Studiestödsförordning (1973:418)

SFS nr
1973:418
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:655
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:831

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Studiehjälp, studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd utgår vid
de läroanstalter och utbildningar som anges i bilaga till denna
förordning. I bilagan upptas läroanstalter och utbildningar som är
statliga, statsunderstödda, ställda under statlig tillsyn eller som
fått regeringens tillstånd att utfärda viss examen eller i övrigt
av regeringen erkänts som högskolemässiga. Förordning (1993:870).

2 § I denna förordning förstås med basbeloppet basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1993:870).

3 § Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om de
förutsättningar som skall finnas för att utländska medborgare som
avses i 1 kap. 8 § studiestödslagen (1973:349) och deras makar,
sambor och barn skall jämställas med svenska medborgare i fråga
om studiestöd enligt studiestödslagen. Förordning (1994:1104).

2 kap. har upphävts genom förordning (1986:534).

3 kap. Studiehjälp

Allmänna bestämmelser

1 § Med läroanstalt förstås i detta kapitel, om inte annat anges
särskilt, sådan läroanstalt eller utbildning som anges i bilagan,
avdelning A, till denna förordning. Förordning (1993:870).

1 a § Vid tillämpningen av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1973:349) i
fråga om kurser och andra utbildningsinslag i sådana individuella
program i gymnasieskolan som avses i 5 kap. skollagen (1985:1100) gäller
att studiehjälp skall lämnas även för 15 dagar som inte bildar en hel,
sammanhängande tidsperiod. Förordning (1992:810).

2 § Vid tillämpning av bestämmelserna om studiehjälp skall ett läsår om
40 veckor anses omfatta nio månader. Om Centrala studiestödsnämnden inte
förordnar annat för viss utbildning, anses därvid höstterminen omfatta
fyra och vårterminen fem månader.

Ett läsår som omfattar kortare eller längre tid än 40 veckor skall vid
tillämpning av bestämmelserna om studiehjälp anses omfatta det antal
hela tidsperioder om 15 dagar som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
Detsamma gäller om ett sådant läsårs längd och fördelning på höst- och
vårterminer.

3 § För studier på sådana individuella program i gymnasieskolan som
avses i 5 kap. skollagen (1985:1100) lämnas studiebidrag och extra
tillägg även för deltidsstudier.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om
undantag från bestämmelsen i 3 kap. 4 § studiestödslagen (1973:349) att
studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg utgår endast vid
heltidsstudier. Förordning (1992:810).

4 § Sedan beslut om studiehjälp meddelats skall beslutet upptas till
prövning när ändrade förhållanden föranleder det. Förhållanden som
avses i 11 § beaktas endast om förändringen skett senast före utgången
av närmast föregående kalenderhalvår. Förordning (1991:964).

5 § Studiehjälp beviljas för studier vid viss läroanstalt. För
korrespondensstudier utgår studiehjälp dock endast om det finns
särskilda skäl. Närmare föreskrifter om rätt till studiehjälp för
korrespondensstudier meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Övergår studerande som beviljats studiehjälp till annan läroanstalt
inom riket, har han dock rätt att uppbära studiehjälp som ännu inte
betalats ut, i den mån inte annat följer av beslut vid prövning som
avses i 4 §.

Om den studerande avbryter sina studier, får han inte uppbära
studiehjälp som beviljats för tiden därefter. Detsamma gäller om
han övergår till en läroanstalt utomlands. Förordning (1993:870).

6 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Inackorderingstillägg

6 a § Inackorderingstillägg kan lämnas för studier vid andra
läroanstalter än sådana som enligt skollagen (1985:1100) ingår i det
offentliga skolväsendet. Till en utlandssvensk studerande kan
inackorderingstillägg lämnas även för studier vid en läroanstalt som
ingår i det offentliga skolväsendet.

Utan hinder av bilagan, avdelning A, till denna förordning kan
inackorderingstillägg lämnas till en studerande som deltar i
grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7-9

1. vid en riksinternatskola, eller

2. om studeranden är utlandssvensk, inom det offentliga skolväsendet
eller vid en fristående grundskola som är godkänd för fullgörande av
skolplikt.

Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1996:553).

7 § har upphävts genom förordning (1983:600).

8 § har upphävts genom förordning (1983:600).

9 § har upphävts genom förordning (1983:600).

Extra tillägg

10 § Extra tillägg lämnas till en studerande enligt följande tabell.

Ekonomiskt underlag Belopp per månad

mindre än 85 000 kronor 855 kronor
85 000–104 999 kronor 570 kronor
105 000–124 999 kronor 285 kronor

Bestämmelser om hur det ekonomiska underlaget skall beräknas
finns i 11–15 §§. Förordning (1994:1104).

11 § Vid beräkning av det ekonomiska underlaget skall vad som sägs om
studerande som är gifta endast tillämpas om äktenskapet har ingåtts
senast under kalenderhalvåret närmast före det för vilket det extra
tillägget skall lämnas.

Bestämmelserna om gifta studerande tillämpas även på en studerande som
utan att vara gift lever tillsammans med en annan person, med vilken han
tidigare har varit gift eller med vilken han gemensamt har eller har
haft barn.

12 § Vid beräkning av det ekonomiska underlaget avses med föräldrar

1. fader och moder som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som
fyllt 18 år, senast har haft vårdnaden om den studerande,

2. fader eller moder som stadigvarande sammanbor med sådan
vårdnadshavare.

Med föräldrar jämställs den som utan att vara fader eller moder till den
studerande är gift med sådan fader eller moder till den studerande som
ensam har eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år, senast ensam
har haft vårdnaden om den studerande.

13 § Om inte något annat följer av andra stycket utgör det ekonomiska
underlaget summan av

1. den studerandes och hans föräldrars beräknade inkomster,

2. en femtedel av den del av den studerandes och hans föräldrars
sammanlagda förmögenhet som överstiger 75 000 kronor.

För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan
hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet.

Närmare bestämmelser om det ekonomiska underlaget meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

14 § Med förmögenhet avses i 13 § skattepliktig förmögenhet
enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Vid
beräkningen skall det dock bortses från privatbostadsfastighet
eller privatbostadsrätt och skulder med säkerhet i den
egendomen. Förordning (2000:522).

14 a § har upphävts genom förordning (1989:497).

15 § Det ekonomiska underlaget avrundas nedåt till närmaste hela
hundratal kronor.

16 § har upphävts genom förordning (1984:824).

17 § har upphävts genom förordning (1984:824).

18 § har upphävts genom förordning (1984:824).

19 § har upphävts genom förordning (1991:964).

20 § har upphävts genom förordning (1984:824).

21 § har upphävts genom förordning (1992:810).

21 a § har upphävts genom förordning (1992:810).

21 b § har upphävts genom förordning (1992:810).

21 c § har upphävts genom förordning (1992:810).

21 d § har upphävts genom förordning (1992:810).

22 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Studiehjälp för studier utom riket

23 § Studiehjälp får utan hinder av föreskriften i 3 kap. 22 § första
stycket studiestödslagen (1973:349) beviljas för sådana studier vid en
läroanstalt eller utbildning under statlig tillsyn i Danmark, Finland,
Island eller Norge som omfattar minst tre månaders heltidsundervisning.

För utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge som inte är ställd
under statlig tillsyn utgår inte studiehjälp.

Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om
utbildningen är kortare än tre månader. Förordning (1993:870).

23 a § Studiehjälp får beviljas för studier i ett annat land
än Danmark, Finland, Island eller Norge, om studierna omfattar
minst tre månaders heltidsundervisning och om den studerande
har varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren.

Studiehjälp får utan hinder av villkoren i första stycket
beviljas elever vid de svenska utlandsskolorna i Bryssel,
Fuengirola, London, Madrid, Nairobi och Paris, om eleverna på
heltid deltar i undervisning som motsvarar ett nationellt
program i den svenska gymnasieskolan.

Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om
villkoren i första stycket inte är uppfyllda. Förordning (1999:796).

23 b § Närmare bestämmelser om studiehjälp för studier utom riket
meddelas av C entrala studiestödsnämnden.

Ansökan

24 § Ansökan om studiehjälp i form av studiebidrag för studier utom
riket, inackorderingstillägg och extra tillägg görs på blankett som
Centrala studiestödsnämnden fastställer.

Uppgift i ansökan avges på heder och samvete. Förordning (1992:810).

25 § Ansökan om studiehjälp skall undertecknas av den studerandes
förmyndare eller, om den studerande är myndig, av honom själv. Om en
förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för den studerande,
skall ansökan i stället undertecknas av förvaltaren, om det kan anses
ingå i uppdraget. Förordning (1992:810).

26 § Ansökan om studiehjälp ges in till Centrala studiestödsnämnden.

Närmare bestämmelser om ansökan meddelas av Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1992:810).

