Bostadssaneringslag (1973:531)

SFS nr
1973:531
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:834
Upphävd
1994-07-01
Ändring införd
t.o.m SFS 1991:1657

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning på fastighet på vilken finns
bostadslägenhet som fastighetens ägare regelmässigt uthyr för annat
ändamål än fritidsändamål och som ej utgör del av hans egen bostad.
Lagen gäller dock ej fastighet som tillhör staten eller kommun.

När byggnad tillhör innehavare av inskriven tomträtt, äger
bestämmelserna i denna lag motsvarande tillämpning på tomträtten. I
fråga om byggnad som eljest tillhör annan än ägaren av marken gäller
lagen i tillämpliga delar.

Med organisation av hyresgäster avses i denna lag organisation som har
avtal om förhandlingsordning för fastigheten eller, om
förhandlingsordning ej gäller, riksorganisation eller förening, som är
ansluten till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde
fastigheten är belägen. Lag (1978:310).

2 § Har bostadslägenhet ej den lägsta standard som kan godtagas, får
hyresnämnd på ansökan av kommunen eller organisation av hyresgäster och
under förutsättning som anges i 5 eller 6 § ålägga fastighetens ägare
att vidtaga åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan
standard (upprustningsåläggande) eller förbjuda att lägenheten användes
för bostadsändamål (användningsförbud).

Står fastigheten under tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen
(1977:792), skall hyresnämnden, i stället för att meddela
upprustningsåläggande, föreskriva att i förvaltningen skall ingå att
vidtaga de upprustningsåtgärder som nämnden föreskriver. Vad i lagen
sägs om upprustningsåläggande skall äga motsvarande tillämpning på sådan
föreskrift. Lag (1977:793).

2 a § Hyresnämnd får förbjuda fastighetsägare att i fastigheten utföra
förbättringsarbete eller liknande åtgärd, som ej kräver bygglov, om ej
åtgärden behövs för att bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara
standard. Förbud meddelas, om det är uppenbart att åtgärden ej är
påkallad av boendehänsyn. Fråga om förbud eller hävande av förbud
upptages på ansökan av organisation av hyresgäster eller av
fastighetsägaren.

Om organisation av hyresgäster motsätter sig att i fastighet vidtages
annan åtgärd, som kräver bygglov, än som behövs för att bostadslägenhet
skall uppnå lägsta godtagbara standard, får åtgärden vidtagas endast om
hyresnämnden på ansökan av fastighetsägaren medger det. Sådant
medgivande får lämnas endast om särskilda skäl föreligger därtill. Lag
(1987:136).

2 b § Bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard om den
är försedd med anordning inom lägenheten för

1. kontinuerlig uppvärmning,

2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och
hygien,

3. avlopp för spillvatten,

4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller
dusch,

5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,

6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och
avställningsytor.

Vidare skall tillgång finnas till förrådsutrymme inom fastigheten och
till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt
avstånd från denna.

Utöver första och andra styckena gäller beträffande lägsta godtagbara
standard att huset ej har sådana brister i fråga om hållfasthet,
brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.

Föreligger särskilda skäl, skall bostadslägenhet utan hinder av första
stycket 4 anses ha lägsta godtagbara standard, om tillgång till toalett
finns i nära anslutning till lägenheten och anordning för bad eller
dusch finns i huset. Förekommer eljest avvikelser från vad som
föreskrives i första eller andra stycket, skall lägenheten anses ha
sådan standard, om särskilda skäl föreligger och avvikelsen ej är
betydande. Lag (1987:136).

3 § Ansökan i ärende enligt 2 § eller 2 a § första stycket kan riktas
mot den för vilken lagfart senast är beviljad eller sökt, även om denne
har överlåtit fastigheten innan ansökan göres.

Överlåtes fastigheten sedan ansökan som avses i 2 § eller 2 a § gjorts
eller är fall som avses i första stycket, skall rättegångsbalkens
bestämmelser om verkan av att det varom tvistas överlåtes och om tredje
mans deltagande i rättegång äga motsvarande tillämpning.

Om tvist angående äganderätten är antecknad i fastighetsboken, kan
ansökan enligt 2 § eller 2 a § första stycket riktas mot den som innehar
fastigheten med äganderättsanspråk. Lag (1974:821).

4 § I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärenden enligt denna lag
finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och
hyresnämnder.

Förutsättningar för upprustningsåläggande och användningsförbud m.m.

