Vägtrafikskattelag (1973:601)

SFS nr
1973:601
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:327
Upphävd
1989-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Vägtrafikskatt utgår till staten enligt denna lag i form av
fordonsskatt och kilometerskatt.

Beteckningar som användes i denna lag har samma betydelse som i
fordonskungörelsen (1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972:599),
om ej annat sägs.

Med bensin avses i denna lag de produkter som är skattepliktiga enligt
lagen (1961:372) om bensinskatt.

Som ägare av fordon anses den som är eller bör vara upptagen i
bilregistret som ägare. Lag (1985:159).

2 § Fordonsskatt utgår för motorfordon, traktor, motorredskap eller
släpvagn, om fordonet är eller bör vara registrerat och inte är avställt
(skattepliktigt fordon). En påhängsvagn med en skattevikt över 3 000
kilogram är dock inte skattepliktig om den dras uteslutande av bilar som
inte är bensin- eller gasoldrivna.

Utöver fordonsskatt utgår kilometerskatt för skattepliktig bil som drivs
med brännolja samt för skattepliktig släpvagn med skattevikt över 3 000
kilogram, som dras av sådan bil (kilometerskattepliktigt fordon).

Om undantag från skatteplikt föreskrivs i 6 §. Lag (1986:214).

3 § Beskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län, där fordonets
ägare har sin adress enligt bilregistret eller, om fordonet ej är
registrerat, i det län där fordonets ägare har sin hemvist. Saknar
ägaren hemvist inom landet, är länsstyrelsen i Stockholms län
beskattningsmyndighet.

Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunnig i enlighet med reglerna i 1
kap. 6 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt
denna lag förs av ett allmänt ombud. Ombudet skall också yttra sig i mål
och ärenden hos riksskatteverket om förhandsbesked.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar
allmänna ombud och ersättare för dessa. Lag (1986:1296).

4 § Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om
vägtrafikskatt.

4 a § har upphävts genom lag (1984:168).

5 § Med skattevikt avses den vikt efter vilken vägtrafikskatt beräknas.
Skattevikten utgör för

personbil, motorcykel, traktor eller tjänstevikten
motorredskap
buss, lastbil eller annan släpvagn än
påhängsvagn totalvikten, dock högst den
bruttovikt, med vilken
fordonet får föras på väg som
är upplåten för högst 10 tons
axeltryck eller 16 tons
boggitryck

påhängsvagn den del av fordonets
totalvikt som vilar på dess
fasta axel eller fasta axlar,
dock högst den bruttovikt,
med vilken fordonet får föras
på väg, som är upplåten för
högst 10 tons axeltryck eller
16 tons boggitryck.

Kan en buss, lastbil eller släpvagn förses med två eller flera olika
karosserier beräknas skattevikten efter det karosseri som ger högst
totalvikt för fordonet. I fråga om lastbil som kan förses med anordning
för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med
sådan anordning. Lag (1984:256).

6 § Från skatteplikt undantas

1. motorcykel, som är inrättad som invalidfordon och som är konstruerad
för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen,

2. motorfordon som enligt bilregistret har årsmodellbeteckning 1950
eller äldre.

Regeringen får under förutsättning av ömsesidighet förordna om undantag
från skatteplikt för fordon, som äges av den som är anställd vid
främmande lands beskickning eller konsulat i Sverige och som ej är
svensk medborgare. Lag (1984:256).

7 § Skattskyldig för visst fordon är ägaren av fordonet. Lag (1976:337).

8 § Har ett fordon flera ägare är de solidariskt ansvariga för den skatt
som skall utgå för fordonet.

9 § Skatt beräknas för varje fordon för en sammanhängande tid av tolv
kalendermånader (skatteår) eller för var och en av tre delar av helt
skatteår (skatteperioder).

Är fordon skattepliktigt under endast en del av skatteår eller
skatteperiod beräknas skatten för den tid fordonet är skattepliktigt, om
ej annat följer av 12 § andra stycket.

Skatteår och skatteperiod fastställes av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (1979:278).

10 § har upphävts genom lag (1986:488).

11 § Traktorer indelas i skattehänseende i klass I (trafiktraktorer) och
klass II (jordbrukstraktorer). Lag (1986:1421).

11 a § En traktor hänförs, om annat inte sägs i 11 b §, till klass I om
den

1. har en tjänstevikt över 2 000 kilogram och används för transport på
väg som inte är enskild eller

2. är en till traktor ombyggd bil. Lag (1986:1421).

11 b § Traktorer som inte skall hänföras till klass I skall hänföras
till klass II.

Till klass II hänförs också en traktor enligt 11 a § 1 om den

1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av
produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig
växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, såvitt gäller
skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller

2. används endast för transporter som är begränsade till

a. transport av endast traktorn med förare,

b. godsbefordran vid passage över väg,

c. befordran av gods som är lastat på traktorn,

d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe
eller dylikt av redskap, som skall drivas med traktorn eller av sådant
gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet, eller för dess
förare. Lag (1986:1421).

