Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

SFS nr
1973:221
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-04-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:665
Upphävd
1995-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Revisor samt sådant svenskt handelsbolag och svenskt aktiebolag som
driver revisionsverksamhet (revisionsbolag) kan auktoriseras eller
godkännas enligt bestämmelserna i denna förordning.

Fråga om auktorisation eller godkännande prövas av kommerskollegium.
Förordning (1976:825).

Auktorisation av revisor

2 § För att erhålla auktorisation skall revisor

1. såsom yrke utöva revisionsverksamhet,

2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

3. inte vara i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken och inte heller vara förbjuden enligt 3 § lagen
(1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m. m.
att utöva rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon annan
motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat,

4. ha avlagt ekonomexamen eller någon annan likvärdig examen vid ett
svenskt universitet eller en svensk högskola eller ha avlagt motsvarande
examen i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med vad
Kommerskollegium närmare föreskriver,

5. ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på ett
tillfredsställande sätt under minst fem år, varav minst tre år i
Sverige,

6. vara känd för redbarhet och även i övrigt anses lämplig att utöva
revisionsverksamhet.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från
fordringarna i första stycket 4 och 5 på examen och minst fem års
praktik.

Den som har blivit auktoriserad som revisor i Danmark, Finland, Island
eller Norge i enlighet med där gällande föreskrifter skall anses ha
uppfyllt kraven enligt första stycket 4 och 6.

De krav som uppställs i första stycket 4 och 5 skall anses uppfyllda för
den som

1. avlagt en statligt organiserad eller godkänd yrkesexamen i stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om examen är jämförbar med
slutexamen från ett universitet och i den staten uppfyller uppställda
krav för godkännande att utföra lagstadgad revision, och

2. hos auktoriserad revisor i Sverige genomgått en prövotid av högst tre
år som givit de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra
lagstadgad revision. Förordning (1992:1222).

3 § Över ansökan om auktorisation skall Kommerskollegium inhämta
yttrande av den handelskammare, inom vars distrikt sökanden är bosatt,
samt av länsstyrelsen och, om det erfordras, av annan myndighet eller
organisation.

4 § Auktorisation gäller för en tid av fem år.

5 § Auktoriserad revisor skall redbart och nitiskt utföra de uppdrag som
anförtros honom och i allt iakttaga god revisorssed.

6 § Auktoriserad revisor skall noga iakttaga enligt lag eller annan
författning eller i övrigt gällande jävsbestämmelser för revisorer.
Föreligger eljest särskild omständighet, som kan rubba förtroendet till
revisors opartiskhet eller självständighet vid utförande av uppdrag,
skall han avböja detta.

7 § Auktoriserad revisor svarar för arbete, som utföres av biträde till
honom.

8 § Auktoriserad revisor får ej använda uppgift, som inhämtats i hans
yrkesutövning, till fördel för sig eller till skada eller gagn för annan
och ej heller eljest obehörigen yppa vad som sålunda kommit till hans
kännedom. Han skall vidare se till att biträde iakttager dessa
föreskrifter i tillämpliga delar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100). Förordning (1980:876).

9 § Auktoriserad revisor får driva revisionsverksamhet endast i form av
egen rörelse eller under form av handelsbolag eller aktiebolag, som
uppfyller av Kommerskollegium föreskrivna villkor.

Kommerskollegium får tillåta i Sverige verksam revisor att samtidigt
driva revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet utan hinder av kraven i första stycket. Förordning
(1992:1222).

10 § Auktoriserad revisor får ej driva eller delta i ledningen av
affärsverksamhet. Han får ej heller vara anställd hos annan än
auktoriserad eller godkänd revisor, auktoriserat eller godkänt
revisionsbolag, bolag som avses i 9 § eller juridisk person som
kommerskollegium särskilt har godtagit.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag
från förbudet i första stycket. Förordning (1985:521).

11 § För auktoriserad revisor skall ställas säkerhet i form av
försäkring eller på annat sätt för den ersättningsskyldighet, som
revisorn kan komma att ådraga sig i sin revisionsverksamhet.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium efterge kravet på
säkerhet.

