Datalag (1973:289)

SFS nr
1973:289
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1973-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:204
Upphävd
1998-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:377

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med
personuppgift: upplysning som avser enskild person,
personregister: register, förteckning eller andra
anteckningar som föres med hjälp av
automatisk databehandling och som
innehåller personuppgift som kan
hänföras till den som avses med
uppgiften,
registrerad: enskild person beträffande vilken
förekommer personuppgift i
personregister,
registeransvarig: den för vars verksamhet personregister
föres, om han förfogar över registret.

Tillstånd m.m.

2 § Personregister får inrättas och föras endast av den som har
anmält sig hos Datainspektionen och fått bevis om detta av
inspektionen (licens).

Utöver licens behövs tillstånd av Datainspektionen för att inrätta
och föra personregister som skall innehålla

1. uppgifter som anges i 4 §,

2. uppgifter som anges i 6 § andra stycket,

3. uppgifter om personer som saknar sådan anknytning till den
registeransvarige som följer av medlemskap, anställning,
kundförhållande eller något därmed jämförligt förhållande,

4. personuppgifter som inhämtas från något annat personregister,
om inte registreringen av uppgifterna eller utlämnandet av dessa
sker med stöd av författning, Datainspektionens beslut eller den
registrerades medgivande.

Första och andra stycket gäller inte personregister som en enskild
person inrättar eller för uteslutande för personligt bruk.

Med inrättande av personregister förstås även insamling av
uppgifter som skall ingå i registret. Lag (1982:446).

2 a § Tillstånd av Datainspektionen behövs inte för personregister

1. vars inrättande beslutas av riksdagen eller regeringen,

2. som inrättas och förs i enlighet med föreskrifter som beslutats
med stöd av 19 §,

3. som har tagits emot för förvaring av en arkivmyndighet.

Utan hinder av 2 § andra stycket 1 får

1. sammanslutningar inrätta och föra personregister som innehåller
sådana uppgifter om medlemmarnas politiska uppfattning, religiösa
tro eller övertygelse i övrigt som utgör grunden för medlemskapet i
sammanslutningen,

2. myndigheter inom hälso- och sjukvården för vård- eller
behandlingsändamål inrätta och föra personregister som innehåller
uppgifter om någons sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt,

3. myndigheter inom socialtjänsten inrätta och föra personregister
som innehåller uppgifter om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård
inom socialtjänsten,

4. läkare och tandläkare inrätta och föra personregister som
innehåller sådana uppgifter om någons sjukdom eller hälsotillstånd i
övrigt som de har erfarit i sin yrkesverksamhet,

5. arbetsgivare inrätta och föra personregister, som innehåller
sådana uppgifter om arbetstagares sjukdom som avser tid för
sjukfrånvaro, om uppgifterna används för löneadministrativa ändamål
eller för att arbetsgivaren skall kunna avgöra om han skall påbörja
en rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § andra stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Lag (1994:1485).

3 § Datainspektionen skall meddela tillstånd till inrättande och
förande av personregister, om det saknas anledning antaga att, med
iakttagande av de föreskrifter som meddelas enligt 5 och 6 §§,
otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet skall
uppkomma.

Vid bedömandet av om otillbörligt intrång kan uppkomma skall
särskilt beaktas arten och mängden av de personuppgifter som skall
ingå i registret, hur och från vem uppgifterna skall inhämtas samt
den inställning till registret som föreligger eller kan antagas
föreligga hos dem som kan komma att registreras. Vidare skall
särskilt beaktas att inte andra uppgifter eller andra personer
registreras än som står i överensstämmelse med ändamålet med
registret. Lag (1979:334).

3 a § Tillstånd att inrätta och föra personregister som omfattar
andra än medlemmar, anställda eller kunder hos den
registeransvarige eller personer som har annan därmed jämställd
anknytning till denne får meddelas endast om särskilda skäl
föreligger. Lag (1979:334).

4 § Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller
uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har
avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit
föremål för tvångsingripande enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, lagen
(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
eller utlänningslagen (1989:529) får endast om synnerliga skäl
föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan
författning har att föra förteckning över sådana uppgifter.

Tillstånd att inrätta och föra personregister som i övrigt innehåller
uppgift om någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv eller
uppgift om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom
socialtjänsten eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen
får endast om särskilda skäl föreligger meddelas annan än
myndighet som enligt lag eller annan författning har att föra
förteckning över sådana uppgifter.

Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift
om någons ras, politiska uppfattning, religiösa tro eller övertygelse
i övrigt får meddelas endast om särskilda skäl föreligger. Lag
(1991:1958).

5 § I samband med att tillstånd lämnas till inrättande och förande
av personregister, skall Datainspektionen meddela föreskrift om
ändamålet med registret. Föreligger särskilda skäl, får tillståndet
begränsas till viss tid. Lag (1982:446).

6 § Lämnas tillstånd till inrättande och förande av personregister,
skall Datainspektionen, i den mån det behövs för att förebygga risk
för otillbörligt intrång i personlig integritet, meddela föreskrift
för registret om

1. inhämtande av uppgifter för personregistret,

2. vilka personuppgifter som får ingå i personregistret,

3. utförandet av den automatiska databehandlingen,

4. den tekniska utrustningen,

5. de bearbetningar av personuppgifterna i registret som får göras
med automatisk databehandling,

6. underrättelse till berörda personer,

7. de personuppgifter som får göras tillgängliga,

8. utlämnande och annan användning av personuppgift,

9. bevarande och gallring av personuppgifter,

10. kontroll och säkerhet,

11. rättelse och andra åtgärder i fråga om oriktiga och missvisande
uppgifter.

Vid bedömandet av om föreskrift för ett visst register behövs skall
särskilt beaktas huruvida registret innehåller personuppgift som
utgör omdöme eller annan värderande upplysning om den registrerade.

Föreskrift för ett visst register rörande utlämnande av
personuppgift får inte inskränka en myndighets skyldigheter enligt
tryckfrihetsförordningen. Lag (1994:1485).

6 a § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om skyldighet för Datainspektionen
att meddela föreskrift för ett visst register gäller även i fråga om
personregister som avses i 2 a § första stycket 1, om registret skall
innehålla uppgifter som avses i 2 § andra stycket och regeringen
eller riksdagen inte har meddelat föreskrift i samma hänseende.
Lag (1994:1485).

Den registeransvariges skyldigheter

7 § Personregister skall inrättas och föras så att inte otillbörligt
intrång i registrerads personliga integritet uppkommer. Därvid
skall särskilt iakttas

1. att registret förs för ett bestämt ändamål,

2. att inte andra uppgifter registreras än som står i
överensstämmelse med registrets ändamål,

3. att uppgifter inte utan medgivande av den registrerade, av
myndigheter försäljs annat än i enlighet med lag, förordning eller
särskilt beslut av regeringen,

4. att i övrigt uppgifter inte samlas in, lämnas ut eller används
annat än i överensstämmelse med registrets ändamål eller vad som
gäller enligt lag eller annan författning eller i enlighet med den
registrerades medgivande,

5. att uppgifterna i registret skyddas mot oavsiktlig eller otillåten
förstörelse eller mot otillåten ändring eller spridning.

I fråga om personnummer gäller dessutom att registrering får ske
endast när det klart är motiverat med hänsyn till registrets
ändamål, vikten av en säker identifiering eller av annat
beaktansvärt skäl. Vidare gäller att personnummer får återges på
datautskrifter endast när det finns särskilda skäl. Lag (1991:187).

7 a § Hos den registeransvarige skall finnas en aktuell förteckning
över de personregister som han är ansvarig för. Förteckningen skall
innehålla uppgift om

1. registrets benämning,

2. registrets ändamål,

3. lokalen där den automatiska databehandlingen huvudsakligen
utförs,

4. numret på den registeransvariges licens hos Datainspektionen,

5. i vad mån personuppgifter lämnas ut för automatisk
databehandling i utlandet,

6. i vad mån personnummer registreras.

Hos en myndighet som har rätt att sälja personuppgifter skall
förteckningen också innehålla uppgift om den registrerades
medgivande till sådan försäljning eller om det stöd i författning
eller särskilt beslut av regeringen som finns för sådan försäljning.

Förteckningen skall hållas tillgänglig för Datainspektionen och på
begäran av denna ges in till inspektionen.

När en registeransvarig sänder en handling som innehåller
personuppgifter ur ett personregister till den registrerade, skall
upplysning samtidigt lämnas om vem som är avsändare eller om
den registeransvariges licensnummer hos Datainspektionen.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte personregister som en
enskild person för uteslutande för personligt bruk eller som en
arkivmyndighet har tagit emot för förvaring. Lag (1991:187).

