Lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän

SFS nr
1973:18
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1973-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:644
Upphävd
1987-06-01

1 § Disciplinstraff för krigsmän är, enligt vad som föreskrives i 32
kap. brottsbalken, fritidsstraff och disciplinbot.

2 § Disciplinstraff åläggs, utom för brott mot bestämmelse vari
sådant straff är utsatt, i stället för böter, när fråga är om brott av
krigsman enligt 20-22 kap. brottsbalken eller om annat av krigsman
förövat brott av sådan beskaffenhet att straff för brottet kan åläggas
i disciplinmål. Böter får dock ådömas i stället för disciplinstraff,
om böter är en lämpligare påföljd än disciplinstraff med hänsyn till
den brottsliges tjänstgöringsförhållanden och brottets art. I fråga om
brott som avses i 21 kap. 16 § brottsbalken ådöms böterna omedelbart i
pengar, högst ettusen kronor. Lag (1980:1136).

3 § Har krigsman begått annat brott än sådant som avses i 2 § och
skall målet handläggas som militärt mål, får disciplinstraff åläggas i
stället för böter, om disciplinstraff är en lämpligare påföljd med
hänsyn till den brottsliges tjänstgöringsförhållanden och brottets
art.

4 § Verkställighet av fritidsstraff får uppskjutas eller avbrytas om
det är påkallat med hänsyn till tjänsten eller den straffskyldiges
hälsa eller då annat särskilt skäl föreligger. Dag då avbrottet sker
skall tillgodoräknas den straffskyldige som verkställighetstid, om
hans fritid den dagen börjat vid avbrottet.

Kan fritidsstraff eller del av sådant straff ej verkställas på grund
av ändring i den straffskyldiges förläggning, skall sådan ändring i
straffet göras som påkallas därav. Ändringen får inte leda till att
straffet blir strängare.

Föreligger hinder för verkställighet av fritidsstraff på grund av att
den straffskyldiges tjänstgöringsskyldighet upphört eller kan i fall
som avses i andra stycket ändring i straffet ej ske, skall i stället
för varje dag då verkställighet ej kan äga rum, löneavdrag ske med
belopp som anges i 5 § första stycket. Kan löneavdrag ej göras, skall
den straffskyldige betala motsvarande belopp. Om sådant belopp gäller
5 § tredje stycket.

5 § Löneavdrag vid disciplinbot göres med visst belopp för dag som
regeringen bestämmer. Kan löneavdrag ej ske, skall den brottslige
åläggas att för varje dag betala ett belopp i pengar, som är skäligt
med hänsyn till löneavdraget för löntagare i motsvarande ställning.

Verkställighet av löneavdrag får fördelas på flera
avlöningstillfällen.

Kan disciplinbot som ålagt i form av löneavdrag ej verkställas, skall
i stället motsvarande belopp betalas. Sådant belopp och disciplinbot
som ålagts i pengar tillfaller kronan. Oguldet belopp får ej
förvandlas till fängelse. I övrigt gäller om verkställigheten vad som
är föreskrivet om bötesstraff. Lag (1976:517).

6 § Om det är påkallat för den brottsliges tillrättaförande eller av
hänsyn till disciplinen och ordningen inom försvarsmakten, får
disciplinbot åläggas vid sidan av fritidsstraff. Lag (1976:517).

7 § Disciplinstraff som gemensamt straff för flera brott ålägges med
iakttagande av de gränser som anges i 32 kap. 6 § brottsbalken.

8 § Disciplinstraff får, om ej annat nedan sägs, användas som
gemensamt straff för flera brott endast när disciplinstraff kan följa
på vart och ett av brotten.

Gemensamt straff för brott som förskyller disciplinstraff och brott
som förskyller böter skall bestämmas i böter, om ej svårare straff
ådömes. När särskilda skäl föreligger, får dock i stället dömas till
disciplinstraff. Högsta och lägsta gemensamma straff i böter eller
fängelse beräknas, om disciplinstraff är utsatt för något av brotten,
som om böter eller, i fråga om brott som anges i 2 § sista punkten,
böter omedelbart i pengar varit stadgade för detta brott i stället för
disciplinstraff.

Skall någon dömas för flera brott får, om särskilda skäl föreligger,
för brott varpå kan följa disciplinstraff sådant straff ådömas jämte
påföljd av annan art för brottsligheten i övrigt.

9 § Förekommer på en gång till verkställighet flera domar eller
beslut varigenom någon ålagts särskilda fritidsstraff, sammanlägges
straffen med varandra. Sammanlagda strafftiden får dock icke överstiga
tjugofem dagar.

Från den sammanlagda strafftiden skall avräknas vad den straffskyldige
kan ha undergått av straffen eller något av dem.

