Förordning (1973:272) om kastrering av vissa husdjur

SFS nr
1973:272
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1973-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:539
Upphävd
1988-07-01

Förordning om kastrering av vissa djur

1 § Den som inte är veterinär får kastrera handjur av nötkreatur och
får, om djuret inte uppnått en ålder av två månader, handjur av svin,
om djuret inte uppnått en ålder av sex veckor, och handjur av ren
oavsett djurets ålder.

Den som inte är veterinär får även kastrera katter, möss, råttor och
andra smågnagare som används eller är avsedda att användas för sådana
ändamål som avses i 12§ första stycket lagen (1944:219) om djurskydd.
Förordning (1980:1129).

2 § Kastrering som avses i 1§ första stycket får ske endast under
förutsättning att åtgärden är ett nödvändigt led i husdjursskötseln.
Förordning (1980:1129).

3 § Kastrering som avses i 1 § får företagas endast om därvid användes
instrument av typ som lantbruksstyrelsen godkänt.

4 § Lantbruksstyrelsen får medge undantag från förbudet att kastrera
hund enligt 9 § första stycket lagen (1944:219) om djuskydd, om
synnerliga skäl föreligger. Kungörelse (1974:351).

5 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av lantbruksstyrelsen. Kungörelse (1974:351).