Kungörelse (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk

SFS nr
1973:593
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:148
Upphävd
2009-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:691

1 § Vad regeringen i författning eller särskilda beslut föreskrivit om
Kommerskollegium skall i fråga om industri och hantverk i stället avse
Statens industriverk utom när det gäller uppgifter som företrädesvis
gäller utrikes handel. Förordning (1983:550).

2 § Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har
föreskrivit om Kommerskollegium skall i fråga om förvaltning av
statens gruvegendom eller upplåtelse av sådan egendom i stället
avse Närings- och teknikutvecklingsverket och såvitt avser
mineralhantering Sveriges geologiska undersökning. Förordning
(1993:691).