Kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.

SFS nr
1973:53
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1973-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:543
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:167

Kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten

1 § Är enligt kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan
Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal
för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter utdelning på aktie i
svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid
utbetalning av utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse
från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att
utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna
i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen
(1970:624) lämnas jämte intyg av egyptisk myndighet eller bank i
Egypten att den utdelningsberättigade har hemvist i Egypten.

3 § Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall
restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1959:22 är befriad från
sådan skatt.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten

7 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt art. 5 i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages
till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga
besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången
av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för
lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291). (Jämför 1974:733 ö.b.)