11 c § Ett skattepliktigt motorredskap beskattas som en
jordbrukstraktor, om det har en tjänstevikt som inte överstiger 2 000
kilogram och inte är en till motorredskap ombyggd bil, och i annat fall
som en trafiktraktor. Lag (1986:1421).

Fordonsskatt

12 § Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag, om
inte annat följer av 12 a §. Skatten utgår för skatteperiod med en
tredjedel, för kalendermånad med en tolftedel och för dag med 1/360 av
skatten för helt år. Överstiger fordonsskatten för ett fordon 3 600
kronor för helt år utgår fordonsskatt för skatteperiod.

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår
fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om
fordon, för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för
helt skatteår, för den kalendermånad under vilken skatteplikt första
gången inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning
än avställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller
återbetalas fordonsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst
15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under
avställningstiden.

Fordonsskatt erläggs före ingången av skatteår eller skatteperiod.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag
härifrån för grupp av fordon. Lag (1987:213).

12 a § För en personbil som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 3
till denna lag utgår fordonsskatt enligt bilaga 1 endast till den del
fordonsskatten för år räknat överstiger 384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun, där den skattskyldige har
sin adress enligt bilregistret vid den tidpunkt, som anges i 14 § första
eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 14 §
tredje stycket. Saknas sådan adress gäller i stället den adress som
borde vara antecknad i bilregistret.

Den lägre fordonsskatten tillämpas när fordonsskatt påförs för helt
skatteår eller hel skatteperiod, när skatt påförs därför att skatteplikt
inträder för ett fordon eller vid efterbeskattning. Lag (1988:108).

12 b § Används en trafiktraktor för att dra påhängsvagnar som inte är
registrerade här i riket utgår fordonsskatt för traktorn med två gånger
det belopp som anges i bilaga 1 till denna lag. Lag (1986:1421).

13 § Medför ändring av fordons beskaffenhet att fordonsskatt skall utgå
med högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den
kalendermånad under vilken registreringsbesiktning i anledning av
ändringen skedde eller senast skulle ha skett. Medför ändringen att
fordonsskatt skall utgå med lägre belopp än tidigare, utgår den lägre
skatten från och med kalendermånaden närmast efter den under vilken
registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde.

Medför ändring av fordons användning att fordonsskatt skall utgå med
högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den
kalendermånad under vilken ändringen skedde. Medför ändringen att
fordonsskatt skall utgå med lägre belopp än tidigare, utgår den lägre
skatten från och med kalendermånaden närmast efter den under vilken
ändringen skedde.

Om en jordbrukstraktor tillfälligt skall användas på sådant sätt att den
blir att anse som en trafiktraktor, skall tilläggsskatt utgå beräknad
efter skillnaden i skattesats enligt bilaga 1 för trafiktraktorer och
jordbrukstraktorer. Tilläggsskatten skall vid varje tillfälle betalas
för en tidsperiod omfattande en halv kalendermånad. För den tid
tilläggsskatt betalats får traktorn användas som en trafiktraktor. Lag
(1986:1421).

14 § Skattskyldig i fråga om fordonsskatt är, om ej annat följer av
andra eller tredje stycket, den som ägde fordonet vid ingången av den
kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha
betalats.

I fråga om fordonsskatt som påföres enligt 22 § på grund av att
skatteplikt inträder är den skattskyldig som ägde fordonet när
skatteplikten inträdde. I fråga om fordonsskatt som påföres enligt 22 §
på grund av ändring som avses i 13 § är den skattskyldig som ägde
fordonet när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde
eller senast skolat ske eller, i fråga om ändrad användning av fordon,
när användningen ändrades.

I fråga om fordonsskatt som fastställes genom beslut enligt 24 § är den
skattskyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser. Lag
(1974:869).

15 § Upphör skatteplikt för fordon under tid för vilken skatt erlagts,
återbetalas överskjutande skatt till den som var upptagen i bilregistret
som ägare av fordonet, när skatteplikten upphörde.

Sänkes skatten i fall som avses i 13 §, återbetalas den överskjutande
skatten till den som var upptagen i bilregistret som ägare av fordonet,
när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller, om
sänkningen beror av ändrad användning, när användningen ändrades.

16 § Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om till betalning
förfallen fordonsskatt ej erlagts. Detta gäller inte i fråga om skatt
som avser tid före det närmast föregående skatteåret och inte heller i
fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet och som har
fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 24 §.

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får
det användas av den nye ägaren även om fordonsskatt, för vilken en
tidigare ägare är skattskyldig, inte har erlagts. Detsamma gäller för
ett fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som
konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst
fordon får brukas utan hinder av första stycket. Lag (1986:214).

17 § Kilometerskattepliktigt fordon skall vara försett med särskild,
godkänd räknare för registrering av fordonets körsträcka och tillhörande
anordningar för dess funktion (kilometerräknarapparatur). Apparaturen
skall vara plomberad. Kilometerskattepliktig personbil skall vidare vara
försedd med särskilt märke, som visar att fordonet är
kilometerskattepliktigt. Regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer får medge undantag från skyldighet att förse personbil med
sådant märke.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om godkännande, montering, plombering, renovering,
reparation, kontroll och liknande åtgärd som har avseende på
kilometerräknarapparatur, beräkning av körsträcka på grundval av
registreringar i kilometerräknare samt om märke som avses i första
stycket.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan
medge att kilometerskattepliktigt fordon inte behöver vara försett med
kilometerräknarapparatur. Lag (1986:214).

