Lag (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m.

SFS nr
1973:278
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1595
Upphävd
1994-01-01

1 § Bidrag, som lämnas till Stiftelsen Bostadskooperationens
garantifond, utgör avdragsgill kostnad vid beräkning enligt
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt av nettointäkt av den förvärvskälla som utgör givarens
huvudsakliga verksamhet. Vad nu sagts gäller icke bidrag, som lämnas
av sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2
§ 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Skattskyldig, som vill erhålla avdrag enligt första stycket, skall vid
självdeklaration foga intyg från stiftelsen om bidragsbeloppets
storlek. Lag (1984:1068).

2 § Stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och
förmögenhet såvitt angår förvaltningen av medel, som avses i 1 § eller
kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda
lägenheter.

3 § Medel, som utbetalas från stiftelsen för att täcka kostnader för
outhyrda lägenheter, skall hos mottagaren upptagas som skattepliktig
intäkt för det beskattningsår då medlen kommit honom till godo.
Bidrag, som lämnas till sådan bostadsförening eller sådant
bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, utgör dock inte skattepliktig intäkt. Lag (1984:1068).

Övergångsbestämmelser

1992:1595

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1973:278) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens
garantifond, m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 1993. Den
upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1994 och tidigare års
taxeringar.

Utbetalas från stiftelsen sådana medel som avses i 3 § i den upphävda
lagen utgör dessa skattepliktig intäkt hos mottagaren om mottagaren inte
är en sådan bostadsförening eller sådant bostadsaktiebolag som avses i 2
§ 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.