Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.

SFS nr
1973:51
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:900
Upphävd
1990-01-01

Kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna

1 § Utgår enligt kungörelsen (1969:635) om tillämpning av avtal den 12
april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet kupongskatt efter lägre skattesats än enligt
kupongskatteförordningen (1970:624), innehålles vid utbetalning av
utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen
1969:635. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av
kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen
(1970:624) lämnas jämte intyg av filippinsk myndighet eller bank i
Filippinerna att utdelningsberättigad fysisk person har hemvist i
Filippinerna eller att annan utdelningsberättigad person är
hemmahörande i Filippinerna.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt kungörelsen 1969:635, restitueras det
överskjutande beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Statlig och kommunal inkomstskatt på utdelning från svenskt
aktiebolag och svensk ekonomisk förening till person hemmahörande i
Filippinerna

7 § Ansökan om nedsättning enligt art. VI § 3 i avtalet av statlig och
kommunal inkomstskatt på sådan utdelning från svenskt aktiebolag eller
svensk ekonomisk förening som är hänförlig till inkomst av här i riket
bedriven rörelse samt av statlig inkomstskatt på annan utdelning från
svensk ekonomisk förening göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att
fastställa den skattskyldiges taxering till statlig inkomstskatt för
det år då utdelningen tages till beskattning eller, om
taxeringsnämndens arbete för nämnda år avslutats, hos den domstol som
har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast
före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev
tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1989:900

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1969:635) om tillämpning av
avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande
av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet samt kungörelsen (1973:51) om kupongskatt för
person hemmahörande i Filippinerna, m. m.

De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande
kupongskatt på aktieutdelning som betalas till person med hemvist i
Filippinerna före den 1 januari 1990 och beträffande andra
inkomstskatter för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990.
Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den upphävda kungörelsen
sista gången vid 1990 års taxering.