Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

SFS nr
1973:189
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1973-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:1052
Upphävd
1990-01-01

1 § Denna lag gäller i ort som regeringen bestämmer. Regeringen kan
även bestämma att lagen i ort där den gäller skall äga tillämpning
endast i fråga om visst eller vissa slag av lägenheter.

Förordnande enligt första stycket får också avse viss bestämmelse i
lagen.

Med bostadslägenhet avses i denna lag lägenhet som är avsedd att helt
eller till icke oväsentlig del nyttjas till bostad. Lag (1974:823).

2 § har upphävts genom lag (1978:308).

3 § Bostadslägenhet eller lägenhet, som är avsedd att helt eller till ej
oväsentlig del nyttjas för hotell- eller pensionatrörelse, får ej utan
hyresnämndens tillstånd uthyras eller tagas i bruk av ägaren för
väsentligen annat ändamål än det avsedda.

Första stycket gäller ej lägenhet som tas i anspråk

1. för ändamål som anges i 17 kap. 20 § tredje stycket plan- och
bygglagen (1987:10) eller

2. för utbyggnad av förskole- och fritidshemsverksamheten enligt
socialtjänstlagen (1980:620). Lag (1987:155).

4 § Ärende om tillstånd enligt 3 § prövas av hyresnämnd som avses i 12
kap. 68 § jordabalken.

I fråga om förfarandet inför hyresnämnd äger 4 § andra stycket, 14,
17-21 och 24-30 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
motsvarande tillämpning. Lag (1978:308).

5 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. Besvärshandlingen ges in till hyresnämnden. I övrigt
tillämpas 23 § tredje och femte styckena och 23 b § första stycket
lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i
bostadsdomstolen, i den mån annat ej följer av 18 kap. 6 §
rättegångsbalken. Lag (1986:1166).

6 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § dömes till böter eller fängelse
i högst ett år. Lag (1978:308).

Övergångsbestämmelser

1986:1166

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.