Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

SFS nr
1973:400
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1973-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:315
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd utgår enligt detta kungörelse som

1. anordningsbidrag och lån för anordnande av samlingslokal genom
nybyggnad, ombyggnad eller köp samt inventariebidrag för anskaffande
av inventarier till sådan lokal.

2. upprustningsbidrag och särskild eftergift av statslån för bevarande
av befintlig samlingslokal och

3. bidrag till energibesparande åtgärd i samlingslokal. Förordning
(1975:485).

2 § Med allmän samlingslokal avses lokal som behövs för det offentliga
livet och de kulturella strävanden inom orten, i första hand sådan
lokal som tillgodoser föreningslivets behov av utrymme för möten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse,
fritidssysselsättning eller annan liknande verksamhet.

3 § Fråga om stöd enligt 1 § prövas av bostadsstyrelsen.

4 § Lån för anordande av lokaler samt upprustningsbidrag och bidrag
till energibesparande åtgärder lämnas till kommuner, aktiebolag,
föreningar eller stiftelser. Anordningsbidrag lämnas till sådana
aktiebolag, föreningar eller stiftelser som är fristående i
förhållande till kommunen och kommunala företag.

Om aktiebolaget, föreningen eller stiftelsen arbetar med enskilt
vinstsyfte, krävs för bidrag eller lån att lokalen upplåts med
nyttjanderätt under en tid av minst 30 år till ett aktiebolag, en
förening eller en stiftelse som arbetar utan enskilt vinstsyfte och
som är fristående i förhållande till kommunen och kommunala företag.
Dessutom krävs att upplåtelsen sker på sådana villkor att förmånen av
det statliga stödet kommer nyttjanderättshavaren till godo.
Upprustningsbidrag eller bidrag till energibesparande åtgärder lämnas
dock även om lokalen upplåts med nyttjanderätt till kommunen eller ett
kommunalt företag. Om det finns särskilda skäl, lämnas bidrag eller
lån även om nyttjanderätten till lokalen gäller kortare tid än 30 år.

Särskild eftergift får beviljas andra låntagare än kommuner.
Förordning (1983:326).

Bidrag och lån för anordnande av samlingslokaler m.m.

Förutsättningar för bidrag och lån

5 § Bidrag och lån utgår för sådan allmän samlingslokal som ej kan
omfattas av låneunderlag eller pantvärde enligt förordningen
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

Inom glesbygdsområde kan bidrag och lån utgå även för annan
samlingslokal än sådan som avses i första stycket. Förordning
(1986:714).

6 § Bidrag och lån utgår under förutsättning att

1. samlingslokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga
villkor hålles tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam
organisation eller grupp med organiserad verksamhet,

2. sökanden innehar marken med äganderätt, tomträtt eller sådan
nyttjanderätt som kan anses betryggande med hänsyn till lånets
återbetalningstid,

3. det kan antagas föreligga ett varaktigt behov av lokalen och

4. lokalen fyller skäliga krav på god standard.

Avser bidrag eller lån ombyggnad, gäller som ytterligare förutsättning
att ombyggnaden ej är av endast ringa omfattning.

7 § Bidrag eller lån utgår ej för ny- eller ombyggnad som har
påbörjats när bidrags- eller låneansökningen prövas.

Utan hinder av första stycket får bidrag eller lån beviljas, om
synnerliga skäl föreligger eller om bostadsstyrelsen har medgivit att
byggnadsföretaget får påbörjas. Sådant medgivande får lämnas endast om
det finns särskilda skäl därtill.

Storleken av bidrag och lån m.m.

8 § Storleken av bidrag och lån bestäms på grundval av ett
låneunderlag som bostadsstyrelsen fastställer.

