Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;

SFS nr
1973:519
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:10

1 § Sjöman eller annan arbetstagare på svenskt fartyg som enligt 55 §
sjömanslagen (1973:282) vill anlita svensk utlandsmyndighet för att
sända lönemedel till Sverige skall till myndigheten uppge personnummer
eller annat identitetsnummer samt sitt och mottagarens namn med
adresser. Han skall vidare uppvisa sjöfartsbok, pass eller annan
legitimationshandling, som i särskild ordning godtagits att gälla som
pass. Jämställd med arbetstagare som här avses är den som medtages
omborg på svenskt fartyg enligt 346 § sjölagen (1891 nr 35 s. 1).

Svensk sjöman samt utländsk sjöman som är bosatt i Sverige har rätt
att på motsvarande sätt anlita svensk utlandsmyndighet för att sända
lönemedel som han förvärvat genom fartygsarbete på utländskt fartyg.
Vad nu sagts gäller också annan arbetstagare som utfört fartygsarbete
på sådant fartyg om han är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

På begäran av myndigheten skall sökanden bekräfta att försändelsen
avser lönemedel.

2 § Utlandsmyndighet som mottagit medel enligt 1 § sänder dem
till Utrikesdepartementet i den ordning Regeringskansliet
föreskriver. Medlen tillställes mottagaren genom
departementets försorg. Förordning (1997:10).