Kungörelse (1973:562) om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut

SFS nr
1973:562
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1973-06-05

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att en med stöd av 71 § 2 mom.
lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt genom skriftväxling den 17
april 1973 träffad överenskommelse, vars innehåll framgår av bilagorna 1
och 2 till denna kungörelse, mellan svenska regeringen och italienska
regeringen om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för
stat och kulturinstitut skall lända till efterrättelse för Sveriges
del. (Jämför 1974:857 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1973:562

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen tillämpas på förmögenhetsdispositioner som vidtagits den 2
maj 1973 eller senare samt på förmögenhetsdispositioner som vidtagits
före nämnda dag i de fall då arvsskatt eller gåvoskatt i anledning av
dispositionen icke erlagts dessförinnan.