Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

SFS nr
1973:431
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1219
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m SFS 2000:1238

1 § I den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige
och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra,
utreda och beivra brott mot tullag, får regeringen föreskriva
att genom svensk tullmyndighet bistånd skall lämnas behörig
myndighet i den främmande staten med utredning rörande brott
mot tullag i den staten. Vid sådan utredning och vid bistånd
enligt förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om
ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa
myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen
för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och
jordbrukslagstiftningen skall 2-4 §§ gälla.

Med tullag förstås i denna lag sådana bestämmelser i lag eller
annan författning om införsel, utförsel eller transitering, som
avser tullar eller andra allmänna avgifter eller rör förbud,
inskränkningar eller kontrollåtgärder beträffande varu- eller
valutatrafiken. Lag (1998:207).

2 § Bestämmelserna i 1, 4-9, 13 och 16 §§ lagen (1990:314) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden, bestämmelserna om
förundersökning och tvångsmedel i lagen (2000:1225) om straff
för smuggling, bestämmelserna i 23, 27 och 28 kap.
rättegångsbalken samt bestämmelserna i 5 kap. 1 § lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål äger
motsvarande tillämpning. Bestämmelse, vars tillämpning
förutsätter att misstanke föreligger mot någon, får dock ej
tillämpas. Tvångsmedel får ej användas i syfte att möjliggöra
förverkande av egendom. Vad som i ovan nämnda bestämmelser i
lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden sägs
om Riksskatteverket skall härvid i stället avse Tullverket.
Lag (2000:1238).

3 § Vid tillämpning av bestämmelse om tvångsmedel skall fängelse
motsvaras av frihetsstraff enligt den andra statens lag.

Beslag får läggas på skriftligt meddelande mellan närstående, som avses
i 36 kap. 3 § rättegångsbalken, endast när fråga är om brott för vilket
ej är föreskrivet lindrigare straff än frihetsstraff i lägst två år.

Beslag består en månad från den dag det verkställdes, om ej rätten
bestämmer annat.

4 § Laga domstol i frågor som rör förundersökning och tvångsmedel är
rätten i den ort där utredningen påbörjades.

5 § Om det påkallas av överenskommelse som avses i 1 § får regeringen
föreskriva, att med brott mot tullag skall jämställas sådan överträdelse
av tullag för vilken påföljd kan ådömas av administrativ myndighet, om
dennas beslut kan underkastas prövning av domstol. Lag (1994:1555)

6 § Bestämmelserna i 1–5 §§ gäller också vid överenskommelse med
mellanfolklig organisation. Lag (1992:1364).