Studiestödslag (1973:349)

SFS nr
1973:349
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1395
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1372

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp,
studiemedel, korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudie-
stöd. Lag (1993:220).

2 § Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och
inackorderingstillägg. Lag (1995:480).

3 § Studiemedel består av studiebidrag och studielån.
Lag (1995:480).

4 § har upphävts genom lag (1987:303).

5 § Särskilt vuxenstudiestöd består av vuxenstudiebidrag och
studielån. Lag (1995:480).

6 § Studiestödet handhas av Centrala studiestödsnämnden.

Läroanstalt är skyldig att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter
som är av betydelse för tillämpningen av denna lag enligt de föreskrifter som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1992:400).

6 a § har upphävts genom lag (1992:400).

7 § I denna lag förstås med basbelopp basbeloppet enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Lag (1993:220).

8 § Utländska medborgare som på grund av anställning eller
etablering som egenföretagare här i landet kan härleda
rättigheter från EG-rätten eller avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) i fråga om sociala förmåner
skall när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag
jämställas med svenska medborgare under de förutsättningar som
anges i föreskrifter av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Detsamma gäller make, sambo och barn till
sådana utländska medborgare. Lag (1997:573).

2 kap. har upphävts genom lag (1986:230).

3 kap. Studiehjälp

Allmänna bestämmelser

1 § Studiehjälp lämnas till studerande vid de läroanstalter och
utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som
regeringen utser, om inte något annat följer av bestämmelserna nedan
i detta kapitel.

Studiehjälp lämnas dock längst till och med första kalenderhalvåret
det år under vilket den studerande fyller 20 år. Lag (1996:1045).

2 § Studiehjälp utgår till svensk studerande samt till sådan annan
studerande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiehjälp
endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att
här vinna utbildning.

3 § Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den
studerande fyllt 16 år, om inte annat följer av andra stycket.

Inackorderingstillägg och extra tillägg utgår även till studerande som
inte har uppnått sådan ålder som anges i första stycket. Lag (1984:564).

4 § Om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriver
något annat, utgår studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg
endast vid heltidsstudier. Lag (1992:400).

5 § Studiehjälp lämnas för de delar av ett läsår under vilka den
studerande bedriver studier.

Studiehjälp lämnas även för den tid under vilken den studerande är
sjuk enligt vad som anges i 15 och 16 §§, om inte något annat följer
av bestämmelser som regeringen meddelar.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra
stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett
kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för
deltidsstuderande om inte annat följer av föreskrifter som meddelas
av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses
omfatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet
som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla
under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller
myndighet som regeringen utser. Lag (1995:480).

5 a § Studiehjälp beviljas efter ansökan, om ej annat följer av
bestämmelse som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen,
Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Studiebidrag och extra tillägg

6 § Studiebidrag lämnas med 950 kronor i månaden.
Lag (2000:1372).

7 § har upphävts genom lag (1992:400).

8 § har upphävts genom lag (1983:598).

9 § har upphävts genom lag (1991:924).

10 § har upphävts genom lag (1984:564).

11 § Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor i
månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.
Lag (1994:357).

Inackorderingstillägg

12 § Inackorderingstillägg utgår till studerande vid de läroanstalter och
utbildningar som regeringen bestämmer särskilt, om den studerande behöver
inackordering. Lag (1993:220).

13 § Inackorderingstillägg lämnas med lägst 1 190 och högst 2 350
kronor i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg
meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
Lag (1995:480).

14 § har upphävts genom lag (1995:480).

Studiehjälp under sjukdom

15 § I 16 § ges bestämmelser om studiehjälp för tid under vilken den
studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

I paragrafen förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet
varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande bedriver
studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han skulle ha bedrivit
studier om han ej blivit sju. Lag (1992:400).

16 § Studiehjälp utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den
studerande har beviljats studiehjälp. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får föreskriva att studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas
genom läkarintyg.

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiehjälp i form
av extra tillägg och inackorderingstillägg endast om den studerande ingett
ansökan om denna studiehjälp dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan
en studerande beviljas studiehjälp även för sådan sjukperiod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som
berättigar till studiehjälp utgår studiehjälp endast för sådan sjukperiod som
infaller efter det den studerande har påbörjat studierna. Lag (1992:400).

16 a § har upphävts genom lag (1992:400).

17 § har upphävts genom lag (1992:400).

18 § har upphävts genom lag (1992:400).

19 § har upphävts genom lag (1992:400).

20–21 §§ har betecknats 13 och 14 §§ jml SFS 1984:313.

Studiehjälp för studier utom riket

22 § Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare för
studier utom riket, om studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas
vid svensk läroanstalt.

Även i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för studier
utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som motsvarar
eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller utbildning som
omfattas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 15 §.

Närmare föreskrifter om studiehjälp för studier utom riket meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220).

Särskilda bestämmelser

23 § har upphävts genom lag (1992:400).

24 § Vid beräkning av studiehjälp, skall för period om 15 dagar beräknas
hälften av månadsbeloppet.

Belopp som enligt första stycket beräknas för period om 15 dagar avrundas
till helt krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.
Lag (1983:272).

25 § har upphävts genom lag (1992:400).

26 § har upphävts genom lag (1992:400).

27 § har upphävts genom lag (1992:400).

28 § har upphävts genom lag (1992:400).

29 § Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersättning, kan
den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel tillkommer
honom på grund därav minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

Motsvarande gäller dels i fråga om studerande vars uppehälle helt eller till
väsentlig del bekostas av staten eller kommun, dels i fråga om annan grupp av
studerande enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

30 § har upphävts genom lag (1992:400).

31 § Studerande har rätt att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig
vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1988:1469).

4 kap. Studiemedel

Allmänna bestämmelser

1 § Studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och
utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som
regeringen utser. Lag (1996:1045).

2 § Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och utbild-
ningar som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studiemedel vid sådan
läroanstalt eller utbildningslinje utgår dock tidigast från och med det andra
kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.
Lag (1993:220).

3 § Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken
studiehjälp enligt 3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt
7 kap. redan har beviljats.

Om en studerande beviljas studiehjälp eller särskilt
vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan har
beviljats studiemedel, får den studerande inte ta emot
studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får inte heller beviljas eller tas emot för den tid
då den studerande får

– aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt
program,

– utbildningsbidrag för doktorander, eller

– särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av
bestämmelser som regeringen meddelar.

Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande
tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller
fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
Lag (2000:1372).

4 § Studiemedel utgår till svensk studerande samt till sådan annan studerande
som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiemedel
endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här
vinna utbildning.

5 § Studerande har rätt till studiemedel såväl vid heltidsstudier som deltids-
studier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om han bedrivar
studierna på minst halvtid.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till
studiemedel meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (1987:303).

6 § Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit inskriven
vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §,
utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om det med
hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att han
kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning skall
hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat
på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett
år, skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i andra
stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte kommer att
slutföra studierna inom normal tid.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra och tredje styckena meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220).

7 § Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit inskriven vid
läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 § eller
3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för
studierna.

Inom ramen för sådan utbildning vid gymnasieskolan som omfattas av förordnande
enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan prövning som avses i första
stycket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om han bedrivit
sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning skall skälig hänsyn
tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha inverkat på
studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år,
skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i tredje
stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte bedriver sina
studier i normal takt.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av tredje och fjärde styckena meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220).

7 a § har upphävts genom lag (1984:122).

8 § Har en studerande för sådana studier som avses i 1 § fått
studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under
sammanlagt minst sex år, lämnas studiemedel för ytterligare
sådana studier bara om det finns särskilda skäl och det inte är
fråga om forskarutbildning. Om den studerande är eller har
varit anställd som doktorand eller om den studerande har eller
har haft utbildningsbidrag för doktorander, får studiemedel
inte lämnas för forskarutbildning.

Har en studerande för sådana studier som avses i 2 § fått
studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller
särskilt utbildningsbidrag under sammanlagt minst tre år,
lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det
finns särskilda skäl. Lag (1997:1215).

