Kriminalregisterkungörelse (1973:58);

SFS nr
1973:58
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1973-03-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1134
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:627

Inledande bestämmelser

1 § Med kriminalregister förstås i denna kungörelse register som avses i
lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister.

2 § Om skyldighet för domstol och annan myndighet att underrätta
rikspolisstyrelsen om dom, beslut eller annat som skall antecknas i
kriminalregistret finns särskilda bestämmelser. Förordning (1979:100).

Utdrag till myndighet

3 § Utdrag av kriminalregistret skall inhämtas när
framställning om häktning görs samt innan någon

1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller
sluten ungdomsvård,

2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är
föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall, eller

3. åläggs förvandlingsstraff. Förordning (1998:627).

3 a § Utdrag av kriminalregistret meddelas på framställning av

1. chefen för justitiedepartementet eller den han bemyndigar därtill för
utredning i ärende om utlämning för brott eller om nåd i brottmål, i
fråga om den som prövningen gäller,

2. chefen för utrikesdepartementet eller den han bemyndigar därtill i
den mån utdraget behövs för fullgörande av skyldighet som åvilar Sverige
enligt överenskommelse med främmande stat,

3. arbetsmarknadsstyrelsen för utredning i ärende om kallelse till ny
tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som prövningen gäller,

4. högskolans avskiljandenämnd för utredning i fråga om den som
prövningen gäller. Förordning (1987:1164).

4 § Domstol eller annan myndighet, som avses i 8 § första
stycket lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister eller som
enligt regeringens tillstånd har rätt att få utdrag för visst
slag av ärenden, skall göra framställning om utdrag av
kriminalregistret på blankett enligt formulär som
Rikspolisstyrelsen fastställer. Sådan blankett får dock icke
användas vid framställning enligt 6 §.

En domstol får även begära i elektronisk form om utdrag av
kriminalregistret. Förordning (1997:901).

5 § Anteckning om dom eller beslut, som meddelats före den 1 januari
1945, eller om verkställighet av påföljd som bestämts i sådant avgörande
medtages ej i utdrag av krimminalregistret till myndighet, om ej annat
följer av 6 §. I stället anges i utdraget att sådan anteckning
förekommer i registret.

6 § Myndighet kan på särskild begäran erhålla utdrag av
kriminalregistret utan sådan begränsning som anges i 5 §. Framställning
om sådant utdrag göres skriftligen enligt anvisningar som
rikspolisstyrelsen meddelar.

7 § I särskilt brådskande fall får myndighet göra framställning om
utdrag av kriminalregistret på telegrafisk väg enligt anvisningar som
rikspolisstyrelsen meddelar.

8 § Utdrag enligt 5 § avfattas på blankett enligt formulär som
rikspolisstyrelsen fastställer.

På särskild begäran får, jämte utdrag enligt första stycket, lämnas
telegrafiskt meddelande om att registret ej innehåller uppgift som skall
medtagas i det begärda utdraget.

9 § Till domstol eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller
Norge eller till poliscentral i Danmark, Finland eller Norge skall
utdrag av kriminalregistret meddelas, om det begäres för utredning i
brottmål. Förordning (1975:14).

10 § Tillföres kriminalregistret uppgift eller anteckning beträffande
den som är medborgare eller har hemvist i Danmark, Finland, Island eller
Norge, skall meddelande om uppgiftens eller anteckningens innehåll
ofördröjligen sändas till registreringsmyndigheten i den staten.

Anteckning som avses i 13 § andra stycket lagen (1963:197) om allmänt
kriminalregister redovisas ofördröjligen till registreringsmyndighet i
den stat från eller till vilken överflyttning skett.

11 § har upphävts genom förordning (1988:290).

12 § har upphävts genom förordning (1988:290).

Allmänna bestämmelser

13 § Utdrag av kriminalregistret skall avsändas så snart det
kan ske. Har utdraget begärts av en myndighet skall det, om
inte Rikspolisstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat,
avsändas senast andra arbetsdagen efter det att framställningen
om utdrag kom in.

Utdrag som har begärts av en enskild sänds i brev, som skall
vara rekommenderat om utdraget innehåller anteckning om den
enskilde. På begäran av den enskilde får utdraget istället
sändas till en polismyndighet för avhämtning där.

Om en begäran om utdrag har gjorts av en domstol enligt 4 §
andra stycket skall, om inte Rikspolisstyrelsen av särskilda
skäl bestämmer annat, utdraget levereras i elektronisk form.
Förordning (1997:901).

14 § Kriminalregistret med tillhörande handlingar skall hållas under
sådan vård att obehörig ej får tillgång därtill.

15 § Finner den som i tjänsten tar befattning med registerutdrag eller
annan uppgift från kriminalregistret anledning antaga att dess innehåll
är oriktigt, skall han genast anmäla det till rikspolisstyrelsen.

16 § Rikspolisstyrelsen tillhandahåller blanketter och meddelar efter
samråd med riksåklagaren och domstolsverket de närmare anvisningar som
behövs för tillämpning av denna kungörelse. Förordning (1979:702).