8 § Förekommer anledning till misstanke att en personuppgift som
ingår i ett personregister är oriktig eller missvisande, skall den
registeransvarige utan dröjsmål företa skälig utredning. En oriktig
eller missvisande uppgift skall rättas, ändras eller uteslutas, om det
inte saknas anledning att anta att otillbörligt intrång i den
registrerades personliga integritet skall uppkomma.

Har en uppgift som rättas, ändras eller utesluts lämnats ut till
någon annan än den registrerade, skall den registeransvarige
underrätta mottagaren om rättelsen, ändringen eller uteslutningen,
om den registrerade begär det eller om det föreligger risk för
otillbörligt intrång i personlig integritet.

En registrerad som har anmält en misstanke om att en
personuppgift är oriktig eller missvisande skall underrättas om
vilken åtgärd anmälan föranleder.

Den registeransvarige skall utse en eller flera personer som skall
bistå de registrerade vid misstanke om oriktig eller missvisande
personuppgift och som skall lämna underrättelse enligt tredje
stycket. Uppgift om vem som har utsetts skall hållas tillgänglig för
allmänheten.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte register som har
överlämnats till en arkivmyndighet för förvaring. Datainspektionen
får befria en registeransvarig från skyldighet enligt paragrafen. Lag
(1987:990).

9 § Om personregister innehåller personuppgift som med hänsyn
till registrets ändamål måste anses ofullständig eller om det i
personregister som utgör förteckning över personer saknas någon
som med hänsyn till registrets ändamål måste förväntas ingå däri,
bör den registeransvarige vidtaga den komplettering som behövs.
Sådan komplettering skall alltid göras, om ofullständigheten kan
antagas medföra otillbörligt intrång i personlig integritet eller
fara för rättsförlust.

10 § Den registeransvarige skall på begäran av enskild så snart det
kan ske underrätta denne antingen om innehållet i personuppgift
som ingår i personregistret och innefattar upplysning om honom
eller om att sådan uppgift ej förekommer i registret. Sådan begäran
skall framställas skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av
den enskilde. Har underrättelse lämnats, behöver ny underrättelse
icke lämnas till samme enskilde förrän tolv månader därefter. I de
fall myndigheten har rätt att sälja uppgifter ur registret skall
underrättelsen innehålla upplysning om att försäljning sker med de
registrerades medgivande eller om det stöd i författning eller
särskilt beslut av regeringen som finns för sådan försäljning.

Underrättelse enligt första stycket skall lämnas utan kostnad för
den enskilde. Föreligger särskilda skäl, får dock Datainspektionen i
fråga om visst slag av personuppgifter eller i fråga om underrättelse
om att personuppgift om enskild ej förekommer i registret medge
att avgift tages ut.

Första stycket gäller inte uppgifter i personregister som har tagits
emot för förvaring av en arkivmyndighet och inte heller uppgifter
som enligt lag eller annan författning eller enligt myndighets beslut
som meddelats med stöd av författning ej får lämnas ut till den
registrerade.

Första stycket gäller icke heller, om det i fråga om visst slag av
personuppgifter är uppenbart att underrättelse kan underlåtas på
grund av att det inte föreligger någon risk för otillbörligt intrång i
registrerads personliga integritet. Underrättelse får dock underlåtas
endast efter medgivande från Datainspektionen. Lag (1991:187).

11 § Personuppgift som ingår i personregister får ej lämnas ut,
om det finns anledning antaga att uppgiften skall användas för
automatisk databehandling i strid med denna lag. Finns det
anledning antaga att personuppgift skall användas för automatisk
databehandling i utlandet, får uppgiften lämnas ut endast efter
medgivande av Datainspektionen. Sådant medgivande får lämnas
endast om det kan antagas att utlämnandet av uppgiften icke
kommer att medföra otillbörligt intrång i personlig integritet.
Något medgivande behövs dock inte, om personuppgift skall
användas för automatisk databehandling enbart i en stat som har
anslutit sig till Europarådets konvention om skydd för enskilda
vid automatisk databehandling av personuppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100). Lag (1982:446).

12 § Personuppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften
skall utgå ur personregistret då uppgiften inte längre behövs med
hänsyn till ändamålet med registret, om inte uppgiften även därefter
skall bevaras på grund av bestämmelse i lag eller annan författning
eller enligt myndighets beslut som meddelats med stöd av författning.
Detsamma gäller då den registeransvarige upphör att föra
personregistret.