9 § Studiemedel får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under det år
då den studerande fyller 45 år. Studiemedel får även utgå för senare kalender-
halvår, om särskilda skäl föreligger.

10 § Studiemedel utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande
bedriver studier.

Studiemedel utgår även för tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad
som anges i 28–36 §§.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra stycket
beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår, om
15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta det
antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser.
Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de kalenderhalvår
som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

11 § Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som centrala
studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan
prövas även om den inkommit för sent. Lag (1991:924).

Beräkning av studiemedel

12 § har upphävts genom lag (1975:359).

13 § Studiemedel utgår med 9,75 procent av basbeloppet för varje hel, samman-
hängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel.
Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidsstuderande
30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om inte något annat följer av
16, 19, 22 eller 25 §. Lag (1993:220).

14 § När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver
studier på mer än halvtid men mindre än heltid får studiemedlens
storlek bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1995:994).

15 § har upphävts genom lag (1975:359).

16 § För en heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 §
första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med
en artondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret
som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet,
nämligen

Antal hela, sammanhängande Del av basbeloppet
tidsperioder om 15 dagar för januari–juni juli–december
vilka studiemedel skall utgå
under kalenderhalvåret

högst 2 155 procent 155 procent
3 145 procent 145 procent
4 125 procent 125 procent
5 110 procent 110 procent
6 100 procent 100 procent
7 85 procent 95 procent
8 75 procent 85 procent
9 65 procent 85 procent
lägst 10 55 procent 70 procent
Lag (1990:704).

17 § har upphävts genom lag (1988:877).

18 § har upphävts genom lag (1975:359).

19 § För en deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalender-
halvår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod
om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes inkomst under
kalenderhalvåret som överstiger nedan, för skilda perioder angivna delar
av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande
tidsperioder om 30 dagar för
vilka studiemedel skall utgå
under kalenderhalvåret Del av basbeloppet

1 180 procent
2 170 procent
3 160 procent
4 150 procent
lägst 5 140 procent
Lag (1990:704).

20 § har upphävts genom lag (1975:359).

21 § Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och 19 §§
räknas vad som på det halvåret kan beräknas belöpa av det belopp som kan
förutses bli den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet
och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får för utomlands bosatta
och sjömän föreskriva andra regler för inkomstberäkningen. Lag (1990:1356).

22 § Regeringen kan förordna att den studerandes inkomst skall beaktas i
annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§.

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten eller
kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas
enligt grunder som regeringen fastställer.

Utgår till studerande förmåner i form av fria skolmåltider eller fria läromedel
kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt
grunder som regeringen fastställer. Lag (1982:266).

23 § Vid beräkning enligt 13, 16 och 19 §§ av studiemedel tillämpas det bas-
belopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken studiemedlen är
avsedda. Lag (1988:877).

24 § Studiebidraget utgör 2,71 procent av basbeloppet för varje hel,
sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om
30 dagar för deltidsstuderande. Är den studerande för denna tidsperiod
enligt 10, 13, 16, 19 och 21-23 §§ inte berättigad till fullt
studiemedel skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget
som detta bidrag utgör av fullt studiemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden
utgör studielån. Lag (1993:220).f

25 § En studerande, som till följd av bestämmelserna i 16, 19 och 21 §§ eller
bestämmelse som avses i 22 § inte är berättigad till studiemedel, kan dock få
extra studiemedel i form av studielån, om det finns särskilda skäl.

Om det finns särskilda skäl, får extra studiemedel i form av studielån utgå
utöver de studiemedelsbelopp som följer av 10, 13, 16, 19 och 21 §§ eller
bestämmelse som avses i 22 §.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av första och andra styckena meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1988:877).

26 § har upphävts genom lag (1980:282).

27 § har upphävts genom lag (1995:480).

Studiemedel under sjukdom

28 § I 29–35 §§ ges bestämmelser om studiemedel för tid under vilken
den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina
studier.

I nämnda paragrafer förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet
varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilket den studerande bedriver
studier och den del av kalenderhalvåret under vilket han skulle ha bedrivit
studier om han ej blivit sjuk.

29 § Studiemedel utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken
den studerande har beviljats studiemedel.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier
som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel endast
för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.
Lag (1984:313).

30 § har upphävts genom lag (1984:313).

31 § För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiemedel
endast om den studerande ingett ansökan om sådana medel dessförinnan. Om
synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas studiemedel även för sådan
sjukperiod.

32 § Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan
sjukperiod eller del därav som godkänts av den allmänna
försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen
(1999:799) skall avgöra ett ärende avseende studerande.
Lag (1999:808).

33 § Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva sina
studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan, om
han beviljats studiemedel för kalenderhalvåret eller om han ansökt eller
avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de närmare bestämmelser
som meddelas av riksförsäkringsverket.

34 § Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund av
sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan
godkänna sjukperioden, om ej annat följer av andra–fjärde styckena.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller efter det
anmälan skett enligt 33 §. Om hinder mött mot anmälan eller annat särskilt skäl
föreligger, får godkännande avse även tid före sådan anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller
del därav, om den studerande

1. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka
sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

2. under sjukperiod reser till utlandet utan medgivande av kassan,

3. ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för
genom dom som har vunnit laga kraft,

4. vägrar att genomgå undersökning av läkare eller underlåter att följa
läkares föreskrift,

5. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande
uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpningen av
bestämmelserna om studiemedel för sjukperiod.

Den allmänna försäkringskassan får även, om omständigheterna motiverar
det, vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande

1. vägrar att ta emot besök av en person, som fått i uppdrag av försäkrings-
kassan att utreda studieförmågan eller behovet av rehabiliteringsåtgärd,

2. underlåter att meddela försäkringskassan sin vistelseadress när han
under sjukperiod vistas annat än tillfälligt på annan adress än den som
angetts till kassan. Lag (1991:1055).

35 § Har studerande som beviljats studiemedel på grund av sjukdom varit helt
oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller föreligger annat
särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan, enligt de närmare
bestämmelser som riksförsäkringsverket meddelar, undersöka om skäl föreligger
att vidtaga åtgärd som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller på annat sätt
helt eller delvis återställa studieförmågan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första stycket
behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse att åtgärden
vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åtgärden, kan kassan
besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som infaller sedan den
studerande fått underrättelse om kassans beslut. I underrättelsen skall
intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

Studiemedel för studier utom riket

36 § Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas för studier
utom riket under de förutsättningar och med de belopp som föreskrivs
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Studiemedel kan även lämnas för en sjukperiod som avses i 28 §
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
Lag (1995:480).

Särskilda bestämmelser

37 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden
uppgift om sådan sjukperiod enligt 28 § som godkänts av kassan.
Lag (1992:400).

38 § har upphävts genom lag (1980:282).

39 § har upphävts genom lag (1980:282).

40 § har upphävts genom lag (1988:877).

41 § Studiemedel enligt detta kapitel avrundas till närmast lägre hela
krontal. Lag (1988:877).

42 § För den som under ett kalenderhalvår inte är berättigad till mer än
fem procent av basbeloppet i studiebidrag och studielån bortfaller
rätten till sådant studiestöd. Lag (1988:877).

43 § Den studerandes rätt till studiemedel är förverkad om han inte begärt
att få medlen utbetalade före utgången av det kalenderhalvår för vilket de
har beviljats eller om den studerande avlider innan medlen har betalats ut.

Om en begäran om utbetalning av studiemedel kommer in efter utgången av det
kalenderhalvår för vilket medlen har beviljats, får medlen dock betalas ut
om det finns särskilda skäl. Lag (1984:122).

44 § Studerande har rätt att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig
vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1988:1469).

5 kap. Korttidsstudiestöd

1 § Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som deltar i utbildning
av det slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen
utser. Lag (1987:303).

2 § Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som är arbetstagare, dock
längst till och med det år han fyller 64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver
något annat lämnas inte korttidsstudiestöd till en studerande som har en
längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.
Lag (1992:400).

