Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol

SFS nr
1973:1216
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:592
Upphävd
1991-01-01

1 § Särskild skatt erlägges enligt denna lag för

1. bensin, dock inte motoralkoholer, om bensinen är avsedd för
motordrift och är skattepliktig enligt lagen (1961:372) om
bensinskatt, med sex öre per liter,

2. motorbrännolja och eldningsolja, om oljan är skattepliktig enligt
lagen (1957:262) om allmän energiskatt, med etthundraarton kronor per
kubikmeter,

3. kolbränslen, om dessa är skattepliktiga enligt lagen om allmän
energiskatt, med tio kronor per ton. Lag (1986:502).

2 § Lagen (1961:372) om bensinskatt utom 2 § första–andra styckena
tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag på bensin och lagen
(1957:262) om allmän energiskatt utom 10 § första stycket, 11–15 §§ och
25 § tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag på oljor och
kolbränslen. Lag (1987:510).

3 § har upphävts genom lag (1982:451).

Övergångsbestämmelser

1990:592

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före den 1 januari 1991.