Vid beräkning av låneunderlaget får hänsyn tas endast till lokal som
avses i 2 §, till i samma byggnad anordnat utrymme för
ungdomsverksamhet och till utrymme som behövs för samlingslokalens
skötsel. I övrigt bestäms låneunderlaget med tillämpning av de grunder
som gäller för beräkning av låneunderlag för lokaler enligt
förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för
bostadslån. För konstnärlig utsmyckning eller gestaltning får dock
beräknas ett belopp om högst 15 kronor per kvadratmeter våningsyta.
Förordning (1986:714).

9 § Anordningsbidrag utgår med högst 30 procent av låneunderlaget.
Föreligger särskilda skäl kan bidrag utgå med 35 procent.

10 § Om anordningsbidrag beviljas, lämnas lån högst med belopp som
tillsammans med bidraget motsvarar 50 procent av låneunderlaget.

I övriga fall lämnas lån med högst 30 procent av låneunderlaget.
Förordning (1983:326).

11 § Lån kan utgå med större belopp än som följer av 10 § (fördjupas),
om sökanden ej kan få erforderlig underliggande kredit. Med sådan
kredit avses lån mot säkerhet av panträtt med vilken följer bättre
förmånsrätt än panträtt som anges i 14 § första stycket. Är pantvärdet
högre än låneunderlaget, skall hänsyn vid beräkning av kreditbehovet
tagas endast till den del därav som beräknas belöpa på
låneunderlaget.

Lån får fördjupas vid nybyggnad med högst 10 och vid ombyggnad med
högst 40 procent av låneunderlaget.

12 § Inventariebidrag lämnas högst med 10 procent av låneunderlaget
till den del detta inte överstiger 500 000 kronor och med 5 procent av
den återstående delen av låneunderlaget. Bidraget får dock inte
överstiga 400 000 kronor. Förordning (1980:336).

Pantvärde och säkerhet

13 § Bostadsstyrelsen fastställer pantvärde för fastigheten. Är den
byggnad i vilken samlingslokalen är inrymd belägen på mark, som är
upplåten med tomträtt eller annan nyttjanderätt, fastställs pantvärde
endast för byggnaden.

Pantvärdet bestäms med tillämpning av de grunder som gäller för
beräkning av pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av
låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1986:714).

14 § För lån till annan än kommun skall ställas säkerhet i form av
borgen av kommunen som för egen skuld eller panträtt i fastigheten
eller tomträtten. Inteckning skall vara belägen inom 90 procent av
pantvärdet, sedan detta minskats med anordningsbidraget.

Finner bostadsstyrelsen att panträtt ej utgör tillfredsställande
säkerhet, får styrelsen föreskriva att säkerheten skall utgöras av
borgen som avses i första stycket. Innehar lånesökanden marken med
annan nyttjanderätt än tomträtt, utgår lån endast mot sådan borgen.

Beviljas anordningsbidrag, skall låntagaren förbinda sig att icke
upplåta panträtt med förmånsrätt närmast efter den som anges i första
stycket intill belopp, som motsvarar anordningsbidraget, för annat
ändamål än upplåning för att täcka kostnad för byggnadsföretaget
utöver pantvärdet med det belopp som bostadsstyrelsen godkänner eller
upplåning för sådan förbättring av fastigheten som ökar dennes värde.

Beviljas lån mot säkerhet av borgen, skall vad som sägs i tredje
stycket äga motsvarande tillämpning beträffande panträtt med
förmånsrätt som anges i första stycket.

15 § Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till
säkerhet för annan skuld än lån enligt denna kungörelse och har
inteckningen bättre förmånsrätt än som följer med inteckning enligt 14
§ första stycket, skall låntagaren som ytterligare säkerhet för lånet
pantsätta samma pantbrev i andra hand.

Låntagaren får ej för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt
med bättre rätt än den som följer med inteckning enligt 14 § första
stycket, om ej särskilda omständigheter föreligger.

16 § Vid bedömning av den förmånsrätt som följer med inteckning enligt
14 § första stycket skall hänsyn ej tagas till inteckning för vilken
fastigheten svarar endast i andra hand, om säkerheten ändå är
tillfredsställande. Bestämmelsen i 15 § gäller ej panträttsupplåtelse
på grundval av sådan inteckning.