3 § Korttidsstudiestöd lämnas för varje timme

1. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av
att studeranden deltar i utbildning,

2. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av
resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

Till samma studerande får korttidsstudiestöd lämnas för högst 240
timmar från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni
påföljande år. Lag (1996:337).

4 § Korttidsstudiestöd beviljas efter ansökan.

Ansökan kan göras av en arbetstagare eller av en facklig
organisation eller en handikapporganisation för fördelning mellan
arbetstagare.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av
regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns
särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för
sent. Lag (1995:480).

5 § Korttidsstudiestöd utgör 75 kronor för varje timme.
Lag (1995:480).

6 § Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i
1 § lämnas inte till studerande som har studiehjälp,
studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, aktivitetsstöd eller
särskilt utbildningsbidrag för den tidsperiod som utbildningen
pågår. Lag (2000:1372).

7 § har upphävts genom lag (1992:400).

8 § Vid beviljande av korttidsstudiestöd skall hänsyn tas till den studerandes
behov av utbildning och stöd. Lag (1987:303).

6 kap. Internatbidrag

1 § Internatbidrag kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det
slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.
Lag (1989:201).

2 § Internatbidrag utgår längst till och med det år den studerande
fyller 64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver
något annat lämnas inte internatbidrag till en studerande som har en
längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.
Lag (1992:400).

3 § Internatbidrag lämnas för varje dygn

1. ilket den studerande deltar i kurs och på grund därav har
sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi i samband med
kursen som är av betydelse,

2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där
kursen äger rum och på grund därav har sådana särskilda kostnader för
resa, kost eller logi som är av betydelse.

Till samma studerande får från och med den 1 juli ett visst år till
och med den 30 juni påföljande år lämnas internatbidrag för högst tio
dygn enligt första stycket 1 och för högst två dygn enligt första
stycket 2.

Närmare föreskrifter om ersättning för kostnader som avses i första
stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (1996:337).

4 § Internatbidrag beviljas efter ansökan.

Ansökan kan göras av en studerande, av en facklig organisation för
fördelning mellan arbetstagare eller av en handikapporganisation för
fördelning mellan medlemmar.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av
regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns
särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för
sent. Lag (1995:480).

5 § Internatbidrag utgör 327 kronor för varje dygn. Lag (1994:357).

6 § Centrala studiestödsnämnden får bestämma att viss del av det belopp
som står till förfogande för korttidsstudiestöd och internatbidrag skall
utgå i form av internatbidrag och förbehållas studerande som inte är
arbetstagare. Lag (1992:400).

7 § Vid beviljande av internatbidrag skall hänsyn tas till den
studerandes behov av utbildning och stöd. Lag (1987:303).

8 § Om en facklig organisation eller en handikapporganisation har
ansökt om internatbidrag gäller andra och tredje styckena.

Bidraget får betalas ut till organisationen i stället för till den
studerande.

Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och
logi för den studerande. För varje kurs får bidragen dock aldrig
beräknas till ett högre belopp än som motsvarar 327 kronor i
genomsnitt för varje dygn och varje studerande som har rätt till
bidraget. Lag (1995:480).

9 § har upphävts genom lag (1987:303).

10 § har upphävts genom lag (1987:303).

11 § har upphävts genom lag (1987:303).

7 kap. Särskilt vuxenstudiestöd

Allmänna bestämmelser

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de
läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller
den myndighet som regeringen utser. Regeringen får meddela
föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för
studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns
ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter
får göras undantag från bestämmelserna i 3-5 a, 7, 8, 8 a och
14 §§. Regeringen får vidare meddela föreskrifter om rätt till
särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande vid vissa
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana
föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5,
7, 8 och 14 §§ samt, såvitt avser studiemedel för
behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I
föreskrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån
enligt 4 kap. i andra fall än som anges i 8 kap. 9-12 §§.

I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har
fått studiemedel för den tid för vilken särskilt
vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller tas emot för
den tid då den studerande får

– aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt
program,

– utbildningsbidrag för doktorander, eller

– särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av
bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (2000:1372).

2 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare kan dock få särskilt vuxenstudiestöd
endast om han har bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här
vinna utbildning.

3 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till en studerande som har förvärvsarbe-
tat under minst fyra kalenderår före det kalenderår för vilket vuxenstudie-
stödet skall utgå. Med förvärvsarbete får jämställas vissa andra verksamheter.
Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbetet skall ha haft under
ett kalenderår för att få medräknas samt om vilka andra verksamheter som får
jämställas med förvärvsarbete, meddelas av regeringen eller myndighet som
regeringen utser. Lag (1985:388).

4 § Särskilt vuxenstudiestöd lämnas inte till en studerande som
uppenbart inte är i ekonomiskt behov av stödet. Lag (1995:480).

5 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst 15
dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst 30 dagar under
ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxenstudiestöd
utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid. Vid bedömande av om
den studerande har rätt till särskilt vuxenstudiestöd för heltidsstudier får,
förutom till studier som avses i 1 §, även hänsyn tas till studier inom svensk-
undervisning för invandrare.

Särskilt vuxenstudiestöd får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under
det år då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får även utgå
för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap. 6–8 §§ på motsvarande
sätt.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till
särskilt vuxenstudiestöd meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (1992:400).

5 a § Särskilt vuxenstudiestöd utgår för varje kalenderdag under sådan del
av läsår under vilket den studerande bedriver studier.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår enligt bestämmelserna i 17 § även för tid
under vilken den studerande är sjuk.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår dessutom vid uppehåll i studierna för julferie
enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer. Under sådan julferie utgår det särskilda vuxenstudie-
stödet med samma belopp för kalenderdag som under studietiden.

6 § Särskilt vuxenstudiestöd beviljas efter ansökan. Ansökan ges in inom
den tid och i den ordning som bestämmes av regeringen eller myndighet som
regeringen utser. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om
den kommit in för sent.

Särskilt vuxenstudiestöd får beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder.

6 a § När vuxenstudiestöd beräknas med ledning av
aktivitetsstödet enligt bestämmelserna om dagpenning, används
alltid det aktivitetsstöd som den studerande skulle ha fått för
heltidsarbete. Lag (2000:1372).

Vuxenstudiebidrag och studielån

7 § Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning
från en arbetslöshetskassa eller som under den längsta tid som
ersättning kan betalas ut har fått ersättning från någon
arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.

Till en annan studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt
bestämmelserna i 8, 8 a och 8 b §§. Vid beräkningen av stödet
används det lägsta aktivitetsstöd enligt bestämmelserna om
dagpenning som kan betalas till en person som har rätt till
ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet
eller har fått ersättning under den längsta tid som ersättning
kan betalas ut. Av 6 a § framgår att beräkningen alltid skall
ske med ledning av aktivitetsstödet för heltidsarbete.

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver
studier på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av
det vuxenstudiestöd som annars skulle lämnas enligt
föreskrifterna i första och andra stycket, bestämmas i
förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2000:1372).

7 a § För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till
heltidsstuderande som avses i 7 § första stycket

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den
studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt
bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en lika
lång sammanhängande tidsperiod, om han kunnat få sådant bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan
följande två tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för
preliminär A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-
skatt. Lag (2000:1372).

7 b § För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till
deltidsstuderande som avses i 7 § första stycket

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den
studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt
bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en
sammanhängande tidsperiod om 15 dagar om han kunnat få sådant
bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan
följande två tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för
preliminär A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-
skatt. Lag (2000:1372).

7 c § har upphävts genom lag (1995:480).

8 § För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till
heltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket

1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den
studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt
bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en
sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant
bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan
följande två tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för
preliminär A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-
skatt. Lag (2000:1372).

8 a § För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till
deltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket

1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den
studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt
bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en
sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant
bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan
följande två tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för
preliminär A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-
skatt. Lag (2000:1372).