10 § Förekommer på en gång till verkställighet dom eller beslut om
fritidsstraff och dom om fängelse på kortare tid än två år skall i
stället för verkställighet av fritidsstraffet löneavdrag ske eller den
straffskyldige åläggas att betala visst belopp i pengar. Därvid skall
4 § tredje stycket äga tillämpning. Lag (1981:225).

11 § Dom eller beslut om disciplinstraff skall befordras till
verkställighet, om den straffskyldige tjänstgör vid viss avdelning, av
befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål vid
avdelningen och i annat fall av bestraffningsberättigad
befattningshavare som med hänsyn till den straffskyldiges vistelseort
är närmast därtill.

Om ändring av fritidsstraff enligt 4 § andra eller tredje stycket
eller 10 § samt om sammanläggning av fritidsstraff förordnar den som
har att befordra straffbeslutet till verkställighet.

12 § Har fritidsstraff ålagts någon och blir han i målet slutligen
dömd till sådant straff eller till fängelse på viss tid, skall från
det nya straffet avräknas vad han undergått av förstnämnda straff,
varvid en dags fritidsstraff anses svara mot en halv dags fängelse.
Uppkommer brutet dagtal, skall vad som avräknas jämkas till närmast
högre hela tal.

13 § Om den som ålagts fritidsstraff blir i målet i stället slutligen
dömd till disciplinbot eller böter, får domstolen förordna att det
senast ådömda straffet helt eller till viss del skall anses verkställt
genom vad den dömde undergått av fritidsstraffet. Lag (1976:517).

14 § Blir den som ålagts fritidsstraff i målet i stället slutligen
dömd till disciplinbot eller böter och har enligt 4 § tredje stycket
eller 10 § löneavdrag verkställts eller den straffskyldige betalt
visst belopp i pengar, skall vad som innehållits eller betalts
avräknas från vad den dömde enligt det senast meddelade straffbeslutet
skall utge eller, i den mån det ej kan ske, återbetalas.

Blir den som ålagts fritidsstraff i målet i stället slutligen dömd
till annan påföljd än som avses i 12 §, 13 § eller första stycket av
denna paragraf eller befriad från påföljd eller frikänd från ansvar,
skall belopp som innehållits eller erlagts enligt 4 § tredje stycket
eller 10 § återbetalas. Vad nu sagts skall, när den som ålagts
fritidsstraff i målet slutligen dömes till fritidsstraff på kortare
tid, äga motsvarande tillämpning såvitt avser tid varmed straffet
förkortats.

Ändras dom eller beslut om disciplinbot efter det att straffet helt
eller delvis verkställts, skall belopp som innehållits eller erlagts
enligt 5 § återbetalas i den mån det ej kan avräknas från
disciplinbot eller böter som skall utges enligt det senast meddelade
straffbeslutet. Lag (1979:691).

15 § Har med stöd av 27 kap. 2 § elle 28 kap. 2 § brottsbalken
disciplinstraff ådömts jämte villkorlig dom eller skyddstillsyn, skall
nöjdförklaring som avges enligt 38 kap. 1 § brottsbalken avse jämväl
disciplinstraffet.

16 § Disciplinstraff bortfaller i den mån straffet ej verkställts
inom tre år efter det att straffbeslutet vann laga kraft.

17 § För förseelse av beskaffenhet att straff därför kan åläggas i
disciplinmål skall tillrättavisning användas i stället för
disciplinstraff, om tillrättavisning är lämpligare än sådant straff.

Som tillrättavisning användes

varning;

åläggande för visst antal gånger, högst fyra, eller för viss bestämd
tid, högst sjuk dagar, att utom vanlig ordning utföra
handräckningsarbete eller annan särskild uppgift (extratjänst);

för den som är förlagd inom kasernområde, läger eller motsvarande
område förbud att under betämd tid, högst sju dagar, på fritid vistas
utom sådant område eller del därav som är upplåten åt viss avdelning
(utegångsförbud);

för den som är förlagd ombord på fartyg förbud att under bestämd tid,
högst sju dagar, eller under visst antal särskilda dagar, högst fyra,
på fritid lämna fartyget (landgångsförbud).

Mer än ett slag av tillrättavisning får ej åläggas för samma förseelse
eller på en gång. Extratjänst får ej användas så att det genom
överansträngning eller av annan orsak kan uppkomma men för de felandes
hälsa eller tjänstbarhet.

18 § Närmare föreskrifter rörande verkställighet av disciplinstraff
och tillrättavisning meddelas av regeringen. Lag (1976:517).

Övergångsbestämmelser

1973:18

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då lagen (1948:449) om
disciplinstraff för krigsmän skall upphöra att gälla.

Den gamla lagen tillämpas dock i fråga om verkställighet av
disciplinstraff som ålagts någon före nya lagens ikraftträdande.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall i stället den nya
bestämmelsen tillämpas.

1979:691

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till
skyddstillsyn och skall undergå behandling som avses i 28 kap. 3 §
brottsbalken.