Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter

SFS nr
1973:196
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-04-27

Kungl. Maj:t har, med stöd av punkt 7 av övergångsbestämmelserna till
lagen (1973:187) om ändring i jordabalken, funnit gott förordna, att
bestämmelserna i 12 kap. 55 § jordabalken i deras lydelse före
utgången av maj 1973 om prövning av förstagångshyra i vissa orter och
motsvarande äldre bestämmelser skall tillämpas i kommun eller del av
kommun där lagen (1942:429) om hyresreglering m.m. gällde vid utgången
av september 1972.