8 b § För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande
och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande utgår för varje kalenderdag
vuxenstudiebidrag och studielån till heltidsstuderande med en femtondel och
till deltidsstuderande med en trettiondel av de i 7 a, 7 b, 8 och 8 a §§
angivna beloppen. Lag (1988:877).

8 c § har upphävts genom lag (1995:480).

9 § har upphävts genom lag (1997:518).

10 § har upphävts genom lag (1992:400).

11 § Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på
grundskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av
utbildning och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en
sökande som har kort tidigare utbildning och en sökande som under
lång tid bedrivit verksamhet av det slag som avses i 3 §. Särskild
hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller
någon annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på
sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

Mer än tio års verksamhet som avses i 3 § får inte beaktas.
Verksamhet på deltid jämställs med verksamhet på heltid.

En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för
viss utbildning på grundskolenivå och som fullföljer denna
utbildning, har alltid företräde till fortsatt stöd om inte något
annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 7 §. Företrädet
avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slutföra
utbildningen i normal takt. Lag (1995:480).

12 § I fråga om särskilt vuxenstudiestöd för studier på gymnasieskolenivå
äger 11 § motsvarande tillämpning. Lag (1992:400).

13 § har upphävts genom lag (1982:266).

14 § Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på
högskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av
utbildning och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en
sökande som avser att komplettera sin tidigare utbildning, om han
därigenom kan få kunskaper och färdigheter som är av betydelse för
den verksamhet som han bedriver eller avser att bedriva. Särskild
hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller
annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin
fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för
viss utbildning på högskolenivå har alltid företräde till fortsatt
stöd, om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4
kap. 6 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som
krävs för att slutföra utbildningen i normal takt. Lag (1995:480).

15 § Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämpning av
11–14 §§ skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller
högskolenivå meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen
utser. Lag (1992:400).

16 § har upphävts genom lag (1995:480).

Vuxenstudiebidrag och studielån under sjukdom m.m.

17 § För tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen
att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och studielån för sjukperiod
som infaller under den del av det eller de kalenderhalvår för vilka den stu-
derande har beviljats vuxenstudiestöd. Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 31–35 §§
skall tillämpas.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som
berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitel utgår vuxen-
studiebidrag och studielån endast för sjukperiod som infaller efter det den
studerande har påbörjat studierna.

Utgår sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller
motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken den
studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget minskas
med det belopp som har utgått i sjukpenning eller sådan ersättning för
samma tid. Sådan minskning skall dock inte göras för sjukpenning som har
utgått enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1988:877).

17 a § Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och studielån vid

1. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt
4 kap. 10–12 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt
till föräldrapenning,

2. ledighet för fullgörande av uppdrag i elevorganisation under sammanlagt
högst tio dagar under ett kalenderår,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och

4. ledighet för närståendevård i samma omfattning som enligt lagen (1988:1465)
om ersättning och ledighet för närståendevård gäller för rätt till förmånerna.
Lag (1988:1469).

Särskilda bestämmelser

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 37, 41 och 43 §§ skall tillämpas på särskilt
vuxenstudiestöd. Lag (1988:270).

19 § Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten
eller kommun kan det särskilda vuxenstudiestöd som tillkommer honom minskas
enligt grunder som regeringen fastställer.

20 § Om en studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd för en
tid för vilken den studerande redan har fått studiemedel enligt
4 kap. gäller bestämmelserna i andra-fjärde styckena.

Det belopp som den studerande fått i studiemedel avräknas från
de belopp som den studerande beviljas för nämnda tid.
Avräkningen sker från de belopp som beviljats i
vuxenstudiebidrag och studielån i nu nämnd ordning.

Det avräknade beloppet skall jämställas med vuxenstudiebidrag
och studielån i den omfattning som avräkningen avser
motsvarande studiestödsform.

Ett belopp som inte kan avräknas skall återkrävas. Därvid
tillämpas 9 kap. 2 § sjätte stycket. Lag (1997:1215).

21 § För studerande som enligt kollektivavtal eller annat skriftligt avtal
uppbär lön under utbildningstiden kan vuxenstudiebidraget minskas. Detsamma
gäller i fråga om andra motsvarande ersättningar. Närmare föreskrifter om
minskning av vuxenstudiebidraget meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Lag (1987:303).

7 a kap. har upphävts genom lag (1993:220).

8 kap. Återbetalning av studielån

Allmänna bestämmelser

1 § Den som uppburit studielån skall återbetala lånet. På lånet skall
också betalas en årlig ränta.

I samband med återbetalningen får också tas ut avgifter för administrativa
kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Betalningen av lånet och räntan sker med ett visst belopp varje kalenderår
(årsbelopp). Det inbetalade beloppet skall avräknas i första hand på den
upplupna räntan och därefter på kapitalskulden. Ränta som inte betalas under
det år den har upplupit läggs vid årets slut till kapitalskulden.
Lag (1988:877).

1 a § Regeringen får föreskriva att ränta inte skall utgå på
studielån under den tid då låntagaren fullgör en längre
grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt. Lag (1994:2082).

2 § Före varje kalenderårs början fastställer regeringen den ränta som under
året skall utgå på studielån. Lag (1988:877).

3 § Om det vid ingången av ett kalenderår har gått minst sex månader efter den
senaste tidsperiod för vilken den återbetalningsskyldige har fått studiestöd
enligt 3, 4 eller 7 kap. skall återbetalningen av studielånen börja med det
kalenderåret. Lag (1988:877).

4 § Årsbeloppet för ett kalenderår skall vara fyra procent av den återbetal-
ningsskyldiges sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital
enligt den senaste taxeringen. Som taxering gäller beslutet om taxering i
första instans.

När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den
senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får regeringen
föreskriva att återbetalningen i stället skall ske med ett belopp som svarar
mot en tjugondedel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent
av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Till det årsbelopp som den återbetalningsskyldige skall betala får läggas
sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket.
Lag (1990:1356).

5 § Har den återbetalningsskyldige uppburit nya studielån sedan skyldighet att
återbetala tidigare lån har inträtt, skall de nya lånen läggas samman med de
tidigare. Lag (1988:877).

Nedsättning

6 § Årsbeloppet får sättas ned

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel,
särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre
grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer,

2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan
beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet
har beräknats,

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som
ligger till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn
till omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet
grundas på den taxeringen, eller

4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att
den omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå
längre än ett år, får nedsättning ske tills vidare.
Lag (1995:480).

7 § Beslut om nedsättning av årsbeloppet får ändras

1. om de inkomstförhållanden som legat till grund för beslutet har ändrats
väsentligt, eller

2. om det i något annat hänseende har inträffat en förändring som väsentligt
påverkar rätten till nedsättning. Lag (1988:877).

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om nedsättning enligt 6 eller 7 §. Lag (1988:877).

Avskrivning

9 § Studielån som kvarstår obetalda det år den återbetalningsskyldige fyller
sextiofem år skall avskrivas. Utan hinder härav kvarstår betalningsskyldigheten
för påförda men inte betalda årsbelopp avseende de tre senaste kalenderåren.
Om det finns synnerliga skäl, får dock också sådana årsbelopp skrivas av efter
ingången av det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år.
Lag (1988:877).

10 § Om den återbetalningsskyldige avlider, skall återstående kapitalskuld
och upplupen ränta avskrivas. Lag (1988:877).

11 § Den som tidigare uppburit studielån för studier enligt 4 kap. 2 § kan
befrias från att återbetala viss del av dessa lån om han under minst tre
terminer erhållit studielån för studier enligt 4 kap. 1 §. Sådan befrielse
får avse högst sex terminer och för varje termin uppgå till hälften av
studielånet under terminen. Lag (1990:704).

12 § Utöver vad som följer av 9–11 §§ får studielån avskrivas i fall då
det föreligger synnerliga skäl till det. Lag (1988:877).