18 § Kilometerskatt utgår för den körsträcka som ett fordon
tillryggalagt under den tid då det varit kilometerskattepliktigt.

Skatten beräknas för helt tiotal kilometer efter de skattesatser som
anges i bilaga 2 till denna lag.

Den skattskyldige skall för varje skatteperiod lämna uppgift till
ledning för beräkning av skatten. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får medge undantag från detta. Uppgift till ledning
för beräkning av skatt skall lämnas även i andra fall, om regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar om detta.

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta för
grupper av fordon. I sådana fall som avses i 20 § andra — fjärde
styckena betalas dock kilometerskatt även för en del av en skatteperiod.
Lag (1986:214).

19 § Medför ändring av fordons beskaffenhet att kilometerskatt skall
beräknas efter annan skattesats än tidigare, utgår den högre skatten
från och med den dag då registreringsbesiktning i anledning av ändringen
skedde eller senast skolat ske och den lägre skatten från och med den
dag då besiktningen skedde.

20 § Skattskyldig i fråga om kilometerskatt är, om inte annat följer av
andra — fjärde styckena, den som ägde fordonet vid ingången av den
kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha
betalats.

Har ett fordon övergått till en ny ägare, är den förre ägaren
skattskyldig för den kilometerskatt som utgår för den körsträcka under
skatteperioden som fordonet tillryggalagt före äganderättens övergång.
Den nye ägaren är skattskyldig för den kilometerskatt som utgår för
körsträckan därefter.

Har den skattskyldige försatts i konkurs, är konkursgäldenären
skattskyldig för den kilometerskatt som utgår för den körsträcka under
skatteperioden som fordonet tillryggalagt före beslutet om konkurs.
Konkursboet är skattskyldigt för den kilometerskatt som utgår för
körsträckan därefter.

I fråga om kilometerskatt som fastställs genom ett beslut enligt 24– 25
a §§ är den skattskyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser.
I fråga om kilometerskatt för skatteperiod under vilken ett fordon
avregistrerats, eller annars av annan anledning än avställning upphört
att vara skattepliktigt, är den skattskyldig som då ägde fordonet. Lag
(1986:214).

21 § Ett kilometerskattepliktigt fordon får inte användas

1. om det inte är försett med kilometerräknarapparatur av godkänt slag
som är plomberad och godkänd vid besiktning samt fungerar
tillfredsställande,

2. om till betalning förfallen kilometerskatt ej erlagts.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge att
fordon, utan hinder av första stycket 1, får användas i avvaktan på
reparation eller besiktning av kilometerräknarapparaturen.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller inte i fall som avses i 17 §
tredje stycket.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte i fråga om skatt som avser
tid före det närmast föregående skatteåret och inte heller i fråga om
skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet om skatten inte har
förfallit till betalning vid ägarbytet eller om skatten har fastställts
genom ett beslut enligt 24–25 a §.

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får
det brukas av den nye ägaren även om kilometerskatt, för vilken en
tidigare ägare är skattskyldig inte har erlagts. Detsamma gäller för
fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären
eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst
fordon får brukas utan hinder av första stycket 2. Lag (1986:214).

Skattebeslut m.m.

22 § Vägtrafikskatt påförs, om inte annat följer av 23–25 a §§, genom
automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret utan
att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Om det i bilregistret
saknas uppgifter som behövs för påförande av skatten, påförs den enligt
bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (1986:214).

23 § Anser någon att vägtrafikskatt oriktigt påförts honom enligt 22 §
får han inom 30 dagar efter den dag då skatten senast skolat betalas
påkalla beslut hos beskattningsmyndigheten om fastställelse av skatten.
Har någon mottagit krav på skatten först sedan denna skulle ha betalats
räknas dock tiden från mottagningsdagen.

Påkallas ej beslut får beskattningsmyndigheten ändå besluta om
fastställelse av skatt, om särskilda skäl föreligger. Sådant beslut får
ej meddelas senare än två år från utgången av det skatteår skatten
avser.

Kan skatten ej beräknas med ledning av uppgifter i bilregistret eller på
grundval av verkställd utredning, fastställes skatten efter skälig
grund.

Efterbeskattning m.m.

24 § Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning
fastställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att

1. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och
avställning av fordon,

2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten ej gjorts,

3. i anmälan eller ansökan till registreringsmyndigheten lämnats oriktig
uppgift,

4. fordonet ej undergått föreskriven registreringsbesiktning efter
ändring som avses i 13 eller 19 §.

Tillkommande skatt fastställs genom beslut om efterbeskattning även när
vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har lämnats i
mål om skatt.

Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket äger 23 § tredje
stycket motsvarande tillämpning.

