Förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.

SFS nr
1973:499
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1744
Upphävd
1992-01-01

1 § Denna förordning äger tillämpning på tjänsteman vars
avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

Förordningen är icke tillämplig på tjänsteman hos riksdagen eller dess
myndigheter. Förordning (1975:442).

2 § Tjänsteman kan hos Post- och Kreditbanken erhålla
bostadsanskaffningslån med statlig garanti enligt denna förordning för
förvärv av bostadsrätt inom bostadsrättsförening eller för kontant
insats vid inköp av eget hem.

Tjänsteman får ej samtidigt utnyttja lån enligt denna förordning och
sådant bostadsanskaffningslån som inom vissa statliga verk kan utgå
enligt särskilt medgivande av regeringen. Förordning (1975:442).

3 § Lån får beviljas tjänsteman vid

1. omstationering som är föranledd av omlokalisering av statlig
verksamhet eller som i andra fall sker utan egen ansökan eller begäran,
om omstationeringen påkallar flyttning till den nya orten eller dess
närhet,

2. annan omstationering än som sägs i 1, om tjänstemannen i samband
därmed fått eller kunnat få anstånd med omstationeringen,

3. omstationering från ort utom riket till ort inom riket.

Lån får beviljas även när tjänstemannen kan flytta in i den nya bostaden
samtidigt som tjänstgöringen på den nya orten påbörjas eller
dessförinnan.

4 § Lån enligt 3 § första stycket 1 får beviljas även om tjänstemannen
vid låneansökans ingivande flyttat in i annan bostad på den nya orten
eller i dess närhet. Ansökan om sådant lån skall göras senast ett år
efter det att tjänstgöringen på den nya orten påbörjats.

Lån enligt 3 § första stycket 2 eller 3 får ej beviljas tjänsteman som
kunnat få annan godtagbar bostad med tidigare inflyttningsdag än den som
beräknas gälla för bostadsrättslägenheten eller egna hemmet.

Lån enligt 3 § första stycket 2 får ej heller beviljas tjänsteman som
vid tidpunkten för låneansökans ingivande ej äger åtnjuta anstånd med
omstationering på grund av att han underlåtit att vidtaga föreskrivna
åtgärder för att anskaffa bostad på den nya orten eller i dess närhet.

5 § Ansökan om lån ges in till myndigheten på den nya
tjänstgöringsorten. Myndigheten eller annan myndighet, om central
förvaltningsmyndighet så bestämmer, skall undersöka om hinder enligt 3
eller 4 § möter att bevilja lånet. Föreligger sådant hinder, skall
myndigheten avslå ansökan. I annat fall skall myndigheten med eget
yttrande översända låneansökan till Post- och Kreditbanken. Förordning
(1974:265).

6 § Post- och Kreditbanken prövar låneansökan. Lån beviljas utan
särskild säkerhet.

Lån får beviljas med högst 30 000 kronor eller det lägre belopp som
svarar mot kostnden för inköp av bostadsrätten eller mot den kontanta
insatsen vid köp av eget hem. Amorteringstiden får ej överstiga tio år.
Förordning (1977:1048).

7 § Sedan låneansökan ingivits, är tjänstemannen ej skyldig att vidtaga
sådana åtgärder för att anskaffa bostad som förutsättes för att åtnjuta
anstånd med omstationering.

Anstånd med omstationering får åtnjutas under högst 90 dagar från och
med dagen för inträdet i tjänstgöring på den nya orten eller, om
låneansökan inges först därefter, från och med dagen för låneansökans
ingivande. Om särskilda skäl föreligger, får anståndet förlängas. Den
sammanlagda anståndstiden får dock ej överstiga den längsta tid under
vilken anstånd annars får åtnjutas.

Bestämmelserna om anstånd i första och andra styckena gäller ej
tjänsteman vars låneansökan har avslagits.

8 § Den löneutbetalande myndigheten verkställer månatliga löneavdrag för
amortering och ränta enligt amorteringsplan som fastställes av Post- och
Kreditbanken. Låntagaren skall i låneansökan medge att myndigheten får
göra sådant avdrag.

Understiger tillgängligt lönebelopp det månatliga löneavdraget, skall
låntagaren före månadens utgång till myndigheten inbetala felande
belopp. Förordning (1974:265).

9 § Avgår låntagaren ur statlig eller statligt lönereglerad tjänst eller
överlåter han bostadsrätten eller egna hemmet, förfaller lånet till
omedelbar betalning.

Beviljas låntagaren vid avgång ur tjänsten genast börjande pension
enligt statliga pensionsbestämmelser, får Post- och Kreditbanken dock
medgiva att han behåller lånet på oförändrade villkor. Förordning
(1975:442).

10 § Avlider låntagaren under lånets löptid, får lånet övertagas av
efterlevande som förvärvar bostadsrätten eller egna hemmet och som är
berättigad till familjepension enligt statliga pensionsbestämmelser.

11 § I fall som avses i 9 § andra stycket och 10 § skall med motsvarande
tillämpning av 8 § månatliga avdrag för amortering och ränta göras på
utgående pensionsförmåner av den myndighet som betalar ut pensionen.

12 § Post- och Kreditbanken fastställer övriga villkor för lån enligt
denna förordning.

Myndighet, i förekommande fall central förvaltningsmyndighet och såvitt
gäller försvaret, försvarets civilförvaltning, meddelar de
tillämpningsföreskrifter som behövs för handläggningen inom myndighetens
verksamhetsområde av ärenden om lån enligt denna förordning. Förordning
(1984:784).

Övergångsbestämmelser

1991:1744

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om lån som har
beviljats före den 1 juanuari 1992.