Handläggning av ärende om studiehjälp

27 § har upphävts genom förordning (1992:810).

28 § har upphävts genom förordning (1975:166).

29 § Om en myndighet tidigare vid prövning enligt 3 kap. 2 § andra
stycket, 4 kap. 4 § andra stycket eller 7 kap. 2 § andra stycket
studiestödslagen (1973:349) har funnit att den studerande har rätt till
studiestöd, skall den studerande när han senare ansöker om studiehjälp,
anses ha rätt till studiehjälp enligt 3 kap. 2 § andra stycket
studiestödslagen, om han fortfarande är bosatt i Sverige. Förordning
(1992:810).

30 § Centrala studiestödsnämnden kan inhämta uppgifter från myndigheter
och andra som kan lämna upplysningar om den studerandes samt hans
föräldrars eller makes inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Förordning
(1992:810).

31 § har upphävts genom förordning (1979:444).

32 § har upphävts genom förordning (1986:534).

33 § har upphävts genom förordning (1986:534).

34 § har upphävts genom förordning (1979:444).

35 § Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut i anledning av
ansökan om studiehjälp skall uppgift lämnas om innehållet i 46 och
47 §§. Förordning (1992:810).

36 § Studiehjälp betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1992:810 ).

Utbetalning av studiehjälp

37 § Studiehjälp betalas ut månadsvis i efterskott.

Om det finns särskilda skäl får utbetalning på annat sätt medges för
viss studerande eller studerande vid viss utbildning. Utbetalning
får dock ske för högst ett kalenderhalvår i sänder. Närmare
bestämmelser om utbetalning av studiehjälp meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1993:870).

38 § Studiehjälp betalas ut till den studerandes föräldrar eller annan
förmyndare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av
allmänt barnbidrag. Är den studerande myndig, skall dock studiehjälpen
betalas ut till denne. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har
förordnats för den studerande, skall studiehjälpen betalas ut till
förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget.

Närmare bestämmelser om utbetalning meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

39 § Om det finns särskilda skäl kan studiehjälp för omyndig studerande
betalas ut till socialnämnd eller annan att användas till den omyndiges
utbildning och uppehälle.

39 a § har upphävts genom förordning (1984:824).

40 § har upphävts genom förordning (1992:810).

41 § Studiehjälp får betalas ut endast om det är styrkt att den
studerande bedriver de studier för vilka studiehjälpen beviljats enligt
de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Läroanstalt skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar, lämna erforderliga uppgifter om studerande
som intagits i utbildning. Förordning (1992:810).

Särskilda bestämmelser

42 § har upphävts genom förordning (1992:810).

43 § Studiehjälp lämnas inte för den tid då den studerande

1. får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd för deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller
annan utbildning enligt förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, eller

2. tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Om en studerandes uppehälle i annat fall helt eller till
väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller ett
landsting, lämnas studiehjälp endast i form av studiebidrag och
extra tillägg.

Om en studerande i fall som avses i andra stycket också får
folkpension i form av helt sjukbidrag eller hel förtidspension,
lämnas ingen studiehjälp. Till en studerande som får bidrag
enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan lämnas dock
studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg.

Till studerande som är föremål för kriminalvård inom eller utom
anstalt, lämnas studiehjälp enligt bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar efter samråd med
Kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (2000:636).

44 § har upphävts genom förordning (1995:932).

45 § har upphävts genom förordning (1992:810).

46 § Om det sker en sådan ändring av förhållandena, att studiehjälpen
skall upphöra eller lämnas med lägre belopp, skall den till vilken
studiehjälpen betalas ut enligt 38 eller 39 § genast anmäla det till
Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

47 § Om en studerande som har beviljats studiehjälp övergår till en
annan läroanstalt eller avbryter sina studier, skall den till vilken
studiehjälpen betalas ut enligt 38 eller 39 § genast anmäla detta till
den läroanstalt där han närmast dessförinnan var inskriven eller, i
fråga om studiehjälp för studier utomlands till Centrala
studiestödsnämnden.

Läroanstalt skall lämna sådan uppgift till Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1992:810).

48 § Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att
studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas genom läkarintyg.
Förordning (1992:810).

49 § Närmare bestämmelser om rätt enligt 3 kap. 31 § studiestödslagen
(1973:349) att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av
barn och vid ledighet för närståendevård meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

4 kap. Studiemedel

Allmänna bestämmelser

1 § Med läroanstalt förstås i detta kapitel, om inte annat anges
särskilt, sådan läroanstalt eller utbildning som anges i bilagan,
avdelning A eller B, till denna förordning. Förordning (1993:870).

2 § Har regeringen eller annan myndighet i bestämmelse om utbildningen
vid sådan läroanstalt som anges i bilagan till denna förordning
föreskrivit, att hösttermin eller vårtermin skall omfatta, förutom del
av motsvarande kalenderhalvår, även vissa dagar under närmast föregående
eller närmast följande kalenderhalvår, får vid tillämpningen av 4 kap.
studiestödslagen (1973:349) eller av detta kapitel nämnda dagar anses
infalla under det kalenderhalvår som nämnts först. Närmare bestämmelser
härom meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Kan den studerande på grund av 4 kap. 10 § tredje stycket
studiestödslagen ej få studiemedel för del av kalenderhalvår får denna
del vid tillämpningen av 4 kap. studiestödslagen eller av detta kapitel
anses infalla under närmast föregående eller närmast följande
kalenderhalvår enligt de närmare bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar.

Första och andra styckena gäller dock ej vid fastställande av sådan
inkomst som skall beaktas när storleken av studiemedlen bestäms.

3 § Vid tillämpning av bestämmelse om studiemedel vid läroanstalt som
anges i bilagan, avdelning A, till denna förordning skall ett läsår om
40 veckor anses omfatta nio månader. Om ej Centrala studiestödsnämnden
förordnar annat för viss utbildning, anses därvid höstterminen omfatta
fyra och vårterminen fem månader.

4 § Vid tillämpning av bestämmelse om studiemedel vid
läroanstalt som anges i bilagan, avdelning B, till denna
förordning skall ett läsår om 40 veckor anses omfatta nio
månader. Detsamma skall gälla för studier motsvarande 40 poäng
enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100). Om inte
annat följer av bestämmelse som avses i 2 § och inte Centrala
studiestödsnämnden förordnar annat för viss utbildning, anses
därvid såväl höstterminen som vårterminen omfatta fyra och en
halv månader. Förordning (2000:522).

5 § I annat fall än som avses i 3 eller 4 § skall vid tillämpning av
bestämmelse om studiemedel läsår anses omfatta det antal hela
tidsperioder om 15 dagar som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
Närmare bestämmelser om läsårs längd och om dess fördelning på
kalenderhalvår i andra fall än som avses i 2–4 §§ meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

6 § Studiemedel beviljas för studier vid viss läroanstalt. För
korrespondensstudier utgår studiemedel dock endast om det finns
särskilda skäl. Närmare föreskrifter om rätt till studiemedel för
korrespondensstudier meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

7 § Övergår studerande som beviljats studiemedel till annan läroanstalt
inom riket, har han rätt att uppbära studiemedel som ännu ej betalats
ut, i den mån ej annat följer av bestämmelserna om prövning av den
studerandes lämplighet för studierna i 4 kap. 6 § andra eller tredje
stycket eller 7 § tredje eller fjärde stycket studiestödslagen
(1973:349) eller av bestämmelse som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Centrala studiestödsnämnden skall i bestämmelse som nämnden meddelar
enligt första stycket intaga föreskrift om studerandes rätt till
studiemedel vid övergång till läroanstalt med kortare utbildningstid.
Förordning (1991:964).

8 § Avbryter den studerande sina studier får han ej uppbära studiemedel
som beviljats för tiden därefter. Detsamma gäller om han övergår till
läroanstalt utom riket.

9 § Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som enligt 4 kap.
5 § studiestödslagen (1973:349) kan ge rätt till studiemedel meddelas
av Centrala studiestödsnämnden.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. 6 §
andra och tredje styckena och 7 § tredje och fjärde styckena
studiestödslagen om meritprövning och omprövning meddelas av Centrala
studiestöd snämnden. Förordning (1991:964).

Beräkning av studiemedel

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap.
25 § studiestödslagen (1973:349) om extra studiemedel meddelas av
Centrala studiestödsnämnden.

10 a § Till en studerande som avses i 4 kap. 14 § studiestödslagen
(1973:349) lämnas studiemedel i förhållande till studiernas
omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1995:1172).

11 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelsen i 4 kap.
21 § första stycket studiestödslagen (1973:349) om inkomstberäkning
meddelas av Centrala studiestödsnämnden. För utomlands bosatta och
sjömän får nämnden meddela särskilda föreskrifter om inkomstberäkningen.

