Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare

SFS nr
1973:568
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:2026
Upphävd
1992-01-01

1 § Den som inom landet driver rörelse är skyldig att på anmodan av
statens industriverk lämna de uppgifter som fordras för verkets
utredande verksamhet, nämligen om

1. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

2. produktionsförmåga,

3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

4. lön och sysselsättning m.m. beträffande anställda,

5. lager- och förrådshållning,

6. beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor
och tjänster,

7. investeringar,

8. priser som behövs för pristals- och volymberäkningar.

Rörelseidkare är dessutom skyldig att lämna sådana uppgifter om sin
rörelse som fordras för utredning om näringslivets struktur såsom i
fråga om intäkter, kostnader och vinster, omsättning, tillgångar och
skulder.

Uppgift skall avse viss period eller viss tidpunkt.

2 § Uppgift skall lämnas till statens industriverk eller till annan
myndighet som verket bestämmer efter samråd med myndigheten. Uppgift
skall lämnas inom tid som verket föreskriver.

3 § Verket skall tillse att uppgiftsskyldig eller den, som har att
medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt, icke betungas
onödigt.

4 § Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna
förordning mededlas av verket. Innan verket meddelar föreskrifter eller
anvisningar som innebär ej endast obetydliga förändringar i vad som
förut tillämpats, bör verket samråda med organisation eller annan som
kan anses företräda de uppgiftsskyldiga. Förordning (1980:829).

5 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av verket. Lag (1991:301).

6 § har upphört att gälla genom förordning (1980:829).