Frivillig återbetalning

13 § I syfte att stimulera en snabb återbetalning av studielån får regeringen
meddela föreskrifter om premier för sådana återbetalningsskyldiga som åter-
betalar sina studielån med större belopp än de årsbelopp de är skyldiga att
betala. Lag (1988:877).

Fastställande av årsbelopp

14 § För varje kalenderår då återbetalning skall göras fastställs årsbeloppet
för den återbetalningsskyldige. Uppkommer brutet krontal skall årsbeloppet
avrundas till närmast lägre hela krontal. Regeringen får föreskriva att
årsbeloppet skall fastställas till noll kronor, om årsbeloppet, beräknat enligt
4 § första stycket, skulle understiga fem procent av basbeloppet det år
återbetalningen skall göras.

Om årsbeloppet ändras genom beslut om nedsättning gäller det nedsatta
beloppet som fastställt årsbelopp.

Den återbetalningsskyldige skall underrättas skriftligen om det årsbelopp
som har fastställts för honom. Lag (1988:877).

Betalning

15 § Det fastställda årsbeloppet och sådana avgifter som regeringen har
föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket skall betalas enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
Lag (1988:877).

Utmätning m.m.

16 § Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har
betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan
föregående dom eller utslag.

Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller
genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året
efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare
indrivningsåtgärder. Lag (1997:518).

Särskilda bestämmelser om återbetalning i vissa fall

17 § Om någon har uppburit studielån för en sjukperiod enligt bestämmelserna
i 4 kap. 28–35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där gäller
i fråga om återbetalningen bestämmelserna i 18–19 §§. Lag (1992:400).

18 § Studielån som avser den del av en sjukperiod som följer efter
en karenstid om 30 dagar skall inte återbetalas annat än i de fall
som anges i 19 §. Studielån enligt 7 kap. eller lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser nämnda tid skall
dock, om 19 § inte är tillämplig, återbetalas såvitt avser 40 procent
av beloppet.

I karenstiden får inräknas bara tid under sådan studietid som avses
i 4 kap. 28 § eller 7 kap. 17 §.

Vid beräkning av karenstiden skall två eller flera sjukperioder
räknas som en sammanhängande sjukperiod, om den senare perioden
börjar inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade.
Lag (1995:480).

19 § Uppbär den studerande sjukpenning enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring, skall han för varje sjukdag som infaller efter
karenstiden enligt 18 § återbetala den del av studielånet som motsvarar
sjukpenning över 25 kronor. Detsamma gäller också om den studerande med
anledning av sin sjukdom får ersättning enligt annan författning eller
på grund av regeringens förordnande eller enligt utländsk lagstiftning
om arbetsskadeförsäkring. Sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall inte beaktas vid tillämpning av denna paragraf.
Lag (1988:877).

20 § Studielån som avser tid då den studerande har uppburit
aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte
återbetalas i den mån avdrag har skett från aktivitetsstödet.
Lag (2000:1372).

Uppgiftsskyldighet m.m.

21 § har upphävts genom lag (1992:400).

22 § Den återbetalningsskyldige skall lämna centrala studiestödsnämnden
de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

Bestämmelser om hur centrala studiestödsnämnden skall inhämta de uppgifter
från den senaste taxeringen som nämnden behöver för tillämpning av detta
kapitel meddelas av regeringen.

Den som har fått årsbeloppet nedsatt är skyldig att utan anmaning omedelbart
underrätta centrala studiestödsnämnden om någon omständighet som föranlett
nedsättningen inte längre föreligger. Lag (1988:877).

23 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden
uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 19 §. Allmän
försäkringskassa skall i övrigt lämna Centrala studiestödsnämnden de
uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel enligt
de bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1992:400).

24 § Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på begäran
lämna domstol, riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa och
centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person
som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel. Lag (1991:220).

Överklagande m.m.

25 § Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning
av studielån får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte
bestämmer något annat. Lag (1994:438).

9 kap. Övriga bestämmelser

1 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt äger
tillämpning på studiestöd om detta har sökts efter varsel om eller utbrott
av arbetskonflikt. Dock äger lagen icke tillämpning på studiestöd åt
handikappad som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund
av handikappet. Lag (1986:230).

2 § Om någon har fått studiemedel felaktigt eller med för
högt belopp på grund av att den studerandes sammanräknade
inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital vid
taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för
beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för
mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av
regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom
oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts-
och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat
att studiestöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma
gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller
med för högt belopp och insett eller bort inse detta.

Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning
enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

Avbryter någon sina studier skall andra och tredje styckena
tillämpas beträffande studiestöd som har betalats ut för tiden
efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd
som den studerande fått enligt 3 kap. 15 och 16 §§, 4 kap. 28-
35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges
där inte krävas tillbaka. Detsamma gäller vid sådan ledighet
som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav studiehjälp enligt 3 kap. till sådan studerande,
som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar
betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag när
medlen tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt
med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På
andra former av studiestöd som krävs tillbaka enligt denna
paragraf tas ränta ut enligt samma räntesats från den dag som
infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det
finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias
helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgifter för
administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen
meddelar. Lag (1997:1215).

2 a § En fordran, som har uppkommit på grund av att studiestöd har återkrävts
och som inte har betalats, bevakas fram till det år gäldenären fyller sextiofem
år. Därefter avskrivs fordringen.

Om gäldenären avlider, avskrivs fordringen.

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle vålla
mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är påkallad
från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas. Lag (1988:877).

2 b § Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3, 4
eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om

1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår
som det nya studiestödet avser, har betalats, och

2. återkrav med stöd av 2 § av studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. har regle-
rats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett kalenderhalvår,
kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av vad
som anges i första stycket. Lag (1993:220).

2 c § I samband med beviljande av studielån enligt denna lag får Centrala
studiestödsnämnden ta ut avgifter för sina administrativa kostnader enligt
föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1993:220).

3 § En fordran på studiestöd kan inte överlåtas.

En fordran på studiehjälp eller studiemedel får inte tas i anspråk
genom utmätning. Andra fordringar på studiestöd kan tas i anspråk
genom utmätning av lön enligt 7 kap. utsökningsbalken.
Lag (1995:303).

4 § På studiemedel enligt 4 kap. kan förskott utgå enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av centrala
studiestödsnämnden.

5 § Har någon uppburit studiestöd men meddelar att han ej önskar utnyttja
detta, får det genast återbetalas utan tillämpning av 8 kap. och 9 kap.
2 §. Närmare föreskrifter om sådan återbetalning meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1986:230).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om studiestöd enligt denna lag.
I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelser i lagen.
Försöksverksamheten får dock inte innebära försämringar i fråga om förut-
sättningarna för studiestöd som har beviljats en studerande enligt lagens
bestämmelser.

Försöksverksamhet får avse även korttidsstudiestöd och internatbidrag på
andra villkor än som föreskrivs i 5 resp. 6 kap. Lag (1989:201).

7 § Vad som föreskrivs i denna lag om studiestöd för tid under vilken den
studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier
skall även gälla för tid under vilken denne är att anse som smittbärare enligt
lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och på grund av beslut enligt
smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:511) eller före-
skrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att
bedriva sina studier. Lag (1989:229).

Övergångsbestämmelser

1973:349

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då förordningen (1964:400)
om förlängt barnbidrag, studiemedelsförordningen (1964:401), studiehjälps-
reglementet (1964:402), förordningen (1967:882) om studiemedelsavgifter och
lagen (1971:153) om extra studiemedel upphör att gälla.

5. Studerande som avses i 4 kap. 2 § och som före den 1 juli 1973 påbörjat
utbildning, vid vilken enligt äldre bestämmelser studiehjälp utgått, har
rätt till studiemedel enligt de nya bestämmelserna under återstående del av
utbildningen utan hinder av 4 kap. 9 §, om ej annat följer av 4. Närmare
bestämmelser härom meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande,
av centrala studiehjälpsnämnden.

6 För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet (1964:402)
gäller bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena samt 24 §
studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte följer av
andra–åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån enligt
studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studielånet
skall få återbetalas enligt lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor
för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av bestämmelserna
i den lagen.