12 § För studerande som deltager i heltidsundervisning vid skolenhet med
statlig vuxenutbildning under del av ett kalenderhalvår och som under
återstående del av kalenderhalvåret ej är heltidsstuderande vid
läroanstalt, skall vid tillämpning av 4 kap. 16 § studiestödslagen
(1973:349) vad där sägs om studerandes inkomst under kalenderhalvåret i
stället avse den studerandes inkomst under den tid heltidsundervisningen
pågår.

13 § För varje dag då en studerande får dagpenning enligt
bestämmelserna i förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga minskas studiemedlen för heltidsstuderande med
en femtondel och för deltidsstuderande med en trettiondel av det
belopp som annars skulle ha lämnats för en tidsperiod om femton
respektive trettio dagar. Förordning (1995:932).

14 § För studerande, som är föremål för kriminalvård inom eller utom
anstalt, utgår studiemedel enligt bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

14 a § Studiemedel minskas för varje hel, sammanhängande tidsperiod
med följande schablonbelopp

1. 0,72 procent av basbeloppet för studerande som har förmåner i
form av fria skolmåltider och

2. 0,39 procent av basbeloppet för studerande som har förmåner i
form av fria läromedel.

Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för
deltidsstuderande 30 dagar.

Vid beräkning enligt första stycket av studiemedel tillämpas det
basbelopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken
studiemedlen är avsedda.

Om studerande får skolmåltider eller läromedel till subventionerat
pris minskas studiemedlen enligt bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar.

Om studerande som avses i 4 kap. 14 § studiestödslagen (1973:349)
får förmåner som avses i denna paragraf skall minskningen beräknas
med beaktande av studiernas omfattning. Föreskrifter om tillämpningen
av detta stycke meddelas av Centrala studiestödsnämnden.
FÖrordning (1995:1172).

15 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Studiemedel för studier utom riket

16 § Studiemedel får beviljas svenska medborgare för sådana studier
vid en läroanstalt eller utbildning under statlig tillsyn i Danmark,
Finland, Island eller Norge som motsvarar eller är jämförbara med
studier vid en läroanstalt som anges i bilagan, avdelning A eller B,
till denna förordning och som omfattar minst tre månaders
heltidsundervisning.

Om det finns särskilda skäl, får studiemedel beviljas även om
studierna inte har en sådan omfattning som anges i första stycket.

Studiemedel får beviljas utländska medborgare, om

1. förutsättningarna i första stycket och, i tillämpliga fall, andra
stycket är uppfyllda,

2. den studerande har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk
läroanstalt,

3. studierna kan tillgodoräknas helt som en del av den svenska
utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram vid läroanstalten, och

4. studierna varar högst ett år. Förordning (1995:932).

16 a § Studiemedel får beviljas svenska medborgare för studier på
gymnasial och eftergymnasial nivå i ett annat land än Danmark,
Finland, Island eller Norge, om

1. studierna omfattar minst tre månaders heltidsundervisning,

2. den studerande har varit folkbokförd i Sverige under de senaste
två åren,

3. i fråga om gymnasial utbildning, studierna inte med lika stor
fördel kan bedrivas vid en svensk läroanstalt och Centrala
studiestödsnämnden har beslutat att utbildningen kan anses ha en
godtagbar standard, och

4. i fråga om eftergymnasial utbildning, Högskoleverket har beslutat
att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard.

Om det finns särskilda skäl, får studiemedel beviljas även om
villkoren i första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda.

Studiemedel får beviljas utländska medborgare, om

1. förutsättningarna i första stycket och, i tillämpliga fall, andra
stycket är uppfyllda,

2. den studerande har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk
läroanstalt,

3. studierna kan tillgodoräknas helt som en del av den svenska
utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram vid läroanstalten, och

4. studierna varar högst ett år. Förordning (1995:932).

16 b § Studiemedel i form av studiebidrag utgår med högst 2,71 procent
av basbeloppet för varje sammanhängande tidsperiod om 15 dagar.

Studiemedel i form av studielån utgår med högst det belopp som
Centrala studiestödsnämnden årligen fastställer med hänsyn till
levnadsomkostnaderna i varje land.

Om det finns särskilda skäl, t. ex. höga kursavgifter, får studielån
utgå med högre belopp än vad som följer av andra stycket. Förordning
(1993:870).

16 c § Ytterligare föreskrifter om rätt till studiemedel för studier
utom riket samt om beräkning av sådana studiemedel meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Nämnden får därvid föreskriva att studiemedel inte
skall utgå för en utbildning som inte medför rätt till studiemedel i
Sverige eller eljest inte rimligen bör medföra rätt till studiemedel.

16 d § För studerande som får studiemedel för sådana studier som avses i
16 och 16 a §§ gäller föreskrifterna om studiemedel under sjukdom i
4 kap. 28–35 §§ studiestödslagen (1973:349). De frågor som enligt
dessa föreskrifter ankommer på allmän försäkringskassa och
Riksförsäkringsverket skall dock skötas av Centrala studiestödsnämnden.

Ansökan

17 § Ansökan om studiemedel göres på blankett enligt formulär som
Centrala studiestödsnämnden fastställer.

Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

18 § Ansökan om studiemedel skall vara egenhändigt underskriven av den
studerande. Är denne omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken
förordnats för honom, skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i
uppdraget, förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökningen.

Handläggning av ärende om studiemedel

19 § har upphävts genom förordning (1992:810).

20 § har upphävts genom förordning (1992:810).

21 § har upphävts genom förordning (1992:810).

22 § Om en myndighet tidigare vid prövning enligt 3 kap. 2 § andra
stycket, 4 kap. 4 § andra stycket eller 7 kap. 2 § andra stycket
studiestödslagen (1973:349) har funnit att den studerande har rätt till
studiestöd, skall den studerande, när han senare ansöker om studiemedel,
anses ha rätt till studiemedel enligt 4 kap. 4 § andra stycket
studiestödslagen, om han fortfarande är bosatt i Sverige. Förordning
(1992:810).

23 § När studiemedel beviljas, skall storleken av däri ingående
studiebidrag och studielån anges i beslutet.

24 § Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut i anledning av
ansökan om studiemedel skall uppgift lämnas om innehållet i 28–30 §§.

Utbetalning av studiemedel

25 § Studiemedel betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1992:810 ).

26 § Studiemedel betalas ut på begäran av den studerande.

Utbetalning får göras för högst ett kalenderhalvår i sänder.

Närmare bestämmelser om utbetalning av studiemedel meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

27 § Studiemedel får betalas ut endast om det är styrkt att den
studerande bedriver de studier för vilka medlen beviljats enligt de
närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Läroanstalt skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar, lämna erforderliga uppgifter om studerande
som intagits i utbildning. Förordning (1992:810).

Särskilda bestämmelser

28 § Den studerandes rätt till studiemedel skall omprövas, när ändrade
förhållanden föranleder det.

I fråga om tid för vilken den studerande har uppburit studiemedel finns
vissa bestämmelser om ändring till den studerandes nackdel i 9 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349). I övrigt får i sådant fall ändring till den
studerandes nackdel endast ske om följande två villkor är uppfyllda.

1. Om beslutet om ändring meddelas under det kalenderhalvår till vilket
de uppburna studiemedlen hänför sig.

2. Om ändringen kan verkställas genom avdrag på studiemedel som betalas
ut senare under samma kalenderhalvår. Förordning (1992:810).

29 § Om förhållandena ändras på sådant sätt att studiemedel
inte skall lämnas eller skall lämnas med avsevärt lägre belopp
än som beslutats, skall den studerande genast anmäla detta till
Centrala studiestödsnämnden. Är den studerande omyndig eller
har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för henne eller
honom, skall anmälan göras av förmyndaren eller, om det kan
anses ingå i uppdraget, av förvaltaren.

Har en studerande, som har beviljats studiemedel enligt 4 kap.
studiestödslagen (1973:349), för tid som studiemedlen avser
beviljats aktivitetsstöd skall detta anmälas i den ordning som
anges i första stycket. Förordning (2000:831).

30 § Om en studerande som har beviljats studiemedel övergår till en
annan läroanstalt eller avbryter sina studier, skall han genast anmäla
detta till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

31 § har upphävts genom förordning (1992:810).

32 § Närmare bestämmelser om rätt enligt 4 kap. 44 § studiestödslagen
(1973:349) att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av
barn och vid ledighet för närståendevård meddelas av Centrala studiestöd
snämnden.

33 § har upphävts genom förordning (1995:932).

5 kap. Korttidsstudiestöd

Allmänna bestämmelser

1 § Korttidsstudiestöd kan lämnas till studerande som inom landet deltar i

1. studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning (komvux) enligt 11 kap. skollagen
(1985:1100) eller utbildning vid statens skolor för vuxna,

3. kurs vid en sådan folkhögskola som avses i förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen,

4. kurs vid Samernas folkhögskola.

