/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1185) om tillämpning av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap;

SFS nr
1973:1185
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS1992:945
Upphävd
1992-10-01

Kungl. Maj:t förordnar att ett mellan Sverige och Danmark den 29
augusti 1973 ingånget tilläggsavtal, vars lydelse framgår av bilaga
till denna kungörelse, till avtalet den 27 oktober 1953 mellan samma
stater för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å
kvarlåtenskap skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Övergångsbestämmelser

1992:945

3. De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas
beträffande arvsskatt på person som avlidit före den 18 oktober 1992 och
beträffande gåvoskatt på gåva som omfattas av avtalet mellan Sverige och
Danmark och för vilken skattskyldighet uppkommit före nämnda tidpunkt.