Låntagaren debiteras ränta, amortering och ränteannuitet. Vid debiteringen
tas expeditionsavgift ut med belopp som regeringen bestämmer.

Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inom
föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För
påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen bestämmer.

Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks, får
amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då låntagaren
fyller 65 år. En låntagare är inte skyldig att betala ränta, amortering
eller ränteannuitet som förfaller till betalning efter det att låntagaren
har fyllt 65 år.

Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte
kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får Centrala
studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläggande av ränta, amortering och
ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd under högst sex månader.

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag
enligt 9 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring eller motsvarande
och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, får
befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar summan
av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. Vad som nu sagts gäller
även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en sammanräknad
inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital för året på högst 75 procent
av basbeloppet.

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande
betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller
24 § andra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete eller
större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad
från allmän synpunkt.

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli–den 31
december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200 kronor.
Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återstående kapital-
skuld. Lag (1993:220).

10. Doktorandstipendium till studerande som bedriver studier för vinnande av
doktorsgrad skall vid tillämpning av 4 kap. 21 § alltjämt anses som inkomst.

11. De nya bestämmelserna om återbetalning av återbetalningspliktiga studie-
medel gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som uppburits före den
1 juli 1973 enligt studiemedelsförordningen (1964:401) eller lagen (1971:153)
om extra studiemedel.

12. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av
studiestödslagen meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

1974:483

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden
mot ordet studiestödsnämnden, 3 kap. 11 §, 4 kap. 14, 17, 19, 21 och 24 §§,
ändrad beteckning på 4 kap. 31–33 §§, införande av nya 4 kap. 40 § och
ändringen av nya 4 kap. 41 § den 1 juli 1974, såvitt avser 3 kap. 5 §,
4 kap. 10 §, 5 kap. 77–80, 88 och 89 §§ samt 6 kap. 2 och 4 §§, ändrad
beteckning på 3 kap. 13–22 §§, ändrad beteckning på 4 kap. 28–30 §§,
ändringen av nya 3 kap. 22 §, ändringen av nya 4 kap. 36 §, införande av nya
3 kap. 5 a, 13–19 och 23 §§, införande av nya 4 kap. 28–35 och 37 §§,
införande av rubriken före nya 4 kap. 28 §, flyttning av rubriker samt
punkterna 6 och 6 a–e övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349)
den 1 januari 1975 och i övrigt den 1 januari 1976.

4. Bestämmelserna i 5 kap. i deras äldre lydelse gäller fortfarande i
fråga om avgifter som avser avgiftsåret 1974 eller tidigare avgiftsår,
om ej annat följer av punkt 16 nedan.

16. De nya bestämmelserna om extra avgift i 5 kap. 67–72 §§ gäller även sådan
preliminär avgift och kvarstående avgift för 1975 eller tidigare avgiftsår, i
fråga om vilken avgift beslut om debitering helt eller delvis förfallit enligt
5 kap. 30 § i dess äldre lydelse på grund av att avgiften eller del av avgiften
ej erlagts. Den del av det obetalda beloppet som ej erlagts vid utgången av
1975, skall vid bestämmande av extra avgift, vid början av 1976 anses uppgå
till det antal kronor som motsvarar produkten av

a) det regleringstal som fastställes enligt punkt 10,

b) det belopp i kronor som utgör produkten av dels ett tal som motsvarar det
antal basbelopp som den obetalda avgiften eller den obetalda delen av avgiften
avsåg vid utgången av 1975, dels det basbelopp som enligt punkt 6 gällde vid
ingången av 1975.

18. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas av
Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av centrala studiestöds-
nämnden.

1975:166

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom lagen upphäves

1. 2 kap. 5 §, 3 kap. 28 § och 5 kap. 12–14 §§ studiestödskungörelsen
(1973:418),

2. punkt 4 övergångsbestämmelserna till kungörelsen (1974:484) om
ändring i studiestödskungörelsen (1973:418).

Föreligger fråga om befrielse från återbetalningsskyldighet enligt såväl
5 kap. 60 § andra–fjärde styckena studiestödslagen som 24 § tredje stycket
studiehjälpsreglementet (1964:402) och bestämmelse som avses där, får befrielse
sammanlagt ej medges med högre belopp än det varmed befrielse skulle ha kunnat
ske enligt 5 kap. 60 § andra–fjärde styckena studiestödslagen.

1975:359

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser rätt till särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. för studerande vid yrkesteknisk högskola och såvitt avser 3 kap.
7 § den 1 juli 1975 samt i övrigt den 1 januari 1976.

6. Vid tillämpning av 4 kap. 8 § och 7 kap. 5 § andra stycket i vad avser
hänvisningen till 4 kap. 8 § skall med halvt år, för vilket den studerande
uppburit studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. jämställas
termin, för vilken han fått studiemedel enligt studiemedelsförordningen
(1964:401) eller stipendium eller lån enligt reglementet (1939:290) för
utdelning av räntefria lån för universitetsstudier, kungörelsen (1946:676)
angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller
därmed jämförlig examen, kungörelsen (1948:210) angående statlig kreditgaranti
för lån åt den som genomgått polisskola, kungörelsen (1950:469) angående
studielån med statlig kreditgaranti eller reglementet (1953:366) för
utdelning av statsstipendier vid universiteten m. fl. läroanstalter.

7. Är studerande skyldig att erlägga ränta för lån, som har utlämnats
enligt någon av de vid 6 nämnda författningarna, får när studiemedel
beviljas honom det belopp, vartill han är berättigad enligt 4 kap. 10,
13, 14, 16, 17, 19 och 21–23 §§ denna lag, överskridas med så mycket
som svarar mot den ränta, som förfaller till betalning under tid för
vilken studiemedlen är avsedda. Motsvarande gäller när sådan studerande
beviljas särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. i form av
återbetalningspliktiga studiemedel.

8. Under år för vilket studiestöd i annan form än korttidsstudiestöd och
internatbidrag utgår till den studerande med stöd av de nya bestämmelserna
är den studerande ej skyldig att erlägga ränta eller amortering på studielån
som han fått enligt studiehjälpsreglementet (1964:402). Ränta på studielån,
som belöper på sådant år, erläggs med lika stora annuiteter under den i
amorteringsplanen för lånet fastställda amorteringstiden. Lag (1989:201).

11. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas
av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

1980:282

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 4, 20 och 56 §§ den
1 januari 1981 och i övrigt den 1 juli 1980.

2. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser. De nya bestämmelserna i 8 kap. och 9 kap. 2 a § gäller dock även
i fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet. I fråga om
dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd som har beviljats före ikraft-
trädandet gäller 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § i deras äldre lydelse.

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om
studiehjälp som har betalats ut före utgången av juni 1980.

1981:153

Denna lag träder i kraft den 1 april 1981. De nya bestämmelserna tillämpas dock
ej på särskilt vuxenstudiestöd som har beviljats genom beslut dessförinnan.

1981:579

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 23 §, 4 kap. 37 § samt 8 kap.
23, 26, 34 och 88 §§ den 1 januari 1982, och i övrigt den 1 juli 1981.

1981:1116

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. De nya bestämmelserna om utseende
av ledamöter i vuxenutbildningsnämnd tillämpas dock dessförinnan vid val som
avser tid efter utgången av år 1982.

1982:266

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 13, 31, 32, 34, 39, 43, 64,
74, 76 och 84 §§ den 1 januari 1983 samt i övrigt den 1 juli 1982.

2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 31, 32 och 34 §§ tillämpas med avseende på
bestämmande av slutlig avgift från och med avgiftsåret 1983.

3. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller vad
avser 4 kap. äldre bestämmelser. Har i beslut om studiemedel för tid, som helt
eller delvis infaller under andra halvåret 1982, 4 kap. 13 och 24 §§ tillämpats
i dessa paragrafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt till studie-
bidrag och återbetalningspliktiga studiemedel för andra halvåret 1982 med de
belopp som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpats i
deras nya lydelse.

