Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken

SFS nr
1973:446
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1973-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1123
Upphävd
1988-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på regionmusiken. Förordning (1984:452).

Uppgifter

2 § Regionmusiken har till uppgift att framföra musik inom det
allmänna musiklivet och försvaret. Regionmusiken skall utföra musik i
statsceremoniella sammanhang.

3 § Regionmusiken skall samråda med Stiftelsen Institutet för
rikskonserter i fråga om musik som förmedlas av institutet och i fråga
om indelningen i musikregioner samt med överbefälhavaren i fråga om
regionmusikens medverkan inom försvaret.

För regionmusikens medverkan i rikskonsertverksamheten och inom
försvaret gäller de allmänna riktlinjer i fråga om repertoar som
meddelas, i fråga om rikskonsertverksamheten, av Stiftelsen Institutet
för rikskonserter och, i fråga om försvaret, av stiftelsen och
överbefälhavaren i samråd. Förordning (1977:487).

Organisation

4 § Regionmusiken leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en
direktör och högst elva andra ledamöter, som regeringen utser
särskilt. Bland sistnämnda ledamöter utser regeringen en ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:594).

5 § Direktören är chef för regionmusiken och förestår styrelsens
kansli.

Vid regionmusiken finns en avdelningsdirektör. Denne är direktörens
ställföreträdare. Kungörelse (1973:793).

6 § För regionmusikens verksamhet finns åtta musikregioner. I varje
region finns ett regionkansli och musikavdelningar.

Antalet musikavdelningar samt förläggningsort för musikavdelning
fastställes av regeringen särskilt. Förordning (1977:487).

7 § Chef för musikregion är regionkapellmästare.

8 § Chef för musikavdelning, som är belägen på samma ort som
regionkansli, är regionkapellmästaren. Chef för annan musikavdelning
är en kapellmästare.

9 § Vid regionmusiken är i övrigt anställda musiker och andra
tjänstemän enligt personalförteckning och annan personal i mån av
behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får regionmusiken anlita experter
och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. frågor om inriktningen av regionmusikens verksamhet,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om regionmusikens organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. viktigare frågor om förvaltningen av regionmusikens medel och
materiel,

6. frågor om tillsättning av tjänster i lägst F 17,

7. frågor om fördelning av personal på musikregioner och
musikavdelningar samt om personalens stationeringsort,

8. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

9. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen. Förordning
(1984:452).

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden, direktören och minst fyra andra ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om
möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta
genom meddelanden mellan ordföranden, direktören och minst
fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av
direktören. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas
vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:930).

12 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
direktören ensam.

13 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än direktören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på direktören.

14 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på direktören
eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 13 §
avgöres utan föredragning.

Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av
styrelseärende.

15 § har upphävts genom förordning (1986:930).

16 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får direktören utan
föredragning meddela beslut som ankommer på honom och som icke kan
uppskjutas utan olägenhet.

17 § Ordföranden, direktören eller, efter beslut av direktören, annan
tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos regionmusiken.

Tjänstetillsättning

18 § Styrelsens ordförande och övriga icke självskrivna ledamöter
förordnas för högst tre år.

Tjänsten som direktör tillsättes för högst sex år av regeringen efter
anmälan av styrelsens ordförande.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av
regionmusiken. Förordning (1975:1232).

19 § I ärende om tillsättning av tjänst skall anslag som avses i 11 –
13 §§ anställningsförordningen (1965:601) ske även i regionkansliernas
och musikavdelningarnas lokaler. Förordning (1977:487).

Övriga bestämmelser

20 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om direktören. Förordning
(1977:487).

21 § har upphävts genom förordning (1977:487).

22 § Personal inom regionmusiken är skyldig att bära tjänstedräkt
enligt bestämmelser som meddelas av styrelsen. Tjänstedräkten
fastställes av regeringen. Förordning (1975:1232).