Upphör en registeransvarig att föra ett personregister för vilket
Datainspektionen har meddelat tillstånd, skall han anmäla detta till
inspektionen. Detsamma gäller i fråga om sådant personregister som
avses i 2 a § första stycket 1, om registret innehåller uppgifter
som avses i 2 § andra stycket. Lag (1994:1485).

13 § Registeransvarig eller annan som tagit befattning med
personregister eller med uppgifter som samlats in för att ingå i
sådant register får inte obehörigen röja vad han till följd därav
fått veta om enskilds personliga förhållanden. I det allmännas
verksamhet tillämpas i stället för vad som nu har sagts
bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Har personuppgift i enlighet med föreskrift, meddelad enligt 6 eller
18 §, lämnats ut på villkor som inskränker enskild mottagares rätt
att vidarebefordra uppgiften, får mottagaren eller den som i hans
verksamhet tagit befattning med uppgiften inte obehörigen röja vad
han därigenom fått veta om enskilds personliga förhållanden. Lag
(1980:216).

14 § Om myndighet för handläggning av mål eller ärende använder
sig av upptagning för automatisk databehandling, skall
upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar
form, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Tillsyn m.m.

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över att automatisk
databehandling icke medför otillbörligt intrång i personlig
integritet.

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller
olägenhet än som är nödvändig.

16 § Datainspektionen har rätt att för tillsynen erhålla tillträde till
lokal där automatisk databehandling utföres eller där datamaskin
eller utrustning eller upptagning för automatisk databehandling
förvaras. Inspektionen har vidare rätt att få tillgång till handling
som rör automatisk databehandling samt föranstalta om körning av
datamaskin.

17 § Den registeransvarige skall lämna Datainspektionen de
uppgifter rörande den automatiska databehandlingen som
inspektionen begär för sin tillsyn. Vad som sagts nu gäller även den
som för registeransvarigs räkning handhar personregister.

18 § Har förandet av personregister lett till otillbörligt intrång i
personlig integritet eller finns anledning antaga att sådant intrång
skall uppkomma, får Datainspektionen för ett visst register i mån av
behov meddela föreskrift i sådant avseende som anges i 5 eller 6 § eller
ändra föreskrift som tidigare meddelats. I fråga om register som
avses i 2 a § första stycket 1 får Datainspektionen vidta åtgärd som
nu nämnts endast i den mån den ej står i strid med beslut av
regeringen eller riksdagen.

Kan skydd mot otillbörligt intrång i personlig integritet inte
åstadkommas på annat sätt, får Datainspektionen förbjuda fortsatt
förande av personregister eller återkalla meddelat tillstånd. Detta
gäller dock inte sådana register som avses i 2 a § första stycket 1.

Föreskrift enligt första stycket och förbud enligt andra stycket får
förenas med vite. Lag (1994:1485).

Bemyndiganden

19 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Datainspektionen får inom ramen för denna lag meddela närmare
föreskrifter för personregister som ofta förekommer inom en viss
verksamhet för ett visst ändamål. Lag (1994:1485).

Straff och skadestånd m.m.

20 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. inrättar eller för personregister utan licens eller tillstånd
enligt denna lag, när detta erfordras,

2. bryter mot föreskrift eller förbud som meddelats enligt 5, 6
eller 18 §,

3. lämnar ut personuppgift i strid mot 11 §,

4. bryter mot 12 §,

5. lämnar osann uppgift vid fullgörande av skyldighet att lämna
underrättelse enligt 10 §,

6. lämnar osann uppgift i fall som avses i 17 §, eller

7. bryter mot föreskrift som meddelats enligt 19 §.

Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 18 § tredje stycket
döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
7 a § första eller tredje stycket. Lag (1994:1485).

21 § Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för
automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar
eller i register för in sådan upptagning dömes för dataintrång till
böter eller fängelse i högst två år, om ej gärningen är belagd med
straff i brottsbalken eller i lagen (1990:409) om skydd för
företagshemligheter. Med upptagning avses härvid även uppgifter
som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande
hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling.

För försök eller förberedelse till dataintrång döms till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken. Skulle brottet, om det hade fullbordats, ha
varit att anse som ringa, får dock inte dömas till ansvar enligt vad
som nu har sagts. Lag (1990:410).

22 § Har personregister inrättats eller förts utan licens eller
tillstånd enligt denna lag, när licens eller tillstånd behövs, skall
registret förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.
Detsamma gäller, om personregister har förts i strid mot förbud enligt
18 § andra stycket. Lag (1982:446).