1983:272

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 43 § och punkt 6 första–sjunde
styckena i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i övrigt den 1 juli
1983.

1983:941

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Föreskrifter som avses i 3 kap.
5 § tredje stycket i dess nya lydelse får gälla studiehjälp även för sista
kalenderhalvåret 1983.

1983:1033

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 kap. 13 och 24 §§ den 1 januari
1984, 3 kap. 10 § den 1 april 1984 och i övrigt den 1 juli 1984.

2. Har i beslut om studiemedel för tid, som helt eller delvis infaller under
första kalenderhalvåret 1984, 4 kap. 13 och 24 §§ tillämpats i dessa para-
grafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt till studiebidrag och
återbetalningspliktiga studiemedel för första halvåret 1984 med de belopp
som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpats i deras
nya lydelse.

1984:122

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. För den som före utgången av juni 1984 har bedrivit studier och beviljats
särskilt vuxenstudiestöd även för höstterminen 1984 gäller äldre föreskrifter
om studiestödets storlek under höstterminen 1984.

De nya bestämmelserna i 7 kap. 7 c § om barntillägg gäller dock även i fråga
om särskilt vuxenstudiestöd som beviljats före ikraftträdandet.

1984:313

Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 § och 3 kap. 3, 7 och 11 §§
den 1 juli 1984 samt i övrigt den 1 januari 1985.

1985:258

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 4 kap. 16 §, den 1 juli 1986, och
i övrigt den 1 juli 1985.

1985:388

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på
ansökningar som har ingetts efter den 1 januari 1986.

1986:230

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 51 och 75 §§ den 1 januari
1987, samt i övrigt den 1 juli 1986.

Bestämmelsen i 8 kap. 51 § i sin nya lydelse tillämpas första gången vid
bestämmande av kvarstående avgift för avgiftsåret 1986.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag som
avser tid före den 1 juli 1986.

1986:1167

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om omprövning av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1987:303

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 2, 62 och 76 §§ den 1 januari
1988, samt i övrigt den 1 juli 1987. Lag (1987:1178).

1987:1177

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bestämmande av slutlig
avgift för avgiftsår före avgiftsåret 1988.

1988:877

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter — med
undantag av 8 kap. 35 och 67–72 §§ samt 9 kap. 2 a § — gäller fortfarande
i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Lag (1991:924).

2. Den som har beviljats studiestöd som avser tid före ikraftträdandet kan
begära att dessa efter år 1989 skall återbetalas enligt bestämmelserna i 8 kap.
i dess nya lydelse. De ändrade betalningsvillkoren skall tillämpas fr. o. m.
den 1 januari visst år.

2 a För den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter skall
årsbeloppet för ett avgiftsår (avgiftsår d), utan hinder av
bestämmelserna om återbetalningstid i 8 kap. 5 § och beräkning av
årsbelopp i 8 kap. 24 §, beräknas på det sätt som anges i 8 kap. 25 §
första stycket och 26 § första och andra styckena, om den
återbetalningsskyldige under närmast föregående avgiftsår (avgiftsår
c)

1. frivilligt återbetalat ett belopp som uppgår till minst en
tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c,

2. fått befrielse från del av kvarstående återbetalningsskyldighet
enligt 8 kap. 60 § med minst en tredjedel av basbeloppet för
avgiftsår c, eller

3. fått återbetalningspliktiga studiemedel återkrävda enligt 9 kap.
2 § med minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c.

Vid tillämpningen av första stycket får årsbeloppet inte beräknas
till högre belopp än som eljest skulle ha beräknats.

Hänvisningarna till studiestödslagen i första stycket avser lagen i
dess lydelse före den 1 januari 1989. Lag (1996:1393).

2 b Återbäring enligt 8 kap. 74 § i dess lydelse före den 1 januari 1989
skall ske endast om det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt såsom
preliminär avgift överstiger motsvarande slutlig avgift med minst 100 kronor.
Lag (1989:201).

2 c Utöver vad som föreskrivs i 8 kap. 39 och 40 §§ studiestödslagen (1973:349)
i dess lydelse före den 1 januari 1989 och i föreskrifter som meddelats med
stöd av punkt 2 e nedan kan på ansökan av den återbetalningsskyldige medges att
preliminär avgift tills vidare inte skall utgå. Detta gäller dock endast om den
återbetalningsskyldige är bosatt i riket.

Om ett medgivande enligt första stycket har lämnats, skall frågan om slutlig
avgift prövas särskilt på det sätt som anges i 8 kap. 43 § studiestödslagen i
dess lydelse före den 1 januari 1989.

Ett medgivande enligt första stycket skall återkallas,

1. om den återbetalningsskyldige ansöker om detta,

2. om den återbetalningsskyldige bosätter sig utom riket eller

3. om återbetalningen samordnas på sätt som anges i punkt 4 i dessa
övergångsbestämmelser.

Om ett medgivande enligt första stycket har återkallats, får centrala
studiestödsnämnden medge att den första preliminära avgift som därefter
påförs får betalas upp till sex månader in på följande avgiftsår.
Lag (1990:209).

2 d Ansökan enligt 8 kap. 39 § första stycket studiestödslagen (1973:349) i
dess lydelse före den 1 januari 1989 skall — i stället för

vad som föreskrivs i paragrafens andra stycke — ha kommit in till Centrala
studiestödsnämnden före utgången av oktober månad året efter avgiftsåret.
Ansökan som avses i fjärde stycket samma paragraf skall för att beaktas ha
kommit in inom samma tid.

I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 43 § första stycket 3 studiestöds-
lagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall frågan om slutlig avgift
för ett avgiftsår prövas särskilt för viss återbetalningsskyldig om denne
inte har betalt den preliminära avgiften i sin helhet före utgången av oktober
månad året efter avgiftsåret och om han bedöms ha varit bosatt i riket under
avgiftsåret. Lag (1992:400).

2 e Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre
föreskrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall
utgå eller skall sättas ned för avgiftsår under vilket den
återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp,
studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller
utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre
grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reservofficer.
Lag (1994:2082).

2 e Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter
föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall betalas eller
skall sättas ned för ett avgiftsår under vilket den
återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp, studiemedel,
särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre
grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer. Lag (1995:480).

2 f I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 34 § studiestödslagen (1973:349)
i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall med inkomst i 8 kap. 30 och 32 §§
samt i punkt 2 j nedan förstås den sammanräknade inkomsten av tjänst, närings-
verksamhet och kapital vid taxeringen för avgiftsåret. Lag (1991:924).

2 g Den återbetalningsskyldiges förmögenhet skall inte ingå i avgiftsunderlaget
enligt 8 kap. 30 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1
januari 1989. Lag (1991:924).

2 h I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 4 och 59 §§ studiestödslagen
(1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall preliminär och
kvarstående avgift bortfalla för år efter det den återbetalningsskyldige
fyller 64 år.

I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 66 § andra stycket studiestödslagen
i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall beslut om debitering av preliminär
och kvarstående avgift inte förfalla för avgiftsår efter det år under vilket
den återbetalningsskyldige fyller 61 år. Lag (1991:924).

2 i Föreskrifterna om dödsboets skyldighet att erlägga avgift i 8 kap. 11 §
studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall inte
längre gälla. Lag (1991:924).

2 j Föreskrifterna om befrielse från återbetalningsskyldighet i 8 kap. 60 §
andra stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari
1989 gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en
inkomst för avgiftsåret på högst 75 procent av basbeloppet. Lag (1991:924).

2 k Vad som föreskrivs i 8 kap. 76 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse
före den 1 januari 1989 skall också tillämpas på sådana årsbelopp och avgifter
som avses i 8 kap. 1 § studiestödslagen i dess nya lydelse och som förfallit
till betalning. Lag (1991:924).