Ränta och amortering

17 § Lån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen
fastställes av regeringen för ett kalenderår i sänder.

Har lån fördjupats med belopp som uppgår till mer än 2 procent av
låneunderlaget, dock minst till 4 000 kronor, utgår ränta på sådan
lånedel i stället efter räntesats som bostadsstyrelsen bestämmer med
ledning av den allmänna lånemarknadens ränta för lån med motsvarande
förmånsrätt. Kungörelse (1974:954).

18 § Lån skall amoteras från halvårsskiftet närmast efter det att ett
år har förflutit från utbetalningsdagen. Amortering sker med lika
stora årliga belopp.

Amorteringtiden är, om lånet avser

1. nybyggnad, 30 år,

2. ombyggnad eller köp, det antal år som bostadsstyrelsen bestämmer
med hänsyn till husets återstående användningstid och övriga
omständigheter, dock högst 30 år.

För lånedel som löper med ränta enligt 17 § andra stycket bestämmeer
bostadsstyrelsen amorteringstiden med ledning av den allmänna
lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Styrelsen
kan förkorta amorteringstiden, när lånedel som löper med ränta enligt
17 § första stycket har slutbetalats. Förordning (1983:326).

19 § Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott.

På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren erlägga
dröjsmålsränta enligt de grunder som regeringen bestämmer. Kungörelse
(1974:954).

20 § Låntagare är skyldig att underkasta sig de ändringar i fråga om
ränta som regeringen beslutar. Kungörelse (1974:954).

Uppsägning, övertagande av lån m.m.

21 § Den som fått bidrag eller lån till anordnande av allmän
samlingslokal skall följa de föreskrifter rörande förvaltningen av
lokalen som bostadsstyrelsen meddelar.

22 § Bostadsstyrelsen kan säga upp lån till betalning helt eller
delvis om

1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosättes.

2. byggnad som avses med lånet genom vanvård eller av annan anledning
minskar i värde eller användes för annat ändamål än som förutsattes
när lånet beviljades,

3. betryggande brandförsäkring ej föreligger,

4. samlingslokalen icke upplåtes på de villkor eller i den omfattning
som sägs i 2 §,

5. nyttjanderätt som avses i 14 § andra stycket upphör före utgången
av den tid som förutsattes när lånet beviljades eller

6. i annat fall sådana förhållanden inträffar att låntagaren, med
hänsyn till låneändamålet, uppenbarligen icke längre bör få uppbära
lånet.

Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar
betalning eller göra inbetalning utöver föreskriven amortering.

23 § Övergår fastigheten eller tomträtten till ny ägare eller
tomträttshavare och vill denne övertaga lånet eller del därav, skall
han ansöka om det hos bostadsstyrelsen inom sex månader från den dag
fastigheten eller tomträtten övergick till honom.

Om medgivande att övertaga lån ej sökes eller lämnas, skall
bostadsstyrelsen helt eller delvis säga upp lånet såvida icke
särskilda skäl föreligger.

Förfarandet i bidrags- och låneärenden m.m.

24 § Ansökan om bidrag eller lån skall ges in till bostadsstyrelsen
och vara åtföljd av den utredning bostadsstyrelsen föreskriver.

Innan en ansökan om bidrag eller lån ges in skall sökanden hos
bostadsstyrelsen redovisa behovet av allmän samlingslokal i orten och
lämna en översiktlig redogörelse för det planerade byggnadsföretaget.
Styrelsen meddelar beslut i frågan om det finns behov av lokalen och
om redogörelsen kan läggas till grund för fortsatt projektering.

I fråga om mindre ombyggnader får bostadsstyrelsen föreskriva att
andra stycket inte skall tillämpas. Förordning (1980:336).

25 § Bostadsstyrelsen skall inhämta yttrande från kommunen och, i den
mån det behövs för prövning av ansökan, från länsstyrelsen,
länsbostadsnämnden eller annan myndighet.

