Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin

SFS nr
1973:429
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1288
Upphävd
1988-01-01

1 § Tull enligt tulltaxan (1977:975) skall icke utgå vid import av
margarin, ej innehållande smör, ur tulltaxenr 15.13, från länder
anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska
frihandelssammanslutningen eller associationsöverenskommelse sluten i
enlighet med konventionens bestämmelser (EFTA-länder) intill en
kvantitet om 7200 ton per år. När tull icke utgår skall särskild
fettvaruavgift tagas ut i enlighet med lagen (1967:340) om prisreglering
på jordbrukets område. Förordning (1977:1084).

2 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av statens jordbruksnämnd.