2 l I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 62 § första och andra styckena
och 65 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989
skall preliminär och kvarstående avgift betalas under avgiftsåret eller senare
respektive under andra året efter avgiftsåret enligt föreskrifter som meddelas
av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela
föreskrifter om sättet för frivillig återbetalning. Lag (1992:400).

2 m I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 64 § andra stycket studiestöds-
lagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall vid debitering
av preliminär avgift och kvarstående avgift utgå expeditionsavgift med belopp
som regeringen bestämmer.

Vad som i 8 kap. 13 § andra stycket, 76 § och 84 § tredje stycket studiestöds-
lagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 föreskrivs om aviseringsavgift
skall i stället avse expeditionsavgift. Lag (1993:220).

3. Den som fortsätter att återbetala studiestöd enligt äldre bestämmelser kan
få sin avgift nedsatt till fem procent av sitt avgiftsunderlag enligt äldre
föreskrifter.

4. Den som återbetalar studiestöd som avser tid såväl före som efter ikraft-
trädandet kan begära att återbetalningen kalenderårsvis skall samordnas.
Samordningen innebär att äldre föreskrifter om nedsättning av avgift inte skall
tillämpas och att det sammanlagda återbetalningsbeloppet inte skall överstiga
fem procent av den återbetalningsskyldiges inkomst enligt 8 kap. 4 § i dess
nya lydelse. Det sammanlagda återbetalningsbeloppet avräknas i första hand på
studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den
senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får
regeringen föreskriva att samordningen i stället skall ske enligt andra
bestämmelser.

5. De nya föreskrifterna i 8 kap. 11 § om befrielse från att återbetala
studiemedel för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för annan
gymnasial utbildning eller utbildning vid folkhögskola skall gälla också
för sådana studiemedel som den återbetalningsskyldige har erhållit enligt
äldre bestämmelser för studier efter år 1983. Vid tillämpningen av 8 kap.
11 § skall därvid återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 kap. 1 § anses
lika med studielån.

Har den återbetalningsskyldige redan beviljats befrielse enligt de äldre
föreskrifterna kan han få ytterligare befrielse så att det sammanlagda
avskrivningsbeloppet per termin uppgår till hälften av det återbetalnings-
pliktiga studiemedlet under terminen. Lag (1990:704).

6. Har en studerande uppburit studiestöd enligt lagen i dess äldre lydelse,
skall som villkor för att få nytt studiestöd gälla inte enbart 8 kap.9 kap.
2 b § i sin nya lydelse utan även paragrafen i dess äldre lydelse.

7. Föreskrifter om när en ansökan enligt dessa övergångsbestämmelser skall vara
inkommen meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

8. Frågor om återbetalning enligt dessa övergångsbestämmelser prövas av
centrala studiestödsnämnden.

9. Föreskrifterna i 8 kap. 25 § om överklagande m. m. skall även gälla
centrala studiestödsnämndens beslut enligt dessa övergångsbestämmelser.

10. Föreskrifter i lag eller annan författning som gäller återbetalnings-
pliktiga studiemedel skall tillämpas också i fråga om studielån enligt 8 kap.
i dess nya lydelse, om inte annat föreskrivs.

1989:201

Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § samt övergångsbestämmelserna
2 a och b till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen den 1 januari
1990, samt i övrigt den 1 juli 1989.

Övergångsbestämmelsen 2 b till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen
tillämpas första gången i fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgifts-
året 1990.

1990:209

Denna lag träder i kraft, i fråga om övergångsbestämmelserna 2 c–2 e till
lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen den 1 januari 1991, samt i
övrigt den 1 juli 1990.

1990:704

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 6 § samt 4 kap. 13, 16, 19
och 24 §§ den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 juli 1990.

Bestämmelserna i 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ i paragrafernas nya lydelse
tillämpas första gången i fråga om studiemedel som beräknas för år 1991
med ledning av basbeloppet för samma år.

1990:704

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 6 § samt 4 kap. 13, 16, 19
och 24 §§ den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 juli 1990.

Bestämmelserna i 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ i paragrafernas nya lydelse
tillämpas första gången i fråga om studiemedel som beräknas för år 1991
med ledning av basbeloppet för samma år.

1990:1356

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången i fråga om inkomster
under år 1991. För inkomster dessförinnan gäller äldre bestämmelser.

1991:924

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 6 §, punkt 6 i övergångsbe-
stämmelserna till studiestödslagen och punkterna 1 och 2 e–l i övergångs-
bestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen den
1 januari 1992 samt i övrigt den 1 juli 1991.

De nya föreskrifterna i punkt 2 g i övergångsbestämmelserna till lagen
(1988:877) om ändring i studiestödslagen tillämpas med avseende på
bestämmande av slutlig avgift fr.o.m. avgiftsåret 1992. Lag (1992:1432).

1992:400

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. De äldre bestämmelserna om
återbetalning av studielån i 8 kap. 17 och 18 §§ och om återkrav i 9 kap.
2 § skall fortfarande gälla beträffande sådana studielån som har beviljats
enligt 3 kap. i dess äldre lydelse.

1992:632

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas även vid
utmätning av avgiftsbelopp som påförts enligt äldre bestämmelser.

1992:1644

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
på tilldelning och återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning
av basbeloppet för år 1993.

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § i dess nya lydelse skall tillämpas också i fråga
om återbetalningspliktiga studiemedel enligt 8 kap. i dess lydelse före
den 1 januari 1989.

1993:220

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § femte stycket, punkt 6
i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) samt punkt 2 m
i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen,
den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 juli 1993 skall
fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd som beräknas med
ledning av basbeloppet för år 1993.

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § om återkrav och 2 b § om villkor för
nytt studiestöd skall fortfarande gälla för den som fått utbildningsarvode
enligt äldre bestämmelser eller enligt punkt 4.

4. En studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat utbildning och uppburit
utbildningsarvode enligt de upphävda bestämmelserna i 7 a kap. har rätt att
uppbära sådant arvode under den tid som den studerande kan anses behöva för
att slutföra studierna. I sådant fall skall bestämmelserna i det upphävda
7 a kap. och de äldre bestämmelserna i 8 kap. 6 § om nedsättning av årsbelopp
och punkten 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i
studiestödslagen (1973:349) fortfarande tillämpas.

1994:438

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats
av Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser.

1994:1170

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen i 4
kap. 24 § om studiebidragets storlek i förhållande till basbeloppet
skall dock tillämpas första gången i fråga om studiemedel som
beräknas för år 1996 med ledning av basbeloppet för samma år.

1994:2082

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna
tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen
(1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

1995:480

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 kap. 6 §, 8 kap. 6 § och
punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring
i studiestödslagen (1973:349) den 1 januari 1996 och i övrigt den 1
juli 1995.

2. Äldre föreskrifter, utom såvitt avser 8 kap. 6 och 18 §§ samt
punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring
i studiestödslagen, gäller fortfarande i fråga om studiestöd som
avser tid före ikraftträdandet.

3. Den äldre lydelsen av 8 kap. 18 § gäller fortfarande i fråga om
en sjukperiod som börjar före ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter i punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till
lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen gäller fortfarande i
fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgiftsår före avgiftsåret
1996.

5. Äldre föreskrifter om barntillägg skall såvitt avser höstterminen
1995 tillämpas för en studerande som före den 1 januari 1995 har
ansökt om särskilt vuxenstudiestöd för denna termin.

1996:1393

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Årsbeloppet beräknas
enligt de nya föreskrifterna först för år 1998.

1997:1215

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Till den som fått studiemedel för forskarutbildning som
påbörjats före ikraftträdandet av denna lag lämnas studiemedel
enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning som bedrivs
före utgången av år 2001.

3. Äldre föreskrifter om återkrav gäller fortfarande i fråga om
studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

4. Till den som i annat fall än som avses i punkten 2 har
påbörjat en forskarutbildning före den 1 april 1998 lämnas
studiemedel enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning
som bedrivs under tiden den 1 januari 2000-den 31 december
2001. Lag (1999:1340).

1999:1395

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studiestöd som
avser tid före ikraftträdandet.