Förordning (1973:633) om placering av vissa R-tjänster i lönegrad m.m. för beräkning av pensionslön

SFS nr
1973:633
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:73
Upphävd
1987-05-01

1 § För beräkning av pensionslön skall tjänst, för vilken
avlöningsavtal för statliga tjänstemän med R-tjänster (AST-R) gäller,
placeras i lönegrad eller lönetariffklass enligt föreskrifterna i
denna kungörelse.

Statens arbetsgivarverk beslutar om tjänsts placering i lönegrad eller
lönetariffklass. Förordning (1981:122).

2 § Tjänsts placering i lönegrad eller lönetariffklass grundas på
jämförelselönen enligt 6 § 3 mom. AST-R, om ej annat följer av 3 §.

Skall uppflyttning i lönegrupp ske efter viss anställningstid eller
visst antal år i yrket eller vid viss ålder, grundas placeringen i
lönegrad eller lönetariffklass på jämförelselönen för den högsta
lönegrupp till vilken sådan uppflyttning skall ske.

Är beloppet av månadslönen i viss lönegrupp eller för viss
personalgrupp beroende av anställningstidens längd, grundas
placeringen i lönegrad eller lönetariffklass på jämförelselönen för
den högsta månadslönen. Förordning (1981:122).

3 § Utgår för visst område lönetillägg beräknat för månad, skall, när
statens arbetsgivarverk föreskriver det, jämförelselönen anses utgöra
månadslönen höjd med dels beloppet av sådant lönetillägg, dels det
procenttal som gälelr för lönetillägg beräknade för arbetad timme.
Förordning (1981:122).

4 § Tjänst placeras i den lönegrad på löneplan F eller
lönetariffklass på löneplan T i vilken månadslönen närmast svarar mot
den jämförelselön som skall tillämpas. Förordning (1981:122).

5 § Tjänsts placering i lönegrad eller lönetariffklass ses över
kalenderårsvis.

Tjänst nedflyttas i lönegrad eller lönetariffklass först från och med
det kalenderår då förutsättningar därför föreligger för tredje året i
följd. Förordning (1981:122).

6 § Omplaceras tjänsteman utan egen önskan eller eget förvållande till
annan lönegrupp eller motsvarande och medför omplaceringen
nedflyttning i lönegrad eller lönetariffklass, behandlas han i fråga
om pensionslön som om han fortfarande tillhörde samma lönegrupp eller
motsvarande som närmast före omplaceringen. Förordning (1981:122).

Övergångsbestämmelser

1987:73

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av april 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.