Korttidsstudiestöd kan lämnas även till den som leder studiecirkel.
Förordning ( 1992:810).

1 a § Korttidsstudiestöd kan beviljas för studier

1. i svenska, engelska och matematik på grundskole- och
gymnasieskolenivå,

2. i samhällskunskap som motsvarar sådana moment som ingår i den
kommunala vuxenutbildningen,

3. som syftar till att utveckla handikappades färdigheter och kunskaper
om handikappet.

Till en studerande som deltar i sådan utbildning som avses i första
stycket 3 kan korttidsstudiestöd beviljas utan den begränsning som
följer av 5 kap. 2 § andra stycket studiestödslagen (1973:349).

Vid heltidsstudier får korttidsstudiestöd beviljas om utbildningen är
högst 14 dagar lång.

Närmare bestämmelser om vilka utbildningar som ger rätt till
korttidsstudiestöd meddelas av Centrala studiestödsnämnden efter samråd
med Folkbildningsrådet. Förordning (1992:810).

1 b § Korttidsstudiestöd får lämnas till en arbetstagare som är
bosatt inom landet. Förordning (1994:1104).

1 c § Med handikapporganisation i 5 kap. 4 § andra stycket
studiestödslagen (1973:349) avses en organisation som får
statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till
handikapporganisationer. Förordning (2000:522).

2 § Ansökan om korttidsstudiestöd görs på blankett som Centrala
studiestödsnämnd en fastställer.

Ansökan ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid som
nämnden bestämmer.

Bestämmelser om rätt för Centrala studiestödsnämnden att pröva en
ansökan som har kommit in för sent finns i 5 kap. 4 § studiestödslagen
(1973:349). Förordning (1992:810).

3 § En ansökan om korttidsstudiestöd av en sökande som själv ansöker
om sådant stöd skall undertecknas av sökanden. Är sökanden omyndig
eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för sökanden,
skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget,
förvaltaren ha lämnat sitt samtycke på ansökningen.

Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete.
Förordning (1995:932).

Handläggning av ärende om korttidsstudiestöd

4 § har upphävts genom förordning (1992:810).

5 § I ett beslut om korttidsstudiestöd till en studerande som själv
har ansökt om sådant stöd, skall det anges för hur många timmar
korttidsstudiestöd högst får lämnas.

I en underrättelse om beslutet skall uppgift lämnas om innehållet i
12 §. Förordning (1995:932).

6 § När Centrala studiestödsnämnden beviljar en sådan organisation
som avses i 5 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) rätt
att fördela korttidsstudiestöd, skall det anges i beslutet hur många
timmar som denna rätt skall avse och vilka arbetstagare som kan komma
i fråga för sådant stöd.

I en underrättelse om beslutet skall uppgifter lämnas om de regler
som gäller för rätt till korttidsstudiestöd. Förordning (1995:932).

7 § När en organisation fördelar korttidsstudiestöd, skall den
underrätta mottagarna om innehållet i 12 §. Förordning (1995:932).

8 § Om en organisation finner att den inte kan fördela
korttidsstudiestöd som avses i beslut enligt 6 §, skall
organisationen snarast underrätta Centrala studiestödsnämnden om det.
Förordning (1995:932).

Utbetalning av korttidsstudiestöd

9 § Korttidsstudiestöd för fullgjord utbildning eller del av
utbildning betalas ut efter rekvisition av den studerande.

Rekvisitionen skall göras på en blankett som Centrala
studiestödsnämnden fastställer. Den studerande skall lämna uppgifter
om det antal arbetstimmar med inkomstbortfall som studeranden har
behövt ta i anspråk för utbildningen och för resor till och från den
plats där utbildningen ägt rum. Uppgifterna om genomgången utbildning
och om inkomstbortfall skall styrkas genom intyg. När det är fråga om
stöd som en organisation har fördelat skall organisationen intyga att
rekvisitionen stämmer överens med organisationens fördelning.

Rekvisitionen skall ges in till Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1995:932).

10 § Rekvisition av korttidsstudiestöd skall undertecknas av den
studerande. Uppgift i rekvisition avges på heder och samvete.

11 § Korttidsstudiestöd betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

Närmare föreskrifter om utbetalning meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. För ordning (1992:810).

Särskilda bestämmelser

12 § En studerande som har rätt till korttidsstudiestöd skall
anmäla om han eller hon på grund av annat beslut har rätt till
studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd eller
aktivitetsstöd.

Anmälan ges in till Centrala studiestödsnämnden. Är den
studerande omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken
förordnats för henne eller honom, skall förmyndaren eller, om
det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren göra anmälan.
Förordning (2000:831).

6 kap. Internatbidrag

Allmänna bestämmelser

1 § Internatbidrag kan lämnas till studerande som inom landet deltar i

1. utbildning vid statens skolor för vuxna,

2. kurs vid en sådan folkhögskola som avses i förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen,

3. kurs vid Samernas folkhögskola. Förordning (1992:810).

1 a § Internatbidrag kan beviljas för studier i de ämnen och på den nivå
som anges i 5 kap. 1 a §.

Till en sådan studerande som avses i 5 kap. 1 a § första stycket 3 kan
internatbidrag beviljas utan den begränsning som följer av 6 kap. 2 §
andra stycket studiestödslagen (1973:349).

Internatbidrag kan beviljas för en utbildning som är högst 14 dagar
lång.

Närmare bestämmelser om vilka utbildningar som ger rätt till
internatbidrag meddelas av Centrala studiestödsnämnden efter samråd med
Folkbildningsrådet. Förordning (1992:810).

1 b § Internatbidrag får lämnas till en studerande som är bosatt
inom landet. Förordning (1994:1104).

2 § Närmare bestämmelser om ersättning för kostnader som avses i 6 kap.
3 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

2 a § Med handikapporganisation i 6 kap. 4 § andra stycket
studiestödslagen (1973:349) avses en organisation som får
statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till
handikapporganisationer. Förordning (2000:522).

Ansökan

3 § Ansökan om internatbidrag görs på blankett som Centrala
studiestödsnämnden fastställer.

Ansökan ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid nämnden
bestämmer.

Bestämmelser om rätt för Centrala studiestödsnämnden att pröva ansökan
som har kommit in för sent finns i 6 kap. 4 § studiestödslagen
(1973:349). Förordning (1992:810).

4 § En ansökan om internatbidrag av en sökande som själv ansöker om
sådant stöd skall undertecknas av sökanden. Är sökanden omyndig eller
har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för sökanden, skall
förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha
lämnat sitt samtycke på ansökningen.

Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete.
Förordning (1995:932).

Handläggning av ärende om internatbidrag

5 § har upphävts genom förordning (1992:810).

6 § I ett beslut om internatbidrag till en studerande som själv har
ansökt om sådant bidrag, skall det anges för hur många dygn
internatbidrag högst får lämnas. Förordning (1995:932).

7 § När Centrala studiestödsnämnden beviljar en sådan organisation
som avses i 6 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) rätt
att fördela internatbidrag, skall det anges i beslutet vilket belopp
som får användas och vilka studerande som kan komma i fråga för
sådant bidrag.

I en underrättelse om beslutet skall uppgifter lämnas om de regler
som gäller för rätt till internatbidrag. Förordning (1995:932).

8 § När en organisation fördelar internatbidrag, skall den bestämma
om den studerande eller organisationen skall rekvirera bidragen samt
underrätta mottagarna om beslutet. Förordning (1995:932).

9 § Om en organisation finner att den inte kan fördela
internatbidrag som avses i beslut enligt 7 §, skall organisationen
snarast underrätta Centrala studiestödsnämnden om det.
Förordning (1995:932).

Utbetalning av internatbidrag

10 § När den studerande helt eller delvis har fullgjort den
utbildning för vilken studeranden har rätt till internatbidrag på
grund av beslut som avses i 6–8 §§, får studeranden rekvirera sådant
bidrag för motsvarande tid.

Rekvisitionen skall göras på en blankett som Centrala
studiestödsnämnden fastställer. En studerande som rekvirerar
internatbidrag skall lämna uppgift om det antal dygn som studeranden
har behövt ta i anspråk för utbildningen och för resor till och från
den ort där utbildningen ägt rum. Uppgifterna om genomgången
utbildning skall styrkas genom intyg. När det är fråga om stöd som
har beviljats efter ansökan av en organisation skall organisationen
på rekvisitionen intyga att denna stämmer överens med organisationens
fördelning.

Rekvisitionen ges in till Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1995:932).

11 § En organisation som rekvirerar internatbidrag skall lämna
uppgifter om de sammanlagda kostnaderna för resor, kost och logi för
de studerande som har deltagit i en viss kurs. Rekvisitionen skall
ges in efter kursens slut. Förordning (1995:932).

