Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier

SFS nr
1973:1210
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:1060
Upphävd
1990-02-01

1 § Vid försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier
för statsverkets räkning skall affärsmässighet tillämpas.

Sådan försäljning skall ske genom FFV Allmateriel Aktiebolag. En
myndighet får dock, efter samråd med detta bolag, besluta om avyttring i
annan ordning när det gäller materiel eller inventarier av ringa värde
eller när det annars bedöms ändamålsenligt och ekonomiskt fördelaktigt
för statsverket. Förordning (1979:1071).

2 § har upphävts genom förordning (1979:1071).

3 § har upphävts genom förordning (1979:1071).

4 § De medel som flyter in vid försäljning av materiel och inventarier
skall myndigheten redovisa enligt följande.

1. Om försäljningen avser omsättningstillgångar skall medlen, om ej
annat har föreskrivits, redovisas som inkomst under vederbörligt anslag.

Affärsverk och myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet, redovisad
över ett 1000 kronorsanslag, får dock själva förfoga över influtna
medel. I övriga fall skall frågan om dispositionen av de medel som
erhållits vid försäljningen i särskild ordning underställas regeringens
prövning. Detta behöver dock inte ske om försäljningsbeloppet
understiger 20000 kr.

2. Om försäljningen avser anläggningstillgångar skall medlen redovisas
enligt förordningen (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning
m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar. Förordning (1982:51).