Beslut om efterbeskattning meddelas även om skatt fastställts enligt 23
§ eller tid som sägs i 23 § andra stycket löpt ut. Efterbeskattning får
ej ske om inte beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast
under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket
skatteåret har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig
uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den
månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft. Vid efterbeskattning
enligt denna lag gäller i övrigt 4 kap. 11 och 12 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:168).

25 § Har uppgift om körsträcka för kilometerskattepliktigt fordon ej
lämnats i vederbörlig ordning eller har oriktig uppgift lämnats om
körsträckan eller har kilometerskattepliktigt fordon brukats i strid mot
21 § första stycket 1 och har skatt undandragits genom förfarandet, äger
vad i 24 § sägs om efterbeskattning motsvarande tillämpning.

25 a § Har ett kilometerskattepliktigt fordon brukats i strid mot 21 §
första stycket 1, får beskattningsmyndigheten även för pågående
skatteperiod fastställa kilometerskatten för den vägsträcka som fordonet
brukats på sådant sätt. Därvid tillämpas 23 § tredje stycket samt 26 §.
Lag (1986:214).

26 § Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som
efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn
till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att
efterbeskattning sker. Avser prövningen flera skatteperioder för samma
skatteår skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas
med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna. Lag (1984:168).

Rättelse

26 a § Finner beskattningsmyndigheten att ett skattebeslut eller ett
beslut om efterbeskattning har blivit oriktigt på grund av felräkning,
misskrivning eller annat uppenbart förbiseende skall myndigheten
besluta om rättelse. Lag (1984:168).

Skattetillägg

27 § Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndigheten den
skattskyldige skattetillägg med tjugo procent av det skattebelopp som
tillkommer.

Har skattskyldig i mål om skatt skriftligen lämnat uppgift som befinnes
oriktig, påförs honom skattetillägg med tjugo procent av den skatt som
ej skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Skattetillägg
utgår dock ej, om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären
kommit in för sent.

I fråga om skattetillägg skall 7 kap. 4 §, 6 §, 7 § andra stycket och 8
§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas.
Uppgår skattetillägg eller det sammanlagda beloppet av flera samtidigt
till fastställelse föreliggande skattetillägg inte till 50 kronor,
påförs inte tillägg.

Fråga om skattetillägg prövas av beskattningsmyndigheten. Fråga om
skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av
kammarrätten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras, om den
oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej
prövats i målet, och skall väckas inom ett år från utgången av den månad
då dom eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft. Lag (1984:168).

Förseningsavgift

28 § Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för
kilometerskattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall
erinran om uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den
som ägde fordonet vid utgången av skatteperioden, om ej annat följer av
andra stycket.

Om ägaren i fall som avses i första stycket har underlåtit att inom
föreskriven tid lämna uppgift om fordonets körsträcka för två på
varandra följande skatteperioder skall beskattningsmyndigheten påföra
ägaren förseningsavgift. Detsamma gäller om ägaren har anmanats att
lämna uppgift om körsträcka men inte följt anmaningen inom den tid som
har föreskrivits i denna.

Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Avgiften
bestäms dock till 200 kronor om förseningsavgift har påförts även för
den närmast föregående skatteperioden eller om förseningen avser en
uppgift som ägaren har anmanats att lämna.

Fråga om förseningsavgift prövas av beskattningsmyndigheten. I fråga om
förseningsavgift skall 7 kap. 6 § första och tredje styckena samt 7 kap.
8 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
tillämpas. Därutöver gäller att förseningsavgifter avseende samma
fordonsägare för en och samma skatteperiod får nedsättas till 500 kronor
eller, i fall som avses i tredje stycket andra meningen, 1 000 kronor.
Lag (1986:214).

Betalning

29 § Vid beräkning av skatt eller skattetillägg som skall påföras eller
återbetalas skall beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och
återbetalas inte heller. Lag (1986:214).

29 a § Skatten betalas genom insättning på särskilt postgirokonto utan
kostnad för den skattskyldige.

Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller försändelse
som innehåller gireringshandling kommit in till postanstalt. Lag
(1986:488).

30 § Vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om indrivning,
avkortning och avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälla
fordonsskatt, kilometerskatt, skattetillägg och förseningsavgift. Vad i
58 § 2 mom. första stycket och 67 § första stycket uppbördslagen sägs om
länsskattemyndighet skall därvid i stället gälla länsstyrelse.
Fordonsskatt som förfallit till betalning men inte har erlagts får dock
avkortas genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i
bilregistret, utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten. Vid
återbetalning av skatt skall avräknas endast sådan till betalning
förfallen fordonsskatt eller kilometerskatt som ej erlagts, restavgift
och skattetillägg som belöper på sådan skatt, förseningsavgift enligt 28
§ samt sådan avgift enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) som uppbärs
i samband med uppbörd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkningen skall 23
och 31 §§ tillämpas.

Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum vid indrivning av
fordonsskatt, kilometerskatt, restavgift, skattetillägg och
förseningsavgift. Lag (1986:1296).

