Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten

SFS nr
1973:206
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1973-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:754
Upphävd
2000-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:885

1 § Motorreparationstjänsten är en organisation som träder i
verksamhet vid krig eller, om regeringen bestämmer det, annars vid
höjd beredskap.

Motorreparationstjänsten har till uppgift att utföra monterings-,
reparations- och underhållsarbeten på sådana motorer, motordrivna
fordon, släpfordon samt motor- och tryckluftsdrivna arbetsmaskiner
som utnyttjas för totalförsvarsverksamhet. Förordning (1996:885).

2 § I fred åligger det Försvarsmakten att i samarbete med berörda
myndigheter organisera motorreparationstjänsten samt planlägga och
förbereda dess verksamhet. Förordning (1994:706).

3 § Försvarsmakten utövar den centrala ledningen av
motorreparationstjänsten. Vid Försvarsmakten finns en
riksreparationsledare. Förordning (1994:706).

4 § Inom varje militärområde utövar militärbefälhavaren ledningen av
motorreparationstjänsten. I varje militärområdesstab finns en
militärområdesreparationsledare.

5 § Inom Gotlands militärkommando utövas ledningen av
motorreparationstjänsten av militärkommandochefen och inom
försvarsområde av försvarsområdesbefälhavaren.

I militärkommandostaben finns en militärkommandoreparationsledare.
I varje försvarsområdesstab finns en försvarsområdesreparationsledare.
Dessutom finns ortsreparationsledare.

6 § Arbeten enligt 1 § andra stycket utförs efter överenskommelse
mellan Försvarsmakten, å ena sidan, och statlig eller kommunal
myndighet eller enskilt företag, å andra sidan, vid
reparationsverkstad hos myndigheten eller företaget. Sådana
arbeten utförs även vid Försvarsmaktens reparationsorgan.
Förordning (1994:706).

7 § Försvarsmakten får efter hörande av berörda myndigheter bestämma
att förtur skall ges visst arbete eller vissa arbeten som skall
utföras av motorreparationstjänsten. Förordning (1996:885).

8 § Det åligger Överstyrelsen för civil beredskap att tillse att
utrustning och lokaler som behövs för motorreparationstjänsten ej
planlägges för annat ändamål. Arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter
dess bestämmande, länsarbetsnämnd svarar för att
motorreparationstjänsten förses med erforderlig arbetskraft.
Förordning (1996:885).

9 § Försvarsmakten skall övervaka att reparationsverkstäderna har
sådan beredskap, att de med kort varsel kan utföra planlagda
arbetsuppgifter. Försvarsmakten skall därvid särskilt tillse att
verktygs- och maskinutrustning samt arbetsredskap och
servicefordon i tillräcklig utsträckning finns i
reparationsverkstäderna samt att erforderlig verktygs- och
maskinutrustning, som inte kan ställas till förfogande av
vederbörande verkstad, anskaffas och förvaras. Förordning (1994:706).

10 § För arbete som utförts vid reparationsverkstad hos enskilt företag
utgår ersättning enligt den prissättning som i allmänhet gäller inom
branschen vid varje särskild tid.

11 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter.

Arvoden till den som är krigsplacerad som reparationsledare inom
motorreparationstjänsten får bestämmas av Försvarsmakten.
Förordning (1996:885).