23 § Om registrerad tillfogas skada genom att personregister
innehåller oriktig eller missvisande uppgift om honom, skall den
registeransvarige ersätta skadan.

Om någon tillfogas skada genom brott som avses i 20 § första
stycket eller 21 §, skall den som har gjort sig skyldig till brottet
ersätta skadan.

Vid bedömande om och i vad mån skada enligt första eller andra
stycket har uppstått skall hänsyn även tas till lidande och andra
omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Lag (1987:990).

24 § Om registeransvarig eller den som för registeransvarigs räkning
handhar personregister underlåter att lämna tillträde till lokal eller
tillgång till handling i fall som avses i 16 § eller att lämna uppgift
enligt 17 §, får Datainspektionen förelägga vite. Detsamma gäller,
om registeransvarig icke fullgör vad som åligger honom enligt 7 a §
andra stycket, 8, 9 eller 10 §. Lag (1982:446).

25 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Om det är en statlig myndighet
som är registeransvarig överklagas dock beslutet hos
regeringen.

Justitiekanslern får överklaga ett beslut enligt denna lag för
att tillvarata allmänna intressen.

Om en myndighet som är registeransvarig avslår en begäran om
underrättelse enligt 10 §, överklagas beslutet på samma sätt
som gäller ett beslut av myndigheten att avslå en begäran om
utlämnande av allmän handling. Med myndighet jämställs därvid
ett annat organ i den utsträckning som anges i 1 kap. 8 och 9 §§
sekretesslagen (1980:100).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
beslut om föreläggande av vite. Lag (1998:377).

Det statliga person- och adressregistret

26 § För de ändamål som anges i denna paragraf finns ett statligt
person- och adressregister (SPAR). Registret förs med hjälp av
automatisk databehandling.

Uppgifterna i SPAR används för

1. aktualisering, komplettering och kontroll av uppgifter i andra
personregister,

2. komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt,

3. uttag av urval av personuppgifter (urvalsdragning).

SPAR får användas av myndigheter och enskilda. Lag (1980:1074).

27 § Uppgifterna i SPAR hämtas från aviseringsregistret enligt
lagen (1995:743) om aviseringsregister samt de statliga
personregister som används för inkomsttaxering och
fastighetstaxering. Till dessa uppgifter får fogas anteckning om att
en enskild person inte önskar adresserad direktreklam.
Lag (1995:745).

28 § Den som begär att få uppgifter ur en myndighets personregister
för ett sådant ändamål som avses i 26 § andra stycket 1 och 3 och som
kan tillgodoses genom SPAR eller aviseringsregistret skall hänvisas
till dessa register.

Föreskrifterna i denna paragraf inskränker inte myndigheternas
skyldigheter enligt reglerna om allmänna handlingars offentlighet i
tryckfrihetsförordningen. Lag (1995:745).

Övergångsbestämmelser

1982:446

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 7 a § den 1 januari 1983, och i
övrigt den 1 juli 1982.

Bestämmelserna i 2 § gäller även personregister som har inrättats före
ikraftträdandet. Om anmälan och ansökan om tillstånd, om sådant krävs,
görs före den 1 januari 1983 får dock ett sådant register föras utan
hinder av 2 § tills ärendet har prövats slutligt. Nytt tillstånd behövs
inte för sådana register som datainspektionen har gett tillstånd till
före ikraftträdandet.

1988:1485

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för
tvångsingripande enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa
fall.

1990:65

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för
tvångsingripande enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om
vård av unga.

1991:187

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. I fråga om sådant beslut
att avslå begäran om underrättelse enligt 10 § som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1991:1958

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för
tvångsingripande enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall.

1992:446

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Den nya bestämmelsen skall
även tillämpas på sådana personregister för löne- och
personaladministrativa ändamål som inrättats före ikraftträdandet.

1994:1485

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Beslut som meddelats av Datainspektionen före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser.

3. Hänvisningen i 25 § andra stycket till 1 kap. 9 § sekretesslagen
(1980:100) skall beträffande sådana aktiebolag i vilka kommuner eller
landsting själva eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av
aktierna eller mindre än två tredjedelar av de med aktierna förenade
rösterna och sådana ekonomiska föreningar i vilka det också finns
andra medlemmar än kommuner eller landsting tillämpas från och med
den 1 januari 1998.

1995:745

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser får
dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjandet av
personbanden och riksaviseringsbandet.

1998:377

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om
överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.