Skattekontroll

30 a § Bestämmelserna i 2 kap, 11 §, 3 kap. 2–5 §§, 6 § första stycket
och 7–15 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter gäller vid kontroll av vägtrafikskatt. Vad som
sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt
särskilda föreskrifter och ligga till grund för påföring eller
fastställelse av skatt.

Skatterevision får företas, förutom av beskattningsmyndigheten, av
riksskatteverket och av länsskattemyndighet. Vad som sägs i 3 kap. 9,
11, 13 och 15 §§ lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter om
beskattningsmyndighet skall därvid gälla riksskatteverket och
länsskattemyndighet. Innan riksskatteverket eller länsskattemyndighet
beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyndigheten. Lag
(1988:326).

Förhandsbesked

30 b Bestämmelserna om förhandsbesked i 6 kap. lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt.
Vad där sägs om beskattningsmyndighet gäller riksskatteverket, och vad
som sägs om allmänt ombud gäller allmänt ombud enligt 3 §. Lag
(1984:168).

Besvär

31 § Beslut som avses i 23–27 §§, 28 § andra eller tredje stycket eller
40 § eller som avser rättelse får överklagas av den skattskyldige och av
allmänna ombudet genom besvär hos kammarrätten. Allmänna ombudets
besvärstid räknas från beslutets dag.

Beslut enligt 16 § tredje stycket eller 21 § sjätte stycket får
överklagas av den skattskyldige genom besvär hos regeringen.

Bestämmelserna i 8 kap. 2, 3 , 4, 6, 11 och 13 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt.
Vad där sägs om allmänt ombud gäller då allmänt ombud enligt 3 §. Vid
tillämpningen av 8 kap. 6 § är motpartens besvärstid dock två veckor.
Lag (1986:214).

32 § Påkallas beslut enligt 23 § första stycket eller anföres besvär mot
beslut i fråga som avses i 23–28 §§ eller om rättelse, befriar detta ej
den skattskyldige från att i behörig ordning betala skatt, som påförts
honom eller fastställts genom beslutet, eller skattetillägg eller
förseningsavgift enligt beslutet. Detta gäller ej om annat förordnas av
beskattningsmyndigheten eller domstol som prövar besvären.

Straffbestämmelser m.m.

33 § Den som uppsåtligen vidtar åtgärd med kilometerräknarapparatur på
fordon så att körsträcka som skall ligga till grund för beräkning av
kilometerskatt för fordonet ej registreras eller registreras för lågt
döms, om förfarandet ej utgör ett led i gärning som är belagd med
strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), till böter eller
fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet brukar fordon, på vars kilometerräknarapparatur
har vidtagits åtgärd som nu sagts. lag (1979:278).

33 a § Brukas ett fordon i strid mot 16 § eller 21 § första stycket 2
och har två månader förflutit från den dag då den skatt som har
föranlett brukandeförbudet förföll till betalning, skall polisman ta
hand om fordonets registreringsskyltar.

Polisman skall ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt
fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat
enligt första stycket om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får
medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller
uppställningsplats. Lag (1982:994).

34 § Brukas ett fordon i strid mot 16 § eller 21 § första stycket 2
sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 33 a §,
döms ägaren till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms ägaren till ett avställt fordon som brukas, om
fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 33 a § och
brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 16 § eller 21 §
första stycket 2 om fordonet hade varit skattepliktigt.

Brukas i annat fall ett fordon i strid mot 16 eller 21 §, döms ägaren
till böter, högst ettusen kronor.

Visar ägaren att han iakttagit vad som ankommit på honom för att hindra
att fordonet brukades är han fri från ansvar. Lag (1986:1250).

35 § Den som brukar annans fordon utan lov dömes i ägarens ställe enligt
34 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har
befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar annan förare
än ägaren har utsett. Lag (1975:1421).

36 § Bestämmelserna i 34 § första-tredje styckena gäller även föraren,
om han kände till hindret för fordonets brukande. Detta gäller dock icke
när fordonet brukas vid besiktning eller inspektion enligt 35 §
fordonskungörelsen (1972:595). Lag (1984:256).

37 § har upphävts genom lag (1977:60).

38 § Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon skall i
fråga om fordon, som tillhör eller brukas av staten eller kommun, äga
tillämpning på förarens närmaste förman. Har denne till förekommande av
förseelse mot lagen gjort vad på honom ankommit och äger på grund av
överordnads åtgärd eller vållande förseelse ändå rum, är den överordnade
förfallen till ansvar, som här avses.

I fråga om fordon, som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag,
ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall i första stycket
avsedda ansvarsbestämmelser äga tillämpning på den eller dem, som äger
företräda den juridiska personen. Har länsstyrelse efter framställning
av juridisk person godtagit viss fysisk person såsom bärare av ägares
ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Särskilda bestämmelser

39 § Föreligger synnerliga skäl, kan regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från
fordonsskatt eller kilometerskatt eller medge att traktor, som enligt
denna lag skall höra till klass I, hänföres till klass II. Regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer kan också, om sådana skäl
föreligger, besluta att förhöjd fordonsskatt skall utgå i stället för
kilometerskatt. Medges nedsättning av eller befrielse från skatt, får
medgivandet avse även skattetillägg och förseningsavgift. Lag
(1974:869).

