Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:521) om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg

SFS nr
1973:521
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1973-06-05

1 § Befälhavare på svenskt fartyg är skyldig att på fartyget medtaga
sjömän som avses i 346 § sjölagen (1891 nr 35 s. 1) i den mån lämpliga
egna sovplatser kan beredas dem och under förutsättning att de
ombordvarandes bekvämlighet eller förmåner ej lider oskäligt intrång
därigenom.

Kan betryggande säkerhetsåtgärder ej skäligen vidtagas, är
befälhavaren ej skyldig medtaga sjöman som på grund av sjukdom kan
utgöra fara för ombordvarandes liv och hälsa.

2 § Medtages sjöman i särskilt för passagerare avsett utrymme, för
vars begagnande fastställd taxa finnes, är fartygets redare berättigad
till ersättning med det belopp som anges i taxan eller det lägre
belopp varom överenskommelse kan ha träffats.

3 § Medtages sjöman i annat utrymme än som avses i 2 § utgår, om ej
lägre pris avtalats, ersättning till fartygets redare i ett för allt
för dygn med

1. aderton kronor för person som tillhör fartygs- eller maskinbefälet
för radiotelegrafist och föreståndare för intendenturavdelning samt
för sådan person som avses i 1 § andra stycket sjömanslagen (1973:282)
om denne är att jämställa med befäl och

2. med tolv kronor för annan person.

Ersättning utgår från och med det dygn då den som skall medtagas
inställer sig ombord till och med det dygn då han lämnar fartyget. För
dygn, under vilket han utför arbete för redarens eller befälhavarens
räkning, utgår icke ersättning.

När skäl föranleder därtill, får i första stycket angivna belopp ökas
med högst hälften.

4 § Har någon, som enligt denna kungörelse medtagits på fartyg,
uppsåtligen eller av oaktsamhet under resan tillfogat fartygets ägare
skada kan denne genom beslut av chefen för utrikesdepartementet
tillerkännas ersättning för skadan av statsmedel efter vad som prövas
skäligt dock icke med högre belopp än 4 000 kronor.

5 § Ansökan om utfående av ersättning enligt 3 eller 4 § skall göras
hos utrikesdepartementet samt åtföljas av de handlingar redaren önskar
åberopa för att styrka sitt krav.

6 § Vägrar fartygsbefälhavare att på sitt fartyg medtaga sjöman, när
han anmodas därtill av svensk utlandsmyndighet, skall han på
myndighetens begäran lämna skriftlig uppgift om de skäl på vilka han
grundar sin vägran.