Anläggningskungörelse (1973:1165)

SFS nr
1973:1165
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:210

Särskild förrättningsman

1 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana
föreskrifter som har utfärdats av regeringen eller någon annan
myndighet och som gäller för lantmäterimyndigheterna eller
förrättningslantmätare ska gälla för särskilda förrättningsmän.
Förordning (2008:682).

2 § Har upphävts genom förordning (2014:210).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

3 § Bestämmelserna i 6-18 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)
äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i
anläggningslagen (1973:1149).

Beslut om godkännande enligt 43 § anläggningslagen behöver ej tagas upp
i protokoll.

4 § Har upphävts genom förordning (2014:210).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

5 § Om det vid inlösen enligt anläggningslagen (1973:1149) har
bestämts att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas
orubbad enligt 12 § tredje stycket samma lag, skall
lantmäterimyndigheten genast lämna inskrivningsmyndigheten
underrättelse om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om
fastighetsregister. Förordning (2000:317).

Expediering av förrättningsakt m.m.

6 § Bestämmelserna i 24-26, 28 och 29 §§ fastighetsbildningskun
görelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning
enligt anläggningslagen (1973:1149) och i fråga om ärenden om
godkännande enligt 43 § samma lag.

Åtgärder för verkställighet m.m.

7 § Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149)
har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl
för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att
verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att
anläggningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett
anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka
klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett
anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i
fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare,
en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att
yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:210).

Slutbestämmelse

8 § Bestämmelser om rätt för Trafikverket att meddela
föreskrifter i fråga om tekniska krav på vägar och anordningar
som hör till vägar finns i 10 kap. 6 § plan- och
byggförordningen (2011:338). Lantmäteriet får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse. Detsamma
gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen
(1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och
lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, i den mån
lantmäterimyndigheterna ska tillämpa dessa lagar.
Förordning (2011:357).

Övergångsbestämmelser

1995:1429

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 1, 4, 5 och 7 §§ gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter
som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

2009:577

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje
stycket anläggningslagen (1973:1149) som har gjorts före den
1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

2014:210

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar
där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före
ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första
stycket anläggningslagen (1973:1149) har meddelats
dessförinnan.