Förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m.

SFS nr
1973:233
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:569
Upphävd
1988-07-01

1 § En myndighet som inleder arbete med att ändra eller utarbeta nya
föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller
beskaffenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara,
som är eller kan bli föremål för internationell handel, skall underrätta
motsvarande myndigheter eller andra ansvariga organ i de övriga nordiska
länderna, om det inte är uppenbart onödigt. Förordning (1987:897).

2 § En myndighet som avser att meddela föreskrifter eller allmänna råd i
fråga om teknisk utformning eller beskaffenhet i övrigt, märkning,
provning eller godkännande av en vara, som är föremål för internationell
handel, skall underrätta kommerskollegium om ärendet i god tid innan
myndigheten fattar beslut i frågan. I brådskande fall får underrättelsen
lämnas senast när beslutet fattas. Förordning (1987:897).

3 § Om det finns anledning anta att sådana föreskrifter eller allmänna
råd som avses i 2 § kan ha väsentlig inverkan på handeln mellan Sverige
och andra länder, skall myndigheten, om det inte föreligger synnerliga
skäl, samråda med kommerskollegium innan myndigheten fattar beslut.
Förordning (1987:897).

4 § Kommerskollegium skall

1. notificera länder som är medlemmar i det allmänna tull- och
handelsavtalet (GATT) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)
om sådana föreskrifter och allmänna råd som avses i 2 §,

2. ta emot ländernas kommentarer över föreskrifterna och allmänna råden
och bereda regeringens svar på kommentarerna,

3. ombesörja publicering av notiser och fullgöra uppgifter i fråga om
upplysningsverksamhet.

Kollegiet skall härvid tillämpa de notifikationsprocedurer som finns
intagna i artikel 2 i överenskommelsen om tekniska handelshinder inom
GATT, i dess lydelse enligt Sveriges överenskommelser med främmande
makter (SÖ 1980:56) och beslutet den 15 mars 1984 av Europeiska
frihandelssammanslutningens råd, kungjort i Kommerskollegiets
författningssamling (KFS 1987:17). Förordning (1987:897).

5 § Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:897).

Övergångsbestämmelser

1988:569

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium
om vissa föreskrifter m. m. skall upphöra att gälla.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förslag
till föreskrifter och allmänna råd som notifierats enligt föreskrifter i
den förordningen.