12 § En rekvisition av internatbidrag från en enskild studerande
skall undertecknas av studeranden. Uppgifterna i rekvisitionen skall
avges på heder och samvete. Förordning (1995:932).

13 § Internatbidrag betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

Närmare föreskrifter om utbetalning meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. För ordning (1992:810).

7 kap. Särskilt vuxenstudiestöd

Allmänna bestämmelser

1 § Med läroanstalt förstås i detta kapitel, om annat inte anges
särskilt, sådan läroanstalt eller utbildning som anges i bilagan,
avdelning A eller B, till denna förordning. Förordning (1993:870).

1 a § har upphävts genom förordning (1994:1104).

2 § Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämpning av 7
kap. 11–14 §§ studiestödslagen (1973:349) och detta kapitel skall anses
ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller högskolenivå meddelas av
Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Folkbildningsrådet.
Förordning (1992:810).

2 a § På högskolenivå lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast
för studier

1. om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till
en yrkesteknisk examen avseende byggnadsteknik, industriell
teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang,

2. på utbildning till specialpedagogexamen samt på
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen
eller en motsvarande äldre examen, och

3. enligt förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga
och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd
m.m.

För studier som avses i första stycket 1 lämnas särskilt
vuxenstudiestöd endast om läroanstalten anordnade programmet
under år 1994. För studier som avses i första stycket 2 och 3
lämnas särskilt vuxenstudiestöd utan den prövning om rätt till
företräde som föreskrivs i 7 kap. 14 § studiestödslagen
(1973:349). Förordning (1998:656).

2 b § Särskilt vuxenstudiestöd för sådana studier som avses i 2 a §
första stycket 2 lämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 a och b §§
studiestödslagen (1973:349) vare sig den studerande uppfyller
villkoren i 7 kap. 7 § första stycket samma lag eller inte.

I fråga om stöd som avses i första stycket gäller inte följande
bestämmelser i studiestödslagen, nämligen bestämmelsen i 7 kap. 3 §
om krav på förvärvsarbete, bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket om
åldersbegränsning samt bestämmelsen i 7 kap. 5 § tredje stycket i
fråga om maximal tid för studiestöd enligt 4 kap. 8 §.
Förordning (1995:932).

3 § Centrala studiestödsnämnden fastställer den tid för vilken särskilt
vuxenstudiestöd utgår.

3 a § Om en studerande deltar i utbildning som pågår under andra hälften
av ett kalenderår och under den första hälften av det därpå följande
kalenderåret, har han rätt till särskilt vuxenstudiestöd under
julferien om utbildningen har påbörjats senast den 1 december och
fortsätts under minst fem studiedagar omedelbart efter julferien.

4 § Studerande som beviljats rätt till särskilt vuxenstudiestöd har på
grund därav ej rätt att uppbära belopp som avser tiden efter det han
har

1. avbrutit sina studier,

2. börjat bedriva andra studier än de som har angetts i beslutet om
beviljandet,

3. övergått till annan läroanstalt enligt 1 § än den som har angetts i
beslutet om beviljandet för att där bedriva de studier som har angetts i
nämnda beslut,

4. övergått till annan läroanstalt än sådan som avses i 1 §.

I fall som avses i första stycket 3 får dock den studerande uppbära
belopp som där avses, om särskilda skäl föreligger. Närmare
bestämmelser härom meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

5 § Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbete skall ha
haft under ett kalenderår för att få medräknas vid prövning av rätten
till särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. 3 § studiestödslagen
(1973:349) samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med
förvärvsarbete, meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Närmare bestämmelser om omfattningen av de studier som enligt 7 kap. 5 §
studiestödslagen (1973:349) kan ge rätt till särskilt vuxenstudiestöd
meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

5 a § Till en studerande som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket
studiestödslagen (1973:349) lämnas särskilt vuxenstudiestöd i
förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1995:1172).

6 § Särskilt vuxenstudiestöd lämnas inte för tid under vilken den
studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
Förordning (1995:932).

6 a § För studerande, som är föremål för kriminalvård inom eller utom
anstalt, utgår särskilt vuxenstudiestöd enligt bestämmelser som
Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen
meddelar.

6 b § För korrespondensstudier utgår särskilt vuxenstudiestöd endast om
det finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om rätt till särskilt
vuxenstudiestöd för korrespondensstudier meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

7 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd

8 § Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd görs på blankett som Centrala
studiestödsnämnden fastställer.

Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

9 § Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd skall vara egenhändigt
underskriven av den studerande. Har denne en förvaltare enligt
föräldrabalken, skall förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökningen,
om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget.

10 § Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd ges in till Centrala
studiestödsnämnden inom den tid som nämnden bestämmer.

Om prövning av ansökan som kommit in för sent finns bestämmelser i
7 kap. 6 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1992:810).

Handläggning av ärende om särskilt vuxenstudiestöd

11 § Vid handläggning av ärende om särskilt vuxenstudiestöd i form av
vuxenstudiebidrag och studielån avgöres först frågan huruvida viss
studerande för viss tid skall beviljas rätt till sådant stöd för vissa
studier vid viss läroanstalt.

Därefter avgöres hur stort belopp som skall utgå till studerande som
beviljats sådan rätt som avses i första stycket. Förordning (1992:810).

12 § När särskilt vuxenstudiestöd beviljas, skall storleken av däri
ingående vuxenstudiebidrag och studielån anges i beslutet. Förordning
(1992:810).

13 § har upphävts genom förordning (1982:663).

14 § har upphävts genom förordning (1986:534).

15 § Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut om särskilt
vuxenstudiestöd skall uppgift lämnas om innehållet i 21–23 §§.
Förordning (1992:810).

16 § har upphävts genom förordning (1992:810).

17 § har upphävts genom förordning (1992:810).

Utbetalning av särskilt vuxenstudiestöd

18 § Särskilt vuxenstudiestöd betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1992:810).

19 § Särskilt vuxenstudiestöd betalas ut för högst ett kalenderhalvår i
sänder. Närmare bestämmelser om utbetalning av särskilt vuxenstudiestöd
meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

20 § Särskilt vuxenstudiestöd får betalas ut endast om den
studerande styrker att han bedriver de studier för vilka medlen har
beviljats enligt de närmare bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar.

Läroanstalter skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala
studiestödsnämnden meddelar, lämna de uppgifter som behövs om
studerande som har intagits i en utbildning och som har beviljats
särskilt vuxenstudiestöd. Förordning (1995:932).

Särskilda bestämmelser

21 § Den studerandes rätt till särskilt vuxenstudiestöd skall omprövas,
när ändrade förhållanden föranleder det. I fråga om tid, för vilken den
studerande har uppburit särskilt vuxenstudiestöd, får ändring dock ske
endast till hans förmån. Om ändring till den studerandes nackdel för
sådan tid finns bestämmelser i 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349).
Förordning (1992:810).

22 § Om den utbildning för vilken den studerande har beviljats rätt till
särskilt vuxenstudiestöd inte anordnas, skall den studerande anmäla
detta till Centrala studiestödsnämnden. Detsamma gäller om förhållandena
på något annat sätt ändras så att särskilt vuxenstudiestöd inte längre
skall lämnas eller skall lämnas för kortare tid eller med lägre belopp.

Om den studerande har en förvaltare enligt föräldrabalken, skall anmälan
göras av förvaltaren, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget.
Förordning (1992:810).

23 § Om en studerande som har beviljats rätt till särskilt
vuxenstudiestöd vidtar någon sådan åtgärd som avses i 4 §, skall han
genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1992:810).

24 § har upphävts genom förordning (1992:810).

25 § Närmare föreskrifter om minskning av vuxenstudiebidraget enligt
7 kap. 21 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

7 a kap. har upphävts genom förordning (1993:870).

8 kap. Återbetalning av studielån

Allmänna bestämmelser

1 § Avgifter för administrativa kostnader skall tas ut för
debitering av årsbelopp (expeditionsavgift) och vid påminnelse
om förfallna årsbelopp. Expeditionsavgiften är 100 kronor för
varje årsbelopp som debiteras och påminnelseavgiften är 120
kronor för varje påminnelse. Avgifterna skall betalas på tid
som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (1998:656).

1 a § Ränta skall inte betalas på studielån under den tid då
låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (1995:932).

2 § För den återbetalningsskyldige som under det inkomstår den senaste
taxeringen avser var bosatt utomlands eller var sjöman skall årsbeloppet
beräknas enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen
(1973:349), om den återbetalningsskyldige inte har åsatts statlig taxering
för detta år eller har åsatts sådan taxering med ett belopp som endast
uppgår till en mindre del av den totala årsinkomsten.