40 § Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare
befrielse från skatteplikt för fordon, som användes uteslutande eller så
gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock ej för
personbil och ej heller för sådan buss eller för sådan lastbil med
skåpkarosseri som har en skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som
räddningstjänst anses därvid även verksamhet som bedrives av annan än
staten eller kommun. Lag (1988:356).

41 § Har för kilometerskattepliktig buss, lastbil eller släpvagn som
använts utom riket där utgått skatt eller avgift för trafik med eller
innehav av fordonet återbetalas fordonsskatt för varje dygn för vilket
skatt eller avgift har erlagts i utlandet med ett belopp som motsvarar 3
procent av skatten för den månad under vilken användningen skett.
Motsvarande gäller när sådant fordon använts i Norge och där utgått
kilometerskatt för fordonet.

Har en kilometerskattepliktig lastbil, buss eller släpvagn använts utom
riket avräknas kilometerskatt som belöper på körsträckan i utlandet.
Motsvarande gäller i fråga om en kilometerskattepliktig personbil som
har använts utom riket i annat land än Norge eller Finland. Avräkning av
kilometerskatt för en lastbil eller en släpvagn som har använts i Norge
eller för en lastbil, buss eller släpvagn som har använts i Finland sker
endast om skatt har betalats för användningen av fordonet där.

Som förutsättning för återbetalning eller avräkning enligt första eller
andra stycket gäller att meddelade föreskrifter i fråga om lämnande av
uppgifter i samband med användning utom riket iakttagits. Lag
(1984:256).

42 § Regeringen meddelar bestämmelser om beskattning av fordon, som
brukas enligt interimslicens, och om beskattning av fordon, som av
utomlands bosatt person för tillfälligt brukande förvärvats här. Lag
(1976:337).

43 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter om betalning av skatt enligt denna lag samt de
föreskrifter som behövs i övrigt för tillämpningen av lagen. lag
(1974:869).

Övergångsbestämmelser

1976:337

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1, 7, 10, 30, 33 och 36 §§ den 1
juli 1976, såvitt avser 41 § den dag regeringen bestämmer och i övrigt
den 1 januari 1977. Äldre bestämmelser i 6 § första stycket 1 gäller
fortfarande i fråga om fordon, som vid utgången av år 1976 är undantaget
från skatteplikt enligt den bestämmelsen.

1978:72

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

För fordon, som vid utgången av mars månad 1978 är befriat från
skatteplikt enligt 40 § första stycket 2, gäller skattefriheten även
efter ikraftträdandet så länge förutsättningarna för befrielsen
föreligger enligt de äldre bestämmelserna.

1984:256

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Debiteras under tiden den 1 juni–den 31 december 1984 fordonsskatt
som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för
denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.

3. Föreligger vid ikraftträdandet brukandeförbud enligt 16 § första
stycket eller 21 § första stycket 2 för ett fordon som inte längre skall
vara skattepliktigt enligt de nya bestämmelserna i 2 § första stycket
eller 6 § första stycket 2, tillämpas de angivna bestämmelserna om
brukandeförbud för ett sådant fordon även efter ikraftträdandet.

1986:214

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2, 12, 12 a, 12 b, 17 och 29 §§
samt bilagorna 1 och 2 den 1 juni 1986, och i övrigt den 1 oktober 1986.

1. De nya bestämmelserna i 16 § andra stycket och 21 § femte stycket
tillämpas, i fråga om fordon som säljs av ett konkursbo, för fordon som
säljs efter ikraftträdandet.

2. De nya bestämmelserna i 20 § andra och tredje styckena och i 21 §
fjärde stycket tillämpas i fråga om fordon som överlåts efter
ikraftträdandet eller som tillhörde en skattskyldig som försatts i
konkurs efter ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 25 a § tillämpas i fråga om skatteperiod som
påbörjas efter ikraftträdandet.

4. Höjs fordonsskatten för ett fordon till följd av att 12 b § upphävs
behöver, om fordonet är skattepliktigt den 1 juni 1986, tillkommande
skattebelopp för skatteår eller skatteperiod som börjar vid
ikraftträdandet eller närmast före ikraftträdandet inte betalas.

1986:488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om
skatt som påförs från och med denna dag.

1986:1421

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Till traktorer ombyggda lastbilar som uteslutande eller så gott som
uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter
för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske
skall, utan hinder av vad som anges i 11 a §, för tid till utgången av
juni 1990 hänföras till klass II. Detta gäller, för traktor som används
i skogsbruk, under förutsättning att lasten sammanlagt inte överstiger
15 ton.

3. Vid särskild uppbörd eller återbetalning av skatt som sker i
anledning av denna lagändring skall i stället för vad som anges i 29 §
andra stycket beloppsgränsen vara 100 kronor.

1987:213

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Debiteras under tiden den 1 juni — den 31 december 1987 fordonsskatt
som hänför sig till tid efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för
denna tid beräknas enligt de nya skattesatserna.