12 § Auktoriserad revisor är skyldig att underkasta sig skiljedom i
tvist med uppdragsgivare om arvode eller kostnad för utfört uppdrag.

13 § Auktoriserad revisor skall föra anteckningar om sin verksamhet i
enlighet med vad Kommerskollegium närmare bestämmer.

14 § Auktoriserad revisor skall, då han utövar revisionsverksamhet i
Sverige, driva verksamhet eller vara anställd i svenskt revisionsföretag
som uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Kommerskollegium får, om särskilda skäl föreligger, meddela i Sverige
auktoriserad revisor tillstånd att med bibehållen auktorisation vara
bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under viss tid.

Auktoriserad revisor som inte är bosatt i Sverige, skall utföra revision
i svenska företag i den omfattning som Kommerskollegium föreskriver för
auktoriserade revisorer.

Kommerskollegium får för viss tid medge undantag från kravet i tredje
stycket. Förordning (1992:1222).

Godkännande av revisor

15 § För att erhålla godkännande skall revisor

1. såsom yrke utöva revisionsverksamhet,

2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

3. inte vara i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken och ej heller vara förbjuden enligt 3 § lagen (1985:354)
om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m. att utöva
rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon annan motsvarande
rådighetsinskränkning i annan stat,

4. på grundval av genomgången examen eller kurs ha förvärvat goda
kunskaper i redovisning och god kännedom om gällande rätt på närings-
och beskattningsområdena,

5. ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på tillfredsställande
sätt under minst fem år,

6. vara känd för redbarhet och även i övrigt finnas lämplig att utöva
revisionsverksamhet.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från
fordringarna i första stycket 4 och 5 på examen, kurs och minst fem års
praktik. Förordning (1992:1222).

16 § har upphävts genom förordning (1985:521).

17 § Bestämmelserna i 3–14 §§ skall tillämpas även i fråga om godkänd
revisor. Förordning (1985:521).

Revisionsbolag

18 § För att handelsbolag skall kunna auktoriseras som revisionsbolag
fordras, att enligt bolagsavtalet

1. bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och
därmed sammanhängande verksamhet,

2. bolagsmännen skall vara auktoriserade revisorer.

För att aktiebolag skall kunna auktoriseras som revisionsbolag fordras,

1. att enligt bolagsordningen, bolagets verksamhet ej får omfatta annat
än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,

2. att enligt bolagsordningen, samtliga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, som ej är utsedda enligt lagen (1976:351) om
styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska
föreningar, samt verkställande direktör skall vara auktoriserade
revisorer,

3. att samtliga aktier äges av auktoriserade revisorer.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från
första stycket 2 och andra stycket 2 och 3. Förordning (1985:521).

19 § För att handelsbolag skall kunna godkännas som revisionsbolag
fordras, att enligt bolagsavtalet

1. bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och
därmed sammanhängande verksamhet,

2. bolagsmännen skall vara godkända eller auktoriserade revisorer.

För att aktiebolag skall kunna godkännas som revisionsbolag fordras,

1. att enligt bolagsordningen, bolagets verksamhet ej får omfatta annat
än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,

2. att enligt bolagsordningen, samtliga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, som ej är utsedda enligt lagen (1976:351) om
styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska
föreningar, samt verkställande direktör skall vara godkända eller
auktoriserade revisorer,

3. att samtliga aktier äges av godkända eller auktoriserade revisorer.

Om särskilda skäl föreligger, kan kommerskollegium medge undantag från
första stycket 2 och andra stycket 2 och 3. Förordning (1976:825).

20 § Auktoriserat eller godkänt revisionsbolag skall för varje
revisionsuppdrag, som bolaget mottager, utse en av de i bolaget
verksamma revisorerna att vara huvudansvarig för revisionen. Den
huvudansvarige skall vara i auktoriserat revisionsbolag auktoriserd
revisor och i godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor.
Bolaget skall utan dröjsmål anmäla till uppdragsgivaren vem som är
huvudansvarig för revisionen.

Revisionsberättelse skall undertecknas av den som är huvudansvarig för
revisionen. Undertecknas berättelsen av flera, skall anges vem som är
huvudansvarig. Förordning (1976:825).

