149).
Lag (2012:184).

62 § Samfällighetsförening får ej upplösas förrän alla dess skulder
betalats eller de medel som fordras för betalningen nedsatts hos
länsstyrelsen. I samband med upplösningen får kallelse sökas på
föreningens okända borgenärer. Bestämmelserna i lagen (1981:131) om
kallelse på okända borgenärer äger därvid motsvarande tillämpning.

Överstiger vid upplösningen av föreningen dess tillgångar skulderna,
skall överskottet skiftas mellan medlemmarna enligt grunder som
föreningsstämman beslutat. Vad som nu sagts gäller ej, om annat
föreskrives i stadgarna. Lag (1981:136).

63 § När samfällighetsförening upplösts, skall detta genom styrelsens
försorg anmälas för registrering. Har skifte av tillgångarna skett,
skall vid anmälan fogas bestyrkt avskrift av skifteshandlingen.

64 § Förvaltar samfällighetsförening flera samfälligheter och upphör
någon av dessa att bestå, skall den verksamhetsgren som samfälligheten
utgör avvecklas. Detsamma gäller om delägarna i samfälligheten är ense
om att avveckling skall ske och om länsstyrelsen medger det. Om rätt för
lantmäterimyndigheten att förordna om avveckling av
verksamhetsgren finns bestämmelser i anläggningslagen (1973:1149).

62 och 63 §§ äger motsvarande tillämpning fråga om 63 §§ äger
motsvarande tillämpning avveckling som anges i första stycket.
Lag (1995:1406).

65 § Framkommer efter upplösning av samfällighetsförening eller
avveckling av verksamhetsgren ny skuld eller tillgång, skall
länsstyrelsen på begäran av borgenär eller annan som saken rör förordna
syssloman att vidtaga de åtgärder som skulle ha ålegat styrelsen, om
skulden eller tillgången varit känd tidigare.

Lantmäterimyndighets och mark- och miljödomstols behörighet

66 § Ärenden som enligt denna lag ska prövas av en
lantmäterimyndighet tas, med det undantag som anges i 25 §, upp
av den lantmäterimyndighet inom vars verksamhetsområde
samfälligheten är belägen. Om samfälligheten är belägen inom
flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden, prövas ärendet
av den statliga lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller om
ärendet rör flera samfälligheter som är belägna inom skilda
lantmäterimyndigheters verksamhetsområden.

Ett mål eller ärende som enligt denna lag ska prövas av mark-
och miljödomstol tas upp av den mark- och miljödomstol inom
vars område samfälligheten är belägen. Om samfälligheten ligger
under flera mark- och miljödomstolar, tas talan upp av den
domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma gäller om
målet eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under
skilda mark- och miljödomstolar. Lag (2010:999).

Överklagande av en lantmäterimyndighets eller länsstyrelses
beslut

67 § Lantmäterimyndighetens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. I fråga om beslut, där ansökan om eller
anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats
enligt denna lag, gäller att beslutet får överklagas inom två
månader från den dag då det meddelades.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1998:379).

Övergångsbestämmelser

1989:727

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Beträffande samfällighetsföreningar som har bildats före
ikraftträdandet skall sådana ändringar av föreningens stadgar som
föranleds av 19 § andra stycket beslutas på den föreningsstämma som äger
rum närmast efter sex månader efter ikraftträdandet.

1990:1498

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Bestämmelserna i 67 § första stycket i sin äldre lydelse gäller
fortfarande i fråga om beslut som länsstyrelsen meddelat före
ikraftträdandet.

1995:32

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:1406

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

1998:379

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte
i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats
dessförinnan.

1998:837

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Samfällighet enligt vattenlagen (1983:291) skall vid
tillämpningen av denna lag anses som samfällighet enligt lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

3. Tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt vattenlagen
(1983:291) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 23 §
anses som tillståndsdom eller tillståndsbeslut enligt
miljöbalken.

2010:1943

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.

2012:184

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om samfälligheter
enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

2015:374

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har
påbörjats före ikraftträdandet.