3. De nya bestämmelserna i 12 § tillämpas i fråga om fordonsskatt som
debiteras den 1 juni 1987 eller senare.

4. Vid särskild uppbörd av skatt som sker i anledning av denna
lagändring skall i stället för vad som anges i 29 § andra stycket
beloppsgränsen vara 100 kr.

1988:108

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 12 a § och i fråga om
kilometerskatt för personbilar enligt bilaga 2 till lagen, den 1 april
1988, och i övrigt den 1 juli 1989.

2. De äldre bestämmelserna i 12 a § tillämpas i fråga om fordonsskatt
som påförs före ikraftträdandet, även om skatten avser tid efter
ikraftträdandet.

3. Debiteras under tiden den 1 juli 1988–den 1 juli 1989 fordonsskatt
som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet, får fordonsskatten för
tiden efter ikraftträdandet beräknas enligt de nya skattesatserna i
bilaga 1 till lagen.

4. Innebär de nya bestämmelserna i bilaga 2 till lagen att
kilometerskatten för ett fordon skall utgå efter en annan skattesats än
tidigare och träder ändringen i kraft under en pågående skatteperiod,
skall skatten för den perioden beräknas med hänsyn till den tid som
skatten belöper på eller de andra omständigheter som utgör skälig grund
för fördelning av skatten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1988:327

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då vägtrafikskattelagen
(1973:601) skall upphöra att gälla.

2. Om inte annat följer av 3–5 gäller den gamla lagen fortfarande i
fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som har påbörjats
före den nya lagens ikraftträdande.

3. De nya bestämmelserna om skattebeslut i 36–45 §§ tillämpas efter
ikraftträdandet även på äldre förhållanden om inte tiden för meddelande
av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid den nya lagens
ikraftträdande.

4. Äldre bestämmelser om överklagande tillämpas i fråga om beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

5. För körningar utom riket som har påbörjats före den nya lagens
ikraftträdande skall bestämmelserna i förordningen (1973:777) om
återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som
använts utom riket tillämpas.

6. Beslut om befrielse från skatteplikt enligt 40 § andra stycket den
gamla lagen gäller som beslut enligt 89 § i den nya lagen.

7. För tiden den 1 januari 1989 — den 30 juni 1989 gäller bilagorna 1
och 2 till den äldre lagen i stället för bilagorna 1 och 2 till den nya
lagen.

1988:356

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

2. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande i fråga
om ansökan som har getts in före ikraftträdandet, om sökanden begär det.

3. Ett beslut om befrielse från skatteplikt som har meddelats enligt
äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande, dock längst
till utgången av september 1995 eller den tidigare tidpunkt från och med
vilken statligt bidrag har beviljats den handikappade för anskaffning av
motorfordon. Vad nu sagts gäller även om den handikappade beviljas
förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring för tid efter den 30 september 1988.

4. Har beslut om befrielse från skatteplikt för ett fordon meddelats
före ikraftträdandet och har beslutets giltighet begränsats till viss
tid som utlöper efter ikraftträdandet, får beträffande samma fordon nytt
beslut meddelas enligt äldre föreskrifter i 40 § första stycket. Om
giltighetstid för ett nytt beslut gäller vad som sägs i 3.

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1973:601)

Fordonskatt

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor
kilogram
grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt
hundratal kilo-
gram över den
lägsta vikten i
klassen

A Motorcyklar

1 Tvåhjulig motorcykel 0- 75 100 0
utan sidvagn 76- 125 0

2 Annan motorcykel 0- 200 0

B Personbilar 0- 900 355 0
901- 445 90

C Bussar

1 Buss som är inrättad 0- 1 600 355 0
för drift endast med 1 601- 3 000 391 36
bensin eller gasol 3 001- 895 0

2 Annan buss 0- 1 600 355 0
1 601- 3 000 391 36
3 001- 7 000 895 14
7 001-10 000 1 455 35
10 001-30 000 2 505 61
30 001- 14 705 0

D Lastbilar

1 Lastbil som är in- 0- 1 600 355 0
rättad för drift 1 601- 3 000 391 36
endast med bensin 3 001- 895 0
eller gasol

2 Annan lastbil

2.1 med anordning för
påhängsvagn med
två hjulaxlar 0- 1 600 540 0
1 601- 3 000 565 25
3 001-10 000 915 85
10 001-14 000 6 865 193
14 001- 14 585 339

med tre eller 0- 1 600 540 0
flera hjulaxlar 1 601- 3 000 565 25
3 001-11 000 915 95
11 001-15 000 8 515 115
15 001-18 000 13 115 135
18 001-23 000 17 165 246
23 001-27 000 29 465 210
27 001- 37 865 0

2.2 utan anordning
för påhängsvagn
med två hjulaxlar 0- 1 600 355 0
1 601- 3 000 391 36
3 001- 6 000 895 27
6 001-10 000 1 705 38
10 001-14 000 3 225 111
14 001-17 000 7 665 199
17 001- 13 635 260

med tre eller 0- 1 600 355 0
flera hjul- 1 601- 3 000 391 36
axlar 3 001-11 000 895 21
11 001-15 000 2 575 88
15 001-18 000 6 095 155
18 001-27 000 10 745 194
27 001- 28 205 0

