Kungörelse (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.

SFS nr
1973:220
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:832
Upphävd
2004-01-01

1 § Procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt 6 § lagen
(1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor fastställes av
försäkringsinspektionen.

Inspektionen skall omedelbart underrätta riksförsäkringsverket och
försäkringsbolag som utger ansvarslivränta om procenttalet samt
offentliggöra det på lämpligt sätt.

2 § Tillägg till ansvarslivränta utges utan föregående ansökan och om
möjligt i samma ordning som ansvarslivräntan.

3 § Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av lagen (1973:214) om
tillägg till vissa ansvarslivräntor meddelas av
försäkringsinspektionen.