Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS nr
1973:1152
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:185

1 § Med samfällighetsförenings fordran på belopp, som vid
uttaxering enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter påförts någon såsom ägare av fastighet eller
innehavare av tomrätt, som omfattas av samfälligheten, följer
förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 2 förmånsrättslagen
(1970:979), om beloppet inte har förfallit till betalning
tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för fordran som innehas av en förening som
förvaltar en exploateringssamfällighet enligt lagen (1987:11)
om exploateringssamverkan. Lag (2012:185).