E Traktorer

1 Traktor klass I 0- 1 300 370 0
(trafiktraktor) 1 301- 3 000 425 55
som inrättats för 3 001- 7 000 1 360 95
drift med annat 7 001- 5 160 168
drivmedel än brännolja

2 Traktor klass I 0- 1 300 680 0
(trafiktraktor) 1 301- 3 000 790 110
som inrättats för 3 001- 7 000 2 660 180
drift med brännolja 7 001- 9 860 320

3 Traktor klass II 0- 2 500 150 0
(jordbrukstraktor) 2 501- 225 0

F Släpvagnar

1 Släpvagnar med skatte- 0- 1 000 150 0
vikt högst 3 000 1 001- 3 000 170 21
kilogram

2 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilo-
gram, som dras av en
bensin- eller gasol-
driven bil med en
hjulaxel 3 001- 580 11

med två hjulaxlar 3 001-13 000 580 9
13 001- 1 480 0
med tre eller 3 001-13 000 580 6
flera hjulaxlar 13 001- 1 180 0

3 Kilometerskatte-
pliktiga släpvagnar
och andra släpvagnar
med skattevikt över
3000 kilogram, som
dras av en bil som
inte är bensin- eller
gasoldriven

3.1 styraxel för
påhängsvagn med
en hjulaxel 3 001- 5 000 630 105
5 001- 8 000 2 730 134
8 001- 6 750 248

med två eller 3 001- 8 000 610 55
flera hjulaxlar 8 001-11 000 3 360 95
11 001-14 000 6 210 143
14 001- 10 500 200
3.2 andra släpvagnar

med en hjulaxel 3 001- 8 000 320 47
8 001- 2 670 80

med två hjul- 3 001- 8 000 310 30
axlar 8 001-11 000 1 810 48
11 001-14 000 3 250 72
14 001-17 000 5 410 95
17 001- 8 260 105

med tre eller 3 001-11 000 300 19
flera hjulaxlar 11 001-17 000 1 820 37
17 001-25 000 4 040 62
25 001-32 000 9 000 81
32 001- 14 670 0

4 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram,
som dras av en trafik-
traktor eller av ett motor-
redskap /n/ som beskattas
som en trafiktraktor 3 001- 8 000 550 45
med en hjulaxel 8 001- 2 800 120

//n// Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en
kilometerskattepliktig bil, eller av en annan bil som inte är
bensin- eller gasoldriven, tas skatt ut enligt 3.

med två hjulaxlar 3 001- 8 000 550 45
8 001-11 000 1 550 50
11 001-17 000 3 050 170
17 001- 13 250 250

med tre eller flera 3 001-11 000 550 20
hjulaxlar 11 001-14 000 2 150 40
14 001-20 000 3 350 75
20 001-25 000 7 850 105
25 001-30 000 13 100 120
30 001-35 000 19 100 45
35 001- 21 350 0

Lag (1988:108).

Bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (1973:601)

Kilometerskatt

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, öre för 10 kilo-
kilogram meter

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt
hundratal kilo-
gram över den
lägsta vikten i
klassen

1 Personbil 0- 900 140 0
901- 155 15

2 Buss 0- 1 600 170 0
1 601- 171 1,10

3 Lastbil

3.1 med anordning 0- 1 600 240 0
för påhängsvagn 1 601- 243 3,10

3.2 annan lastbil 0- 1 600 240 0
med två 1 601- 242 2,30
hjulaxlar

med tre 0- 1 600 170 0
hjulaxlar 1 601- 172 1,60

med fyra 0- 1 600 170 0
eller flera 1 601- 171 1,30
hjulaxlar

4 Släpvagnar med skatte-
vikt över 3 000 kilogram,
som dras av ett kilometer-
skattepliktigt fordon

4.1 styraxel för på-
hängsvagn med en
hjulaxel 3 001- 100 4,30

med två eller
flera hjulaxlar 3 001- 100 2,30

4.2 annan släpvagn
med en hjulaxel 3 001- 100 2,00

med två hjulaxlar 3 001-11 000 100 0,70
11 001- 156 2,90

med tre 3 001-11 000 100 0,80
hjulaxlar 11 001- 236 3,40

med fyra 3 001-20 000 100 0,50
eller flera 20 000- 185 1,80
hjulaxlar

Är kilometerskattepliktig bil inte inrättad för drift med brännolja
utgår skatt med 80 procent av angivna belopp. Lag (1988:108).

Bilaga 3 till vägtrafikskattelagen (1973:601)

Förteckning över kommuner som avses i 12 a §

Värmlands län

Torsby

Kopparbergs län

Malung
Vansbro
Älvdalen

Gävleborgs län

Ljusdahl

Västernorrlands län

Sollefteå
Ånge

Jämtlands län

Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre

Västerbottens län

Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Norsjö
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

Norrbottens län

Arjeplog
Arvidsjaur
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Pajala
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
Lag (1984:994)