Kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighets föreningsregister

SFS nr
1973:1166
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1456
Upphävd
1996-01-01

1 § Ett samfällighetsföreningsregister skall vara inrättat enligt
lösblads-system om inte Statens lantmäteriverk för ett visst län
beslutat att registret i stället skall föras genom automatisk
databehandling. Därvid skall bestämmelserna i förordningen
(1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid
förande av samfällighetsföreningsregister m.m. tillämpas i stället
för bestämmelserna i denna kungörelse. Förordning (1993:1269).

2 § Varje förening som registreras upptages på särskilt upplägg. Varje
till ett upplägg hörande blad förses med rubrik innehållande föreningens
firma. Bladen i varje upplägg numreras i löpande följd. Införingar på
föreningsupplägg sker i tidsföljd. När införing sker, antecknas dagen
för införingen.

3 § För tillvaratagande av ansökningar och anmälningar jämte därvid
fogade handlingar inrättas särskilt för varje förening akter, som ordnas
i bokstavsföljd efter föreningarnas firmor.

4 § De till samfällighetsföreningsregistret hörande uppläggen
sammanföres i samlingspärm och ordnas därvid i lämplig följd.

4 a § När en samfällighetsförening registreras skall de uppgifter
antecknas som avses i 26 § tredje stycket samt 28 § första stycket 1–3
och 6 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Vid registrering på grund av anmälan enligt 59 § lagen om förvaltning av
samfälligheter görs anteckning på den överlåtande föreningens upplägg.
Därvid antecknas att denna förening har upphört att bestå. Förordning
(1987:979).

5 § Beviljas registrering av samfällighetsförening, förses den ena
avskriften av stadgarna med bevis om registreringen varefter den
återställes till föreningen. Registreras ändring i förenings stadgar,
förses den ena avskriften av protokollet över ändringsbeslutet med bevis
om registreringen, varefter den återställes till föreningen.

6 § har upphävts genom förordning (1991:350).

7 § Anteckning i samfällighetsföreningsregistret enligt 31 § andra
stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter sker genom
den statliga fastighetsregistermyndighetens försorg. Förordning
(1991:350).

8 § Samfällighetsförening som genom fusion uppgått i annan förening
eller som upplösts avföres ur samfällighetsföreningsregistret, sedan
fusionsavtalet eller upplösningen registrerats.

9 § Om samfällighetsförening beslutar att styrelsens säte skall flyttas
till annat län, skall föreningen, sedan beslutet registrerats, avföras
ur samfällighetsföreningsregistret för det län där föreningen dittills
varit registrerad. Den statliga fastighetsregistermyndigheten överlämnar
föreningens upplägg och akt till den länsstyrelse hos vilken föreningen
därefter skall registreras. Förordning (1991:350).

10 § Avgift tas ut när

1. ansökan görs om en samfällighetsförenings registrering, eller

2. anmälan görs om ändring i stadgarna för en
samfällighetsförening.

För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 10–14 §§
avgifts-förordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas för
ärenden enligt första stycket 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt
första stycket 2.

Avgift tas inte ut för registrering som görs efter anmälan om enbart
adressändring eller efter anmälan från en myndighet eller som
vidtas enligt 17 § firmalagen (1974:156).

Avgift skall tas ut enligt första stycket 2 för registrering av en
samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om
införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter.

Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut
meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden.
Förordning (1993:1269).

10 a § Avgift tas ut för utdrag ur samfällighetsföreningsregister, om
inte utdraget expedieras i ett registeringsärende som handläggs
samtidigt. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 20–24 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.
Förordning (1992:225).

11 § Den statliga fastighetsregistermyndigheten skall tillse att
samfällighetsföreningsregistret hålles aktuellt samt genom lämpliga
åtgärder verka för att föreskrivna anmälningar till registret göres.
Förordning (1991:350).

12 § Till blad i samfällighetsföreningsregister användes blanketter
enligt formulär som fastställs av statens lantmäteriverk.

Lantmäteriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1991:350).