Kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare

SFS nr
1973:596
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1256
Upphävd
1996-01-01

1 § Mästarbrev får av Företagarnas Riksorganisation tilldelas förtjänta
och skickliga hantverksutövare. Förordning (1991:954).

2 § Organisationens styrelse beslutar om tilldelande av mästarbrev.

Innan styrelsen avgör fråga om tilldelande av mästarbrev skall den
inhämta yttrande rörande sökandens kompetens från en särskild nämnd,
mästarbrevsnämnden.

Nämnden granskar ansökningshandlingarna och verkställer den utredning
som kan erfordras för bedömande av sökandens kvalifikationer samt yttrar
sig därom till organisationen. Förordning (1979:42).

3 § Mästarbrev skall avse visst yrke.

Organisationen fastställer de yrken i vilka mästarbrev utfärdas.
Förordning (1979:42).

4 § Mästarbrev får tilldelas den som

1. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. minst sex år arbetat i det yrke som mästarbrevet skall avse eller
närbesläktat yrke, är verksam i detta och förvärvat för en självständig
utövare av yrket erforderlig skicklighet och erfarenhet, samt

3. har för en företagsledare i yrket erforderliga insikter i kalkylation
och bokföring.

Om mästerbrevsnämnden gör framställning härom, får organisationen i
särskilt fall tilldela mästarbrev åt den som icke uppfyller föreskrivna
villkor men ändå finnes förtjänt av att erhålla sådant brev. Förordning
(1988:1344).

5 § Skicklighet som föreskrives i 4 § 2 styrkes genom avlagt prov.
Organisationen fastställer fordringarna för detta.

Innehavare av gesällbrev eller motsvarande kompetensbevis behöver ej
avlägga särskilt prov, om annat ej bestämts för visst yrke. Förordning
(1979:42).

6 § Ansökan om mästarbrev göres skriftligen hos organisationen. Till
ansökningshandlingen skall fogas de handlingar sökanden önskar åberopa
för att styrka att han uppfyller de villkor som är föreskrivna för
tilldelande av mästarbrev. Förordning (1979:42).

7 § Mästarbrev kan återkallas om innehavaren av brevet i utövandet av
sitt yrke gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller ådagalagt
uppenbar vårdslöshet eller bristande skicklighet eller om han icke
längre uppfyller de särskilda villkor som föreskrives för tilldelande av
mästarbrev.

Organisationens styrelse beslutar om återkallande av mästarbrev.
Förordning (1979:42).

8 § Organistionen får

1. fastställa att mästarbrev skall utfärdas i visst yrke,

2. fastställa att viss fordring skall gälla för prov som avses i 5 §
första stycket,

3. återkalla mästarbrev

endast om mästarbrevsnämnden tillstyrkt det. Förordning (1979:42).

9 § Mästarbrevsnämnden består av fyra ledamöter.

Av ledamöterna utses två, varav en skall vara nämndens ordförande, av
närings- och teknikutvecklingsverket, en av statens konsumentverk och en
av styrelsen för Företagarnas Riksorganisation.

Ledamöterna utses för en tid av tre år.

För varje ledamot utses i samma ordning en ersättare.

Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Förordning
(1991:954).

10 § Organisationen får uttaga avgift när ansökan om mästarbrev görs och
när mästarbrev tilldelas någon.

Avgifterna fastställs av mästarbrevsnämnden efter framställning av
organisationen. Förordning (1985:29).

11 § Den som obehörigen utgiver sig för att inneha mästarbrev dömes till
böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

12 § Talan mot beslut varigenom ansökan om erhållande av mästarbrev
avslagits eller sådant brev återkallats föres hos närings- och
teknikutvecklingsverket genom besvär.

Mot verkets beslut i sådant ärende får talan ej föras. Förordning
(1991:954).