Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS nr
1973:1151
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:835

Allmänna bestämmelser

1 § Anläggningslagen (1973:1149), lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter och denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

2 § Genom anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter upphäves, med den begränsning som följer
av denna lag,

lagen (1921:299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed
jämförliga samfällda ägor och rättigheter,

lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar,

lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa
gemensamhetsanläggningar.

3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som ersatts genom bestämmelse i anläggningslagen
(1973:1149), lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter eller
denna lag skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

4 § Vad som i anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter föreskrives om fastighet äger
motsvarande tillämpning på sådan lott eller sådant område som kan
komma att utgöra fastighet för sig genom legalisering.

5 § Den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt eller med
fideikommissrätt skall vid tillämpning av anläggningslagen (1973:1149)
och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter anses som
fastighetens ägare.

6 § Vad som enligt anläggningslagen (1973:1149) gäller för det fall att
fastighet svarar för fordran skall tillämpas även när fastighet besväras
av rätt till avkomst eller annan förmån. Lag (1987:129).

Övergångsbestämmelser angående anläggningslagen (1973:1149)

7 § har upphävts genom lag (1997:619).

8 § Har vid förrättning enligt lagen (1966:700) om vissa
gemensamhetsanläggningar förmånsrätt fastställts med stöd av 7 § andra
stycket lagen, äger 39–42 §§ samma lag samt lagen (1966:701) om
förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa
gemensamhetsanläggningar tillämpning så länge något förmånsrättsbelopp
kvarstår.

9 § har upphävts genom lag (1997:619).

10 § Bestämmelserna i 35 och 37-40 §§ anläggningslagen
(1973:1149) om omprövning av förrättning enligt nämnda lag äger
motsvarande tillämpning i fråga om annan förrättning enligt
lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar än som avses
i 8 §. Lag (1997:619).

11 § Beslutas vid omprövning enligt 10 § ändring beträffande
anläggning som är gemensam för flera fastigheter, anses anläggningen
vara inrättad enligt anläggningslagen (1973:1149). Förvaltas
anläggningen av sådan samfällighet som kan förvärva rättigheter och
ikläda sig skyldigheter, skall samtidigt förordnas att samfälligheten
skall upplösas.

12 § Bestämmelserna i 41-43 §§ anläggningslagen (1973:1149)
äger motsvarande tillämpning när fastighetsbildningsåtgärd
eller annan åtgärd som där avses rör fastighet som är ansluten
till gemensam anläggning vilken tillkommit vid förrättning
enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar. Med
fastighets skyldighet gentemot delägare i samfällighet
jämställes därvid ansvar för samfällighets gäld som åvilar
fastigheten samt förmånsrätt som fastställts i fastigheten med
stöd av 7 § andra stycket lagen om vissa
gemensamhetsanläggningar.

Upplåtes tomträtt i fastighet som avses i första stycket,
gäller 44 § anläggningslagen. Lag (1997:619).

13 § har upphävts genom lag (1997:619).

14 § har upphävts genom lag (1997:619).

15 § har upphävts genom lag (1997:619).

16 § Har domstol enligt lagen (1921:299) om förvaltning av
bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter
meddelat beslut med avseende på samfällighets förvaltning, skall
nämnda lag fortfarande gälla i det hänseende beslutet avser. Utan
hinder av vad nu sagts skall, om delägare begär det, enligt lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter bildas
samfällighetsförening, som har att övertaga förvaltningen. Finns
syssloman eller god man enligt förstnämnda lag, göres begäran om
sammanträde för bildande av förening hos honom och har han att utan
förordnande hålla sammanträdet.

17 § Bestämmelserna i 1 § andra stycket, 5 §, 7 § första stycket
tredje punkten och tredje stycket 8, 22–34 och 43 §§ samt 44 § andra
stycket lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar skall
fortfarande tillämpas i fråga om sådan samfällighet enligt nämnda lag
som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

18 § I fråga om sådan samfällighet enligt lagen (1966:700) om
vissa gemensamhetsanläggningar som icke kan förvärva
rättigheter och ikläda sig skyldigheter äger vad som i lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter föreskrives om
samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149) motsvarande
tillämpning.

I fråga om sådana företag enligt 3, 7 eller 8 kap. vattenlagen
(1918:523) som inte kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter samt motsvarande företag enligt äldre bestämmelser
gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter föreskrivs om samfälligheter enligt lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Lag (1998:835).

19 § På samfällighetsstämma i samfällighet som avses i 17 §
kan beslutas att samfälligheten skall ombildas till
samfällighetsförening. Beslutas sådan ombildning, skall stämman
vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter anses som sammanträde enligt 20 § i lagen.

Första stycket gäller icke samfällighet som åtnjuter
förmånsrätt enligt lagen (1966:701) om förmånsrätt för
fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om sådana
företag enligt 3, 7 eller 8 kap. vattenlagen (1918:523) eller
motsvarande äldre lagstiftning som kan förvärva rättigheter och
ikläda sig skyldigheter. Lag (1997:619).

20 § När en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § har
registrerats, skall den anses ha övertagit samfällighetens
samtliga tillgångar och förpliktelser. De anläggningar som
förvaltas av samfälligheten skall vid tillämpningen av lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter jämställas med
gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149)
eller, såvitt avser företag enligt vattenlagen (1918:523) eller
motsvarande äldre bestämmelser, med gemensamma anläggningar i
samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (1998:835).

21 § I samband med beslut, som avses i 11 § andra stycket
lagen (1998:813) om införande av lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet och som rör en samfällighet
som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, skall
förordnas att samfälligheten skall upplösas och att en
samfällighetsförening skall bildas för att förvalta den nya
samfälligheten.

När en samfällighetsförening som har bildats enligt första
stycket har registrerats, skall bestämmelserna i 20 §
tillämpas. Lag (1998:835).

1995:1407

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.