Nedsättning

3 § Närmare föreskrifter om nedsättning av årsbeloppet enligt 8 kap. 6
och 7 §§ studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

Fastställande av årsbelopp

4 § Årsbeloppet skall fastställas till noll kronor, om årsbeloppet,
beräknat enligt 8 kap. 4 § första stycket studiestödslagen (1973:349),
understiger tre procent av basbeloppet det år återbetalningen skall
göras.

Betalning

5 § Det fastställda årsbeloppet skall betalas genom fyra
delbetalningar per år om inte Centrala studiestödsnämnden för
särskilda fall föreskriver något annat. Nämnden får för visst
fall medge ett annat antal inbetalningstillfällen än som nu har
sagts.

Om årsbelopp inte har betalats senast fem dagar efter
förfallodagen, skall Centrala studiestödsnämnden skicka en
påminnelse till den betalningsskyldige.

Årsbelopp, expeditionsavgift och påminnelseavgift skall betalas
till Centrala studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via
något av de konton som nämnden har för detta ändamål. Närmare
föreskrifter om betalningen får meddelas av nämnden.
Förordning (1998:656).

6 § har upphävts genom förordning (1992:810).

Ansvarig myndighet

7 § har upphävts genom förordning (1992:810).

8 § Centrala studiestödsnämnden skall bevaka statens fordran på
årsbelopp, expeditionsavgift och påminnelseavgift. Om årsbeloppet
och avgifterna är föremål för indrivning av kronofogdemyndighet,
skall dock kronofogdemyndigheten i den återbetalningsskyldiges
konkurs bevaka statens fordran på årsbeloppet och avgifterna.
Förordning (1993:870).

9 kap. Övriga bestämmelser

1 § Den som får studielån enligt studiestödslagen (1973:349) skall
betala en avgift för de administrativa kostnaderna (uppläggningsavgift).
Uppläggningsavgiften är 150 kronor för varje kalenderhalvår som
studielånet avser. Avgiften skall betalas på tid och sätt som Centrala
studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (1993:870).

1 a § Vid återkrav av studiestöd skall en avgift för
administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift).
Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje kalenderår som
återbetalning enligt återkravet pågår. Avgiften skall betalas
på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.

Vid återkrav av studiemedel enligt 9 kap. 2 § första stycket
studiestödslagen (1973:349) skall belopp under 300 kronor inte
krävas tillbaka. Förordning (1998:656).

2 § Ett beslut om studiestöd i ett ärende enligt studiestödslagen
(1973:349) eller denna förordning som meddelats av Centrala
studiestödsnämnden och som inte kan överklagas skall omprövas av
nämnden, om den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid
omprövningen får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt
omprövningen.

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Centrala
studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som beslutet
angår fick del av det. Förordning (1992:810).

3 § har upphävts genom förordning (1992:810).

4 § Centrala studiestödsnämndens beslut får inte överklagas i andra fall
än som anges i 8 kap. 25 § första stycket studiestödslagen (1973:349)
eller i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt.

5 § Högskoleverkets beslut enligt 4 kap. 16 a § får inte
överklagas. Förordning (1995:932).

5 a § Föreskrifterna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring tillämpas i fråga om ärende enligt studiestödslagen
(1973:349) som i första instans handläggs av allmän försäkringskassa.

6 § De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av
studiestödslagen (1973:349) meddelas av Riksförsäkringsverket i vad
avser bestämmelse om åtgärd av allmän försäkringskassa och i vad avser
annan bestämmelse av Centrala studiestödsnämnden. Nämnden får dock inte
meddela föreskrift om skyldighet för myndighet att medverka vid
fastställande och betalning av årsbelopp.

7 § Närmare föreskrifter om förskott på studiemedel enligt 9 kap. 4 §
studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

8 § Närmare föreskrifter om återbetalning av studiestöd enligt 9 kap.
5 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Bilaga

Förteckning över läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd kan
lämnas

I denna förteckning anges i avdelning A de läroanstalter och
utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas i form av

– studiehjälp till och med första kalenderhalvåret det år under
vilket den studerande fyller 20 år, eller

– studiemedel från och med andra kalenderhalvåret det år under
vilket den studerande fyller 20 år.

I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas i form av studiemedel utan den
åldersbegränsning som gäller för avdelning A.

Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas för studier vid de
läroanstalter eller utbildningar som anges i förteckningen.

Avdelning A

Danshögskolan, preparandkurs

Engelskspråkig gymnasial utbildning i Stockholms kommuns regi

Folkhögskola med undantag av fritidsledarutbildning

Förberedande dansutbildning i grundskolan

Gammelkroppa skogsskola, arbetsledarfortbildning

Grännaskolan, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan

Gymnasieskola, fristående, i fråga om utbildningar för vilka
skolan förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 §
skollagen (1985:1100) eller blivit ställd under statlig tillsyn

Gymnasieskola, kommunal

Internationell gymnasieutbildning för International
Baccalaureate (IB)

Kommunal och statlig vuxenutbildning

Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521)
om statligt stöd till kompletterande utbildningar har
förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A

Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå samt
utbildning för vuxna på grundskolenivå

Lundsbergs skola, gymnasial utbildning vid riksinternatskola

Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå

Mullsjö kommun, samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet

Samernas Utbildningscentrum

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasial utbildning vid
riksinternatskolan och internationell gymnasial utbildning

Statens räddningsverk, utbildning till utryckningsledare deltid
samt tekniker och ingenjörer

Sveriges lantbruksuniversitet, hovslagarskola och
seminörutbildning

Torsås kommun, distansundervisning på gymnasial nivå enligt
förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial
nivå i Torsås

Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå

Öster-Malma jaktvårdsskola

Avdelning B

Arbetslivsinstitutet, företagshälsovårdsutbildning och
utbildning i ergonomi för tekniska planerare m.fl.

Betelseminariet, pastors- och missionärsutbildning

Bromma Flygskola AB, trafikflygarutbildning samt D-teori

Collinder Airtraining AB, D-teori

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt
därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal högskola, sjuksköterskeexamen, kandidatexamen i
omvårdnadsvetenskap, högskoleexamen, teologisk utbildning, 80
poäng, och kyrkomusikalisk utbildning, socionomexamen,
kyrkokameral utbildning, teologisk baskurs 40 poäng samt
påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete

Eurytmiskolan i Göteborg

Flygteoriskolan i Barkarby AB, D-teori

Folkhögskola, fritidsledarutbildning

Gammelkroppa skogsskola med undantag av arbetsledarfortbildning

Handelshögskolan i Stockholm

Johannelunds teologiska högskola, högskoleexamen, teologisk
utbildning samt pastors- och missionärsutbildning

Johnson & Wales University, utbildning under ett år i Sverige
som leder fram till Bachelor of Science

Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning

Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521)
om statligt stöd till kompletterande utbildningar har
förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B

Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för
utländsk hälso- och sjukvårdspersonal

Luftfartsverket, flygledarutbildning

Marionetteatern, dockspelarutbildning

Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och
missionärsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning

Missionsskolan Kortebo, pastors- och missionärsutbildning

Nordiska högskolan för hushållsvetenskap

Nordiska institutet för samhällsplanering

Nybygget – Kristen Samverkan, högskoleexamen, teologisk
utbildning samt pastors- och missionärsutbildning

Polishögskolan, polisprogrammet

Röda Korsets Högskola

Socialstyrelsen, tilläggsutbildning för sjuksköterskor och
logopeder med utländsk utbildning

Sophiahemmets sjuksköterskeskola, sjuksköterskeexamen

Statens räddningsverk, praktisk utbildning i räddningstjänst
för brandingenjörer

Statliga universitet och högskolor; studiestöd kan dock inte
lämnas för någon annan uppdragsutbildning än uppdragsutbildning
avseende polisprogrammet vid Umeå universitet

Statlig trafikflygarutbildning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska
högskola AB)

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella
handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning
och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i
Jönköping AB)

Stiftelsen Kristna Själavårdsinstitutet i Göteborg (KRIS)

Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), högskoleexamen,
musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng

Svenska kyrkans diakoniutbildning

Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet med undantag av hovslagarskola
och seminörutbildning

Svenska missionsförbundets teologiska seminarium, pastors- och
missionärsutbildning

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS), högskoleexamen,
teologisk utbildning, teologie kandidatexamen, 140 poäng samt
utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor i form
av kurser, 5-40 poäng

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

Övergångsbestämmelser

1973:418

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973 men skall äga
tillämpning redan dessförinnan i fråga om åtgärder som behövs för
tillämpningen av studiestödslagen (1973:349).

2. Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen (1964:503) med
tillämpningsbestämmelser till förordningen den 4 juni 1964 (nr 400) om
förlängt barnbidrag, studiehjälpskungörelsen (1964:502),
studiemedelskungörelsen (1964:592), kungörelsen (1967:883) om
studiemedelsavgifter, kungörelsen (1972:310) om läroanstalter och
utbildningslinjer vid vilka studiehjälp utgår och kungörelsen (1972:311)
om läroanstalter och utbildningslinjer vid vilka studiemedel utgår.
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

6. För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet
(1964:402) gäller bestämmelserna i 24 § tredje stycket, 25 §,
25 a–25 c §§ och 26 § studiehjälpskungörelsen (1964:502), dock att
i 24 § tredje stycket, 25 §, 25 c § och 26 § orden “postverket” och
“Centrala studiehjälpsnämden” i olika böjningsformer skall bytas ut
mot “Centrala studiestödsnämnden” i motsvarande form.

Vid tillämpning av 25 b § studiehjälpskungörelsen gäller dock
följande. Befrielse får beviljas låntagare även om han ej är eller
varit underhållsskyldig gentemot annan. För rätt till befrielse krävs
minst fyra års yrkesverksamhet på heltid.

Expeditionsavgiften enligt punkt 6 andra stycket
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) är 72
kronor per kalenderår och erläggs på tid som Centrala
studiestödsnämnden bestämmer.

Påminnelseavgiften enligt punkt 6 tredje stycket övergångsbestäm-
melserna till studiestödslagen är 120 kronor för varje påminnelse
och erläggs på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
Förordning (1993:870).

7. har upphävts genom förordning (1986:534).

8. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av
studiestödslagen (1973:349) och denna kungörelse meddelas av centrala
studiehjälpsnämnden.

1974:484

1. Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet
studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden, ändringen av 2 kap. 9
§, 3 kap. 8, 12, 17 och 41 §§, 4 kap. 27 och 31 §§, punkt 6
övergångsbestämmelserna till studiestödskungörelsen (1973:418) samt
bilagan den 1 juli 1974, såvitt avser upphörande av 3 kap. 3 §,
ändringen av 3 kap. 23 och 44 §§, 4 kap. 16 §, 6 kap. 4 § samt ändringen
av 6 kap. 6 § utom i vad avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot
ordet studiestödsnämnden och införandet av 5 kap. 12–14 §§ den 1
januari 1975 och i övrigt den 1 januari 1976.
— – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – — —

3. I fråga om a vgiftsåret 1975 gäller i stället för vad som anges i 5
kap. 8 § andra stycket i dess äldre lydelse följande: I underrättelse
om debitering av preliminär avgift skall anges dels det belopp i kronor
som återbetalningsskyldigheten högst motsvarar vid utgången av 1974
enligt 5 kap. 23 eller 24 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse
före den 1 januari 1976, dels vad den återbetalningsskyldige skall
iakttaga om han vill att beslut skall fattas om att preliminär avgift ej
skall utgå eller skall nedsättas enligt 5 kap. 17 § studiestödslagen i
samma lydelse, jämfört med

1) 5 kap. 12 § tredje stycket samma lag i nämnda lydelse eller

2) 5 kap. 40 eller 45 § i dessa paragrafers lydelser enlig lagen
(1974:483) om ändring i studiestödslagen (1973:349).

4. har upphävts genom förordning (1975:166).

5. Bestämmelserna i 5 kap. 12–14 §§ gäller även återbetalningspliktiga
studiemedel som uppburits före den 1 januari 1975.

6. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av
lagen (1974:483) om ändring av studiestödslagen (1973:349) och denna
kungörelse meddelas av centrala studiestödsnämnden.

1975:390

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975 såvitt avser

a) bestämmelserna i 7 kap. om särskilt vuxenstudiestöd för studerande
vid yrkesteknisk högskola, om ej annat följer av beslut enligt punkt 3
nedan,

b) 3 kap. 6 a § och rubriken närmast före denna paragraf,

c) 3 kap. 8 och 21 §§,

d) 9 kap. 2, 3 och 5 a §§ i vad avser talan mot sådant beslut om
särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid yrkesteknisk högskola som
meddelats av allmän försäkringskassa, studiemedelsnämnd eller
riksförsäkringsverket samt

e) 9 kap. 6 § i vad avser bemyndigande för riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter om tillämpningen av 7 kap. studiestödslagen
(1973:349) för studerande vid yrkesteknisk högskola.

I övrigt träder denna förordning i kraft den 1 januari 1976.
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

6. De ytterliga re föreskrifter som behövs i samband med införandet av
lagen (1975:359) om ändring i studiestödslagen (1973:349) meddelas av
centrala studiestödsnämnden eller, i vad avser åtgärd av allmän
försäkringskassa, av riksförsäkringsverket.

1977:545

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 16–18 §§, den 1
januari 1978, och i övrigt den 1 juli 1977.
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

4. För den som före utgången av juni 1977 har påbörjat studier vid
gymnasieskolan eller vid statlig eller enskild läroanstalt med
utbildningsmål som är likartat med utbildningsmålet för gymnasieskolan
gäller äldre föreskrifter om rätten till studiehjälp, studiemedel och
särskilt vuxenstudiestöd under den tid som han kan anses behöva för att
slutföra studierna.

1980:482

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § den 1
januari 1981, och i övrigt den 1 juli 1980.
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

4. Ärende om åt erkrav som före utgången av juni 1980 har överlämnats
till kammarkollegiet handläggs enligt äldre bestämmelser.

1982:663

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § den 1
januari 1983, samt i övrigt den 1 juli 1982.
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

3. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller
vad avser 4 kap. äldre bestämmelser.
— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — —

5. För den som före utgången av juni 1982 har påbörjat utbildning med
korrespondensstudier och uppburit studiehjälp, studiemedel eller
särskilt vuxenstudiestöd gäller äldre föreskrifter om rätten till
studiestöd under den tid som han kan anses behöva för att slutföra
studierna.

1983:600

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § och punkt 6
i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i övrigt den 1 juli
1983.

2. Vid prövning av ansökan om inkomstprövat tillägg och behovsprövat
tillägg för andra halvåret 1983 och första halvåret 1984 skall i stället
för den taxerade inkomsten vid 1983 års taxering beaktas den taxerade
inkomsten vid 1982 års taxering.

3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1983–30 juni 1984
särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen,
fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, handels- och
distributionslinjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och
pappersmasseindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen,
stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och
konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen och
verkstadsindustrilinjen.

1983:942

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Den nya föreskriften
skall tillämpas även i fråga om studiehjälp för tiden den 1 juli–den 31
december 1983.

1984:92

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 16–18 §§ den 1
april 1984 samt i övrigt den 1 juli 1984.

1984:330

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Vid prövning av ansökan om inkomstprövat tillägg och extra tillägg
för andra halvåret 1984 och första halvåret 1985 skall i stället för den
taxerade inkomsten vid 1984 års taxering beaktas den taxerade inkomsten
vid 1983 års taxering.

3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1984–30 juni 1985
särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen,
elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen,
livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen,
processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen,
sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen,
träindustrilinjen, verkstadsindustrilinjen och handels- och
distributionslinjen.

1984:824

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 14 a §, den 1 juli 1985,
och i övrigt den 1 januari 1985.

1985:54

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 1985.

1985:484

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

2. Vid prövning av ansökan om extra tillägg för andra halvåret 1985 och
första halvåret 1986 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1985
års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1984 års taxering.

3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1985–30 juni 1986
särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen,
elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen,
livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen,
plast- och gummiindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och
reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil-
och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen,
underhållsteknikerlinjen, verkstadsindustrilinjen och handels- och
distributionslinjen.

1986:534

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 § och punkt 6 i
övergångsbestämmelserna till förordningen den 1 januari 1987, samt i
övrigt den 1 juli 1986.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.

3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1986–den 30 juni 1987
särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen,
elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen,
livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen,
plast- och gummiindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och
reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil-
och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen,
underhållsteknikerlinjen, verkstadsindustrilinjen, handels- och
distributionslinjen, kontors- och distributionslinjen samt storhushålls-
och restauranglinjen.

1987:304

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. har upphävts genom förordning (1993:870).

1987:901

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling,
men får tillämpas från studiegångarnas början under höstterminen 1987.

1988:1381

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Om inte något
annat följe r av dessa övergångsbestämmelser gäller äldre föreskrifter
— med undantag av 8 kap. 2 och 10 §§ — fortfarande i fråga om st
udiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Förordning (1992:810).

1 a. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 1 §
studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1
januari 1989 skall med studiemedelsavgift avses preliminär
avgift, kvartående avgift, tilläggsavgift, påminnelseavgift och
expeditionsavgift. Påminnelseavgiften är 120 kronor för varje
påminnelse och expeditionsavgiften är 100 kronor för varje
avgiftsår som preliminär avgift debiteras och 50 kronor för
varje avgiftsår som kvartående avgift debiteras.
Förordning (1998:656).

