Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse (1973:270)

SFS nr
1973:270
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1973-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:539
Upphävd
1988-07-01

1 § Med djurstall avses i denna kungörelse byggnad eller del av
byggnad för hållande av häst, nötkreatur, ren, svin, får, get eller
fjäderfä.

Kungörelsen är ej tillämplig på djurstall som användes av
försvarsmakten. Förordning (1977:1167).

2 § Djurstall får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan
att byggnaden på förhand godkänts från djurskyddssynpunkt.
Detsamma gäller när ett befintligt stall ändras på ett sätt som
är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt eller när en
byggnad som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk
eller inreds som djurstall.

Lantbruksstyrelsen får medge undantag från första stycket. Förordning
(1987:178).

3 § Fråga om godkännande av djurstall från djurskyddssynpunkt prövas av
lantbruksnämnden. Godkännande skall ej avse sådant byggnadstekniskt
förhållande som prövas i ärende om bygglov. Förordning (1987:178).

4 § I ärenden om godkännande av djurstallar skall finnas
yttrande från en veterinär med särskild sakkunskap i fråga om
sambandet mellan stallmiljö och djurskydd. Förordning (1982:1028).

5 § I beslut om godkännande anges det högsta antal djur som
stadigvarande får hållas i djurstallet eller avgränsad del därav.

6 § har upphört att gälla genom förordning (1982:1028).

7 § Ansökan hos lantbruksnämnden om statligt stöd till nybyggnad eller
annan åtgärd som avses i 2 § anses innefatta ansökan om godkännande
enligt denna kungörelse.

8 § Ansökan om godkännande skall vara åtföljd av ritning eller skiss
och teknisk beskrivning av det planerade djurstallet.

9 § Avskrift av beslut i ärende om godkännande skall sändas till
hälsovårdsnämnden. Har samråd i ärendet skett med annan myndighet,
skall avskrift av beslutet sändas också till den myndigheten.

10 § Talan mot lantbruksnämndens beslut enligt denna kungörelse föres
hos lantbruksstyrelsen genom besvär.

Talan mot lantbruksstyrelsens beslut enligt denna kungörelse föres hos
Kungl. Maj:t genom besvär.

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § eller mot
föreskrift enligt 5 § eller villkor som meddelats vid beslut om
godkännande dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff
enligt brottsbalken.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar.

12 § Har någon begått gärning som avses i 11 §, får hälsovårdsnämnden
vid vite förelägga honom att vidtaga rättelse. I fråga om sådant
föreläggande gäller 14 § 2 mom. lagen (1944:219) om djurskydd i
tillämpliga delar.

13 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av lantbruksstyrelsen.