Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

SFS nr
1973:213
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1215

1 § Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå
till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse
som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i
anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1215).

2 § Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet
för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast
föregående år.

Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då
ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts
senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda
dag. Lag (2003:829).

3 § Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har
ändrats med.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det
procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2003:829).

4 § Har upphävts genom lag (2003:829).

Övergångsbestämmelser

2003:829

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet
tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när
indextillägg skall utgå.