1 b. I fråga om beslut som får överklagas enligt 9 kap. 4 § första
stycket studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1
januari 1989 skall, i stället för vad som föreskrivs i det stycket,
föreskrifterna om överklagande i 8 kap. 25 § studiestödslagen
(1973:349) tillämpas. Förordning (1994:1282).

2. En studerande, som före ikraftträdandet av denna förordning påbörjat
utbildni ng vid en gymnasieskola för vilken, enligt då gällande lydelse
av bilagan, avdelning B, till denna förordning, studiemedel kun nat
utgå, skall ha rätt till studiemedel för att avsluta sin utbildning.
Till en sådan studerande utgår inte studiehjälp.

3. Den som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatt
utomlands eller var sjöman och som återbetalar studiestöd som avser tid
såväl före som efter ikraftträdandet kan begära att återbetalninge n
kalenderårsvis skall samordnas. Samordningen innebär att äldre
föreskrifter om nedsättning av avgift inte skall tillämpas och att det
sammanlagda återbetalningsbeloppet inte skall överstiga ett belopp som
svarar mot en tjugondedel av summan av kvarstående stud ielån och
kvarstående återbetalningspliktiga studiemedel, dock minst tjugo procent
av basbeloppet det år återbetalningen skal l göras. Det sammanlagda
återbetalningsbeloppet avräknas i första hand på studiestöd som avser
tid före ikraftträdandet.

4. Närmare föreskrifter om när en ansökan enligt punkt 3 ovan och
övergångsbestä mmelserna till lagen (1988:877) om ändring i
studiestödslagen (1973:349) skall vara inkommen meddelas av Centrala
studiestöds nämnden.

5. Frågor om återbetalning enligt punkt 3 prövas av Centrala
studiestödsnämnden.

6. Föreskrifterna i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) om
överklagande m. m . skall även gälla Centrala studiestödsnämndens beslut
enligt punkt 3.

7. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att
preliminär och sl utlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned i
sådana fall som avses i punkt 2 e övergångsbestämmelserna till lagen
(1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349). Förordning
(1990:1113).

8. Preliminär avgift skall betalas genom fyra delbetalningar
och kvarstående avgift genom två delbetalningar, om inte
Centrala studiestödsnämnden för särskilda fall föreskriver
något annat.

I fråga om betalning av studiemedelsavgifter skall i övrigt
bestämmelserna nedan i denna punkt gälla i stället för vad som
föreskrivs i 8 kap. 3-6 §§ studiestödsförordningen (1973:418) i
dess lydelse före den 1 januari 1989.

Studiemedelsavgift skall betalas till Centrala
studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via något av de
konton som nämnden har för detta ändamål. Närmare föreskrifter
om betalningen får meddelas av nämnden.

Centrala studiestödsnämnden får för visst fall medge ett annat
antal inbetalningstillfällen än som anges i första stycket.

Om studiemedelsavgift inte har betalats senast fem dagar efter
förfallodagen, skall Centrala studiestödsnämnden skicka en
påminnelse till den betalningsskyldige.

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om sättet
för frivillig återbetalning. Förordning (1998:656).

1990:764

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före
ikraftträdandet.

1990:1113

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om
studiebidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 4 kap. 16 b § i
sin äldre lydelse.

1991:964

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Utan hinder av bilagan, avdelning A, till studiestödsförordningen i sin
nya lydelse kan studiestöd som avses där fram till den 1 juli 1992 utgå
till uppföljningsprogram, kurser och andra utbildningsinslag i sådana
individuella planer som avses i den upphävda förordningen (1983:583) om
statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. För
sådan utbildning skall under samma tid de äldre bestämmelserna i 3 kap.
1 a § tillämpas.

1992:810

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

2. Till den som före ikraftträdandet av denna förordning påbörjat
studier på folkhögskollärarlinjen och uppburit utbildningsarvode utgår
sådant arvode under den tid som han kan anses behöva för att slutföra
studierna.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av ett
beslut som har fattats av en studiemedelsnämnd eller en
vuxenutbildningsnämnd. Dock gäller att överklagandet efter
ikraftträdandet skall ges in till Centrala studiestödsnämnden.

I övrigt gäller att ärenden som vid ikraftträdandet är anhängiga vid en
studiemedelsnämnd eller en vuxenutbildningsnämnd och som ännu inte har
avgjorts skall övertas av Centrala studiestödsnämnden.

1992:1645

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § i dess nya lydelse tillämpas första gången på
tilldelning och återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av
basbeloppet för år 1993.

1993:870

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1, 5 och
8 §§, 9 kap. 1 a §, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till
förordningen samt punkt k1 a i övegångsbestämmelserna till förord-
ningen (1988:1381) om ändring i förordningen, den 1 januari 1994,
samt i övrigt den 1 juli 1993.

2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § i dess lydelse före den 1 juli 1993
skall fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd
som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

3. Till en studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat en
utbildning och uppburit utbildningsarvode utgår sådant arvode
under den tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra
studierna. I sådana fall skall de äldre bestämmelserna i 7 a kap.
och 5 kap. 12 § fortfarande tillämpas.

4. Särskilt vuxenstudiestöd kan även efter ikraftträdandet lämnas
till en studerande som med stöd av punkt 11 i övergångsbestäm-
melserna till högskoleförordningen (1993:100) bedriver studier på
byggnadstekniklinjen, industriell teknik-linjen, handelslinjen,
kontorslinjen eller storhushålls- och restauranglinjen.

1993:1219

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och skall
tillämpas i fråga om studiestöd för studier som har bedrivits efter
den 1 juli 1993.

1994:1104

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Särskilt vuxenstudiestöd får även efter ikraftträdandet lämnas
till en studerande som före den 1 juli 1994 har börjat på en
utbildning som avses i 7 kap. 2 a § första stycket 1, 3 och 4 i dess
äldre lydelse och som har fått särskilt vuxenstudiestöd. Stödet får
lämnas under så lång tid som den studerande kan anses behöva för
att slutföra utbildningen.

3. Studiestöd får lämnas till en studerande som under tiden 1 juli
1994–30 juni 1995 går på en konsumentekonomisk specialkurs vid
Apelrydsskolan eller Vackstanässkolan.

1994:1282

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som
meddelats av Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser.

1994:1530

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Studiestöd får lämnas till en studerande som före ikraftträdandet
påbörjat grundläggande konstnärlig utbildning vid Sundsvalls
konstskola KOMS, dock längst till utgången av juni 1995.

1995:932

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 43 § första stycket 2, 7 kap. 6 §
samt 8 kap. 1 a § skall tillämpas även på den som tjänstgör enligt
den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för
kvinnor.

3. De äldre föreskrifterna i 3 kap. 44 § och 4 kap. 33 § gäller
fortfarande i fråga om den som får särskilt bidrag enligt punkt 3 b i
övergångsbestämmelserna till förordningen (1995:717) om ändring i
förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

4. Beslut före ikraftträdandet av Centrala studiestödsnämnden om att
en eftergymnasial utbildning i ett annat land än Danmark, Finland,
Island eller Norge kan anses ha en godtagbar standard, skall gälla
till dess att Högskoleverket beslutar något annat. Studerande, som
före ikraftträdandet har beviljats studiemedel för en sådan
utbildning, skall dock kunna få studiemedel för att slutföra
utbildningen även om Högskoleverket beslutar att den inte kan anses
ha en godtagbar standard.

5. Studerande som före ikraftträdandet har påbörjat en sådan
utbildning som avses i 7 kap. 2 a § första stycket 2 och fått
särskilt vuxenstudiestöd skall även efter ikraftträdandet kunna
beviljas rätt till särskilt vuxenstudiestöd utan den behovsprövning
som anges i 7 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) för
att slutföra utbildningen.

1997:1234

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter skall dock tillämpas, om återkrav sker med
tillämpning av 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) i dess
lydelse före den 1 januari 1998.

1998:656

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 §, 9 kap.
1 a § och punkt 1 a i övergångsbestämmelserna till förordningen
(1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen den 1 januari
1999, och i övrigt den 1 juli 1998.

1998:1744

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 kap. 43 § den 1
januari 1999, och i övrigt den 1 juli 1999. Den äldre
föreskriften i 3 kap. 43 § gäller fortfarande i fråga om
studiehjälp som avser tid före ikraftträdandet.

1999:796

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999 i fråga om
bilagan och i övrigt den 1 juli 2000.

2000:522

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen
(2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
följer att studiestöd även efter den 1 juli 2000 får lämnas
till studerande vid de kompletterande skolor som tidigare
angetts i bilagan till studiestödsförordningen (1973:418) och
att detta gäller till den tidpunkt som regeringen har
fastställt eller till dess Statens skolverk beslutar om något
annat.

2000:831

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. De nya
föreskrifterna i bilagan skall tillämpas på utbildning som
påbörjas den 1 januari 2001 eller senare.