5 § Upprustningsåläggande får meddelas, om fastigheten med hänsyn till
kostnaden för den åtgärd som avses med åläggandet kan beräknas ge
skäligt ekonomiskt utbyte.

6 § Användningsförbud får meddelas, om fastigheten efter åtgärd som
avses i 2 § första stycket kan beräknas ej ge det utbyte som avses i 5 §
eller om det kan antagas att bygglov till åtgärden ej kommer att
beviljas. Sådant förbud får meddelas endast beträffande lägenhet som har
betydande brister i förhållande till lägsta godtagbara standard. Lag
(1987:136).

7 § Har upprustningsåläggande meddelats men beviljas ej bygglov till den
åtgärd som avses med åläggandet, är åläggandet förfallet.

Har byggnad vari finns lägenhet som avses med upprustningsåläggande
eller användningsförbud rivits, är åläggandet eller förbudet förfallet.

Har sådan åtgärd vidtagits att lägenhet, som avses med
användningsförbud, uppnår lägsta godtagbara standard, är förbudet
förfallet.

Om i annat fall kommunen förklarar att den ej påfordrar att åtgärd, som
avses med upprustningsåläggande, vidtages eller att användningsförbud
skall iakttagas, är åläggandet eller förbudet förfallet. Lag (1987:136).

Verkan av beslut i vissa fall m.m.

8 § Har upprustningsåläggande eller användningsförbud meddelats och
övergår fastigheten till ny ägare, gäller åläggandet eller förbudet mot
denne.

9 § I upprustningsåläggande skall bestämmas viss tid inom vilken åtgärd
som avses med åläggandet skall ha vidtagits.

Föreligger särskilda skäl, får hyresnämnden på ansökan av
fastighetsägaren förlänga tiden. Sådan ansökan skall göras före utgången
av den löpande tidsfristen.

I användningsförbud skall anges från vilken tidpunkt förbudet gäller.

Anteckning i fastighetsboken m.m.

10 § Beslut om upprustningsåläggande eller användningsförbud skall
genast sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsboken eller tomträttsboken. Har ett sådant åläggande eller
förbud förenats med löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten,
skall även detta antecknas. Inskrivningsmyndigheten skall genast i
rekommenderat brev underrätta den som senast har sökt lagfart eller
inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen, om denne ej är
föreläggandets adressat.

Ansökan samt beslut om upprustningsåläggande skall sändas även till den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet.

Har staten eller kommun förvärvat fastighet på vilken finns lägenhet som
avses med upprustningsåläggande eller användningsförbud, skall på
anmälan av staten eller kommunen göras anteckning i fastighetsboken
eller tomträttsboken att åläggandet eller förbudet förfallit. Lag
(1991:1657).

11 § När åtgärd som avses med upprustningsåläggande vidtagits eller när
enligt 7 § åläggande eller användningsförbud förfallit, skall kommunen
genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsboken eller tomträttsboken.

12 § Gör ej kommunen anmälan som avses i 11 §, skall hyresnämnden på
ansökan av fastighetsägaren göra sådan anmälan.

Vite, tvångsförvaltning, inlösen m.m.

13 § Upprustningsåläggande, användningsförbud och förbud enligt 2 a §
första stycket får förenas med vite.

Har ett upprustningsåläggande eller ett användningsförbud förenats med
löpande vite, gäller vitet mot ny ägare räknat från tidpunkten för
äganderättsövergången under förutsättning att anteckning om
vitesföreläggandet dessförinnan gjorts i fastighetsboken eller
tomträttsboken. Vad som har sagts nu gäller dock endast vid förvärv av
fast egendom eller tomträtt genom köp, byte eller gåva. Löpande vite som
avser viss period får tas ut endast av den som vid periodens början ägde
fastigheten. Annat vite gäller ej mot ny ägare. I fall som avses i 8 §
får dock hyresnämnden utsätta vite för denne. Lag (1985:209).

14 § Utför fastighetsägaren ej åtgärd som föreskrivits i
upprustningsåläggande, får hyresnämnden på ansökan av kommunen, i
stället för att utsätta vite, besluta att ställa fastigheten under
tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792). Meddelas
sådant beslut eller ställes eljest fastighet, som berörs av
upprustningsåläggande, under tvångsförvaltning enligt nämnda lag, ingår
i förvaltningen att utföra de med åläggandet avsedda åtgärderna. Därvid
skall bestämmelserna i nämnda lag äga motsvarande tillämpning, dock att
hyresnämnden redan vid förordnandet om tvångsförvaltning äger tillåta
förvaltaren att låta inteckna fastigheten och att taga upp lån mot
säkerhet i form av panträtt i denna.