26 § Avser ansökan bidrag eller lån till ny- eller ombyggnad, skall
sökanden förbinda sig att

1. utföra byggnadsföretaget på tid som bostadsstyrelsen bestämmer,

2. iakttaga de föreskrifter om byggnadsföretagets utförande i övrigt
som styrelsen meddelar,

3. lämnar styrelsen fullständig redovisning av kostnaderna för
byggnadsföretaget om styrelsen föreskriver det och

4. hålla byggnaden tillgänglig för besiktning som avses i 33 §.

27 § Avser bostadsstyrelsen att bevilja bidrag eller lån, skall
styrelsen meddela preliminärt beslut. I beslutet skall anges med
vilket belopp samt under vilka förutsättningar och på vilka villkor
bidrag eller lån, såvitt styrelsen bedömer, kan komma att beviljas
slutligt.

28 § Sedan byggnadsföretag, för vilket preliminärt beslut om bidrag
eller lån meddelats, har färdigställts, skall ansökan om slutligt
beslut i ärendet göras hos bostadsstyrelsen senast den dag som
styrelsen bestämmer. Vid ansökningen skall fogas intyg om besiktning
enligt 33 § första stycket.

29 § Lån får beviljas slutligt endast om byggnadsföretaget utförts
enligt föreskrifter i det preliminära beslutet och sökanden fått eller
med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit på
godtagbara villkor.

30 § I slutligt beslut skall bidragets och lånets storlek och
villkoren för dessa anges.

31 § Låntagaren skall senast den dag bostadsstyrelsen bestämmer göra
framställning hos länsbostadsnämnden om utbetalning av beviljat bidrag
och lån. Vid sådan framställning skall fogas skuldförbindelse,
intecknings- och pantförskrivningshandlingar, gravationsbevis, bevis
om brandförsäkring samt de övriga handlingar bostadsstyrelsen
bestämmer.

32 § Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av lån och bidrag.
Bostadsstyrelsen ombesörjer utbetalningen.

Besiktning och låneförvaltning

33 § När företaget färdigställts, skall byggnaden besiktigas.
Besiktning sker på sökandens bekostnad genom förrättningsmän som
länsbostadsnämnden utser.

Under lånetiden skall byggnaden i erforderlig utsträckning besiktigas
genom länsbostadsnämndens försorg.

34 § Länsbostadsnämnden skall på betryggande sätt förvara säkerhet för
lån. Nämnden skall i övrigt vidtaga de åtgärder som behövs för att
förebygga förlust för staten med anledning av lån.

35 § Föreligger risk för att byggnaden genom vanvård eller av annan
anledning minskar i värde så att säkerheten för lånet försämras, skall
länsbostadsnämnden anmäla det till bostadsstyrelsen. Anmälan skall
göras också om nämnden får kännedom om att fastigheten eller
tomträtten har övergått till ny ägare eller tomträttshavare.

Upprustningsbidrag, särskild eftergift m.m.

36 § Upprustningsbidrag utgår för utgift för åtgärd som avser allmän
samlingslokal och som innefattar

1. nödvändig, standardhöjande reparation av lokalen, anpassning av
lokalen till handikappades särskilda behov eller utbyte eller
komplettering av inventarier i lokalen,

2. betalning av skulder, om det behövs för att avhjälpa svårigheter
som beror på befolkningsminskning i orten eller liknande
omständighet.

Bidrag utgår endast under förutsättning att det finns fortsatt behov
av samlingslokalen.

Bidrag för reparation av en lokal som tidigare har reparerats med stöd
av upprustningsbidrag lämnas endast om behovet av ytterligare
upprustning beror på att den tidigare reparationen avsåg endast
begränsade upprustningsåtgärder i lokalen eller åtgärder som endast
berörde delar av lokalen.

