Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden

SFS nr
1973:630
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:314
Upphävd
1990-07-01

1 § Ärenden som rör tillämpningen av bestämmelser om
handräckning i skatte- och avgiftsärenden i avtal mellan Sverige
och främmande stat prövas av riksskatteverket, om avtalet
medger detta och annat inte följer av andra eller tredje stycket.

En överenskommelse med annan stat som behövs för att
genomföra bestämmelser i avtal eller som avser tolkning eller
tillämpning av avtalet ingås av regeringen. Riksskatteverket får
dock ingå överenskommelse om sådant samarbete med andra
länders skattemyndigheter som gäller endast det inbördes
förhållandet mellan de myndigheter som berörs av
överenskommelsen.

Anser riksskatteverket att en framställning om handräckning
bör avböjas på den grund att den strider mot svenskt allmänt
intresse eller att ett ärende annars är av särskild betydelse eller
beskaffenhet, skall riksskatteverket med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1984:844).

2 § Om annat ej föreskrives i avtal eller tillämpningsföreskrifter
till dessa, skall beträffande indrivning i skatteärende som avses i 1
§ i tillämpliga delar gälla vad som i lag eller annan författning
föreskrives om indrivning, däri även inbegripet uttagande genom
införsel, av svensk skatt eller avgift av motsvarande slag.

3 § Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1984:844).