21 § Bestämmelserna i 3 – 7 och 11 – 13 §§ äger motsvarande tillämpning
i fråga om revisionsbolag. Förordning (1976:825).

Gemensamma bestämmelser

22 § Tillsyn över auktoriserade och godkända revisorers och
revisionsbolags verksamhet utövas av kommerskollegium.

Uppmärksammar skattemyndighet i samband med sin ämbetsutövning
anmärkningsvärd omständighet i fråga om revisors eller revisionsbolags
verksamhet skall kollegiet underrättas.

Revisor och revisionsbolag skall lämna kommerskollegium de uppgifter,
som behövs för tillsynen. Förordning (1990:1261).

23 § Gör auktoriserad revisor eller godkänd revisor uppsåtligen orätt i
sin verksamhet eller förfar han eljest oredligt, skall auktorisationen
eller godkännandet upphävas. Är omständigheterna mildrande, får i
stället varning meddelas honom.

Åsidosätter revisor eljest de plikter, som åvilar honom som revisor, får
varning meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får
auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om
auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Om revisionsbolag träder i
likvidation eller försättes i konkurs, skall auktorisationen eller
godkännandet upphävas.

Fråga om upphävande eller varning prövas av Kommerskollegium. Om det
erfordras, skall länsstyrelse och handelskammare höras.

Uppkommer fråga om upphävande eller varning skall revisorn eller
revisionsbolaget genom skriftlig underrättelse beredas tillfälle att
yttra sig om vad som anförs mot honom eller bolaget.

Varning får inte meddelas om det som läggs revisorn eller
revisionsbolaget till last inträffat mer än fem år innan revisorn eller
bolaget erhållit underrättelse enligt femte stycket. Förordning
(1985:521).

24 § Inträder beträffande auktoriserad revisor eller godkänd revisor
sådant förhållande att han enligt bestämmelserna i denna förordning ej
kan auktoriseras eller godkännas, skall auktorisationen eller
godkännandet upphävas. Revisor är skyldig att genast anmäla förhållandet
till Kommerskollegium.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om auktoriserat
eller godkänt revisionsbolag. Förordning (1976:825).

25 § Vid ansökan om auktorisation eller godkännande enligt denna
förordning tas avgift ut med 4 200 kronor. Förordning (1992:468).

25 a § /Träder i kraft I:941215/ Ansökan om auktorisation eller
godkännande skall handläggas skyndsamt och Kommerskollegiums beslut
skall i vart fall fattas senast inom fyra månader från det att alla
handlingar i ärendet framlagts.

Om beslut inte fattats inom den i första stycket angivna tiden får
sökanden begära förklaring av kammarrätten om att ärendet
onödigt uppehålls. Förordning (1994:1353).

26 § Hos Kommerskollegium föres förteckning över samtliga auktoriserade
och godkända revisorer och revisionsbolag. Förordning (1976:825).

27 § Ytterligare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna
förordning meddelas av Kommerskollegium. Förordning (1976:825).

28 § Vid behandling av ärenden enligt denna förordning erhåller
Kommerskollegium erforderliga råd och upplysningar av en till kollegiet
knuten rådgivande nämnd för revisorsfrågor. Förordning (1976:825).

29 § Mot beslut, som Kommerskollegium i särskilt fall meddelat enligt
denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter och som ej
gäller sådant godtagande som avses i 10 § första stycket andra punkten,
18 § tredje och fjärde styckena samt 19 § tredje stycket, föres talan
hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av Kommerskollegium enligt denna förordning föres
hos regeringen genom besvär. Förordning (1976:825).

30 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad revisor
eller godkänd revisor, dömes till böter. Förordning (1976:825).

Övergångsbestämmelser

1985:521

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

2. För en revisor som har erhållit godkännande före ikraftträdandet
tillämpas de nya bestämmelserna i 15 § första stycket 1 och 17 § från
och med den 1 januari 1989.

3. En auktoriserad revisor får inte vara anställd hos en godkänd revisor
som inte uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i 15 och 17 §§.