I fråga om samlingslokal som har färdigställts efter den 30 juni 1973
utgår bidrag endast för sådan lokalanpassning och
inventarieanskaffning som avser handikappades särskilda behov. Bidrag
utgår dock ej för åtgärd, för vilken krävs byggnadslov enligt
byggnadsstadgan (1959:612), om sådant lov för ny- eller ombyggnad av
lokalen har beviljats efter den 30 juni 1977. Förordning (1986:290).

37 § Upprustningsbidrag utgår, om ej annat följer av andra och tredje
styckena, högst med belopp som motsvarar 50 procent av utgift som
avses i 36 §. Bidrag utgår under villkor att kommunen lämnar bidrag
eller därmed jämförligt stöd som motsvarar minst 30 procent av
upprustningsbidraget.

Föreligger särskilda skäl kan upprustningsbidrag, efter medgivande av
regeringen, utgå utan villkor om kommunalt stöd och med belopp som
motsvarar högst 65 procent av utgift som avses i 36 §.

För lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappades
särskilda behov utgår upprustningsbidrag med belopp som motsvarar
utgiften för åtgärden. Bidraget får dock ej utan medgivande av
regeringen överstiga 100 000 kronor. För den del av utgiften, som ej
täckes av sådant bidrag, utgår bidrag enligt första eller andra
stycket. Förordning (1977:337).

38 § Särskild eftergift meddelas beträffande statligt lån som före
ikraftträdandet av denna kungörelse beviljats enligt kungörelsen
(1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m.m.
eller motsvarande äldre bestämmelser, om det finns anledning antaga
att förlust för staten uppkommer med anledning av lånet och det
föreligger skäl att lämna stöd till fortsatt drift av lokalen.

Särskild eftergift får dessutom beviljas i stället för
upprustningsbidrag för ändamål som avses i 36 § första stycket 2.
Därvid äger 37 § första och andra styckena motsvarande tillämpning.
Beviljas i sådant fall stöd i form av såväl särskild eftergift som
upprustningsbidrag enligt 37 § första eller andra stycket, skall vad
där föreskrives om storleken av upprustningsbidrag gälla det
sammanlagda stödet. Förordning (1977:337).

38 a § Bidrag för energibesparande åtgärder lämnas för sådana åtgärder
i befintliga byggnader som syftar till bättre hushållning med energi
vid uppvärmning av allmänna samlingslokaler.

Bidrag lämnas under förutsättning att statligt stöd för åtgärden inte
lämnas i någon annan ordning.

Bidrag lämnas företrädesvis för åtgärder, som avser förbättring av
värmeisoleringen. Bidrag lämnas inte till anläggningar för tillförsel
av energi som används för uppvärmning och beredning av
tappvarmvatten.

Bidrag lämnas med högst 50 procent av den kostnad som bostadsstyrelsen
godkänner, dock högst med 300 000 kronor för varje projekt. Förordning
(1985:165).

39 § Bestämmelserna i 24 och 25 §§ gäller i tillämpliga delar ärende
om upprustningsbidrag, särskild eftergift och bidrag för
energibesparande åtgärd.

I beslut i ärende enligt första stycket skall bidragets eller
eftergiftens storlek anges.

Sökanden skall senast den dag bostadsstyrelsen bestämmer göra
framställning hos styrelsen om utbetalning av beviljat bidrag.
Styrelsen beslutar om utbetalning av bidraget. Förordning (1978:185).

Övriga bestämmelser

40 § Talan mot länsbostadsnämnds beslut i fråga som avses i denna
kungörelse föres hos bostadsstyrelsen genom besvär.

Talan mot bostadsstyrelsens beslut föres hos regeringen genom besvär.
Kungörelse (1974:954).

41 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av
bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1983:326

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. I ärenden om
anordningsbidrag och lån i vilka ansökan har kommit in till
bostadsstyrelsen före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse.

1985:165

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Äldre bestämmelser i 38 a § tredje stycket skall fortfarande tillämpas
i ärenden i vilka ansökan har kommit in till bostadsstyrelsen före
ikraftträdandet.

1987:315

Bestämmelserna i den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i
fråga om lån som har beviljats före den 1 juli 1987.