Förelägger hyresnämnden nytt vite, skall bestämmas ny tid inom vilken
åtgärden skall ha vidtagits. Lag (1977:793).

15 § Ansökan om tvångsförvaltning skall göras inom två år från utgången
av den tid som bestämts enligt 9 § eller, om ny tid bestämts enligt 14 §
andra stycket, inom två år från utgången av den nya tiden. Ansökan, som
ej sker inom föreskriven tid, upptages ej till prövning.

16 § Utför fastighetsägaren ej den åtgärd som föreskrivits i
upprustningsåläggande och är förhållandena sådana att åtgärden kan
antagas ej komma att bli utförd under tvångsförvaltning, får kommunen
lösa fastigheten, om ej åtgärden avser arbete av endast ringa
omfattning.

17 § Talan om inlösen skall väckas vid fastighetsdomstolen senast inom
två år från utgången av den tid som bestämts enligt 9 § eller, om ny tid
bestämts enligt 14 § andra stycket, inom två år från utgången av den nya
tiden. Väckes ej talan inom nämnda tid, är rätten till talan förlorad. I
fråga om inlösen gäller i övrigt expropriationslagen (1972:719) i
tillämpliga delar, dock med undantag för 4 kap. 2 §. Bestämmelserna i 4
kap. 3 § expropriationslagen äger tillämpning i fråga om värdeökning som
ägt rum under tiden från dagen tio år före det talan väcktes vid
domstol.

18 § Överträder fastighetsägare användningsförbud, får hyresnämnden
utsätta nytt vite.

Övriga bestämmelser

19 § Kommunen och organisation av hyresgäster får besiktiga fastighet i
den mån det är nödvändigt för att förbereda eller utföra talan enligt
denna lag.

Lämnar fastighetsägaren ej tillträde för besiktning som avses i första
stycket, får hyresnämnden förelägga honom att vid vite hålla fastigheten
tillgänglig för besiktning. Lag (1974:821).

20 § Fråga om uttagande av vite som förelagts med stöd av denna lag
prövas av hyresnämnden på yrkande av den på vars ansökan vitet har
förelagts. Vite får ej förvandlas. Lag (1974:821).

21 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden. Lag
(1986:1169).

22 § Bifalles fastighetsägarens talan i besvärsmål, kan kommunen åläggas
att ersätta honom hans rättegångskostnad. I övrigt svarar vardera parten
för sin rättegångskostnad, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 §
rättegångsbalken. Lag (1974:1086).

23 Bifalles fastighetsägarens talan i besvärsmål i vilket kommunen är
motpart, kan kommunen åläggas att ersätta honom hans rättegångskostnad.
Om han vinner besvärsmål i vilket organisation av hyresgäster är
motpart, kan sådan ersättning tillerkännas honom av statsverket. I
övrigt svarar vardera parten för sin rättegångskostnad i den mån ej
annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1974:821).

24 § har upphört att gälla enligt lag (1974:1086).

25 § Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag från
tillämpningen av lagen i fråga om fastighet, vilken ägs av förening
eller aktiebolag som avses i punkt 7 övergångsbestämmelserna till
bostadsrättslagen (1991:614). Lag (1991:621).

Övergångsbestämmelser

1986:1169

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1994:834

1. Den upphävda lagen gäller fortfarande i ärenden som har väckts
vid hyresnämnden under lagens giltighetstid, dock inte i ärenden
enligt 2 a § första stycket.

2. Om ett upprustningsåläggande eller ett användningsförbud har
meddelats enligt 2 § första stycket, gäller den upphävda lagen
fortfarande i frågor som rör upprustningen och användningen av
den lägenhet som avses med beslutet. Detsamma gäller om ett
beslut har meddelats enligt 2 § andra stycket. Har åläggandet eller
förbudet förfallit, gäller inte vad som nu sagts.

3. Beslut om förbud enligt 2 a § upphör att gälla samtidigt som den
upphävda lagen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om en
bygglovspliktig åtgärd för vilken en ansökan om bygglov enligt
plan- och bygglagen (1987:10) har gjorts före lagens upphävande.

5. Hyresnämndens beslut i ärenden som avses i punkterna 1, 2 och
4 får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag
beslutet meddelades. Överklagandet skall ges in till hyresnämnden.