Tandvårdstaxa (1973:638)

SFS nr
1973:638
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:983

Tandvård i allmänhet

1 § Föreskrifterna i 1–14 §§ gäller tandvård som enligt 2 kap. 3 §
första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring meddelas vid
folktandvårdsklinik, odontologisk fakultet eller annars genom det
allmännas försorg eller lämnas av tandläkare som är uppförd på en av den
allmänna försäkringskassan upprättad förteckning. Förordning
(1986:1055).

2 § En tandläkare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot
försäkrade för tandvård. Därvid skall akuta fall behandlas med förtur.

Tandläkaren bör efter utförd behandling sörja för att den försäkrade
inom lämplig tid kallas till ny undersökning. Förordning (1986:1055).

3 § Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och de
behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje stycket
tandvårdslagen (1985:125). Beträffande skyldighet att upplysa patienten
om den ungefärliga kostnaden för vald behandling och om ändrade
förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning finns
föreskrifter i 4 § samma lag. Förordning (1987:268).

4 § För de åtgärder som anges i bilaga 1 till denna taxa får en
tandläkare inte ta ut högre arvode (tandvårdsersättning och
patientavgift) än som framgår av taxan.

En privatpraktiserande tandläkare som utför tandvård enligt avtal
med en huvudman för folktandvården får uppbära ersättning från
huvudmannen enligt grunder som överenskommes mellan denne och
tandläkaren. Förordning (1996:919).

5 § En tandläkare är i fråga om all tandvård som han eller hon ger och
som ligger till grund för tandvårdsersättning skyldig att upprätta
tandvårdsräkning och ge in den till försäkringskassan samt lämna
andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver.

Riksförsäkringsverket får, i fråga om annan anordnare av tandvård än
privatpraktiserande tandläkare, föreskriva undantag från skyldigheten
att upprätta och till kassan ge in tandvårdsräkning.

Tandvårdsräkning upprättas enligt formulär som Riksförsäkringsverket
fastställer. Förordning (1996:919).

6 § Försäkringskassan betalar tandvårdsersättning enligt 7 § för
arvode avseende behandling som har utförts av tandläkaren.

Arvodet för behandlingen omfattar även tandtekniskt arbete som har
utförts eller tillhandahållits av tandläkaren eller ett tandtekniskt
laboratorium inom folktandvården eller ett enskilt tandtekniskt
laboratorium som Socialstyrelsen har godkänt eller tandtekniskt
arbete som uppfyller kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter. I arvodet ingår vidare kostnaden för material som har
använts i det tandtekniska arbetet och som uppfyller kraven i samma
lag. I arvodet ingår dock inte kostnaden för ädla metaller eller, vid
behandling med fast protetik, gjutmetaller.

Återstoden betalas av den försäkrade genom patientavgift.

Försäkringskassan betalar därutöver ersättning för kostnad för
tandtekniskt material i form av ädla metaller respektive gjutmetaller
vid behandling enligt 9 §.

I lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa
hiv-smittade finns särskilda bestämmelser om patientavgift.
Förordning (1996:919).

7 § Tandvårdsersättning betalas endast om det arvode som
ersätts enligt 6 § överstiger 1 300 kronor sammanlagt under en
behandlingsperiod.

Överstiger summan av arvodet under en behandlingsperiod 1 300
men inte 13 500 kronor, betalar försäkringskassan
tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 35
procent. Om arvodet överstiger 13 500 kronor betalas
tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 70
procent. Förordning (1997:680).

8 § En tandläkare får inte tillgodoräkna sig arvode när en behandling

1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett
år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten, eller

2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år
efter den dag då protesen slutligt sattes fast.

Tandläkaren får dock tillgodoräkna sig arvode om

1. protesen har utförts enligt immediatteknik,

2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk,

3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller

4. protesen utsatts för yttre våld.

Om den nya behandlingen behöver utföras som en mer omfattande
konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den
ursprungliga, får tandläkaren tillgodoräkna sig arvode för den
tillkommande behandlingen.

Görs behandlingen om på grund av avvikande reaktion mot dentala
material gäller i stället för vad som sägs i denna paragraf
föreskrifterna i 9 §.

Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya
behandlingen görs av en annan tandläkare än den som utförde den
ursprungliga behandlingen får försäkringskassan från den sistnämnda
tandläkaren återkräva eller vid senare utbetalning av
tandvårdsersättning till denne göra avdrag med det belopp som kassan
utgett för den nya behandlingen. Förordning (1996:919).

9 § Försäkringskassan betalar genom tandvårdsersättning hela arvodet
för tandvårdsbehandling

1. som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller
ansiktet, såvida inte missbildningen är av endast ringa omfattning,

2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet,

3. som görs om på grund av avvikande reaktion mot dentala material,

4. av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall,
eller

5. som görs till följd av muntorrhet på grund av strålbehandling
eller Sjögrens syndrom.

Tandvårdsersättning för behandling som avses i första stycket 1 och
2 lämnas endast om behandlingen utförs av tandläkare vid käkcentral,
odontologisk fakultet eller klinik för specialisttandvård eller,
efter hänvisning av tandläkare som nyss nämnts, av annan tandläkare
som är ansluten till tandvårdsförsäkringen.

Har tandvårdsersättning lämnats för behandling i fall som nämns i
första stycket 1, 2, 4 eller 5, lämnas sådan ersättning också för
lagning, ändring eller utbyte av arbetet i den tidigare behandlingen.
Vad nu sagts gäller dock inte om tandläkaren på grund av
föreskrifterna i 8 § inte får tillgodoräkna sig arvode.
Förordning (1996:919).

10 § Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är
nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling
än som avses i första stycket, och tandläkaren anser att han
eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst
det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått
i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en
sådan behandling behöver göras om.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte behandling med
käkbensförankrade implantat.

En tandläkare skall i första hand erbjuda patienten sådan
behandling som avses i första stycket. Förordning (1997:983).

11 § Försäkringskassan bestämmer den tandvårdsersättning som skall
lämnas för utförd behandling. En förutsättning för utbetalning av
tandvårdsersättning är att tandläkaren fullgjort den
uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 5 § första stycket och
föreskrifter som Riksförsäkringsverket meddelat med stöd av den
föreskriften.

Beslutar försäkringskassan om tandvårdsersättning som är lägre än
den tandläkaren begärt, skall tandläkaren själv stå för den kostnad
som ersättningen inte täcker. Detta gäller inte om
tandvårdsersättningen satts ned med hänvisning till att
föreskrifterna i 7 § tillämpats felaktigt. Förordning (1996:919).

12 § I fall som anges i 11 § andra stycket första meningen skall
tandläkaren till patienten återbetala vad denne betalat för mycket i
patientavgift. Om tandläkaren inte visar att återbetalning skett,
skall försäkringskassan vid senare utbetalning av tandvårdsersättning
göra avdrag med motsvarande belopp och tillställa den försäkrade
beloppet.

Vid utbetalning av ersättning till mottagare som inte åberopar
innehav av en F-skattesedel och inte är juridisk person minskas
ersättningen med 8,4 procent. Är mottagaren vid årets ingång 65 år
eller äldre minskas ersättningen med 5,4 procent. Om mottagaren visar
att minst 77 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet
som skall täckas med ersättningen, skall ersättningen minskas med det
lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den
särskilda löneskatt som försäkringskassan skall betala.
Förordning (1996:919).

13 § Vid beräkning av tandvårdsersättningens respektive patientavgiftens
storlek för behandlingsperioden avrundas belopp som slutar på öretal
över femtio uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal. Slutar
belopp på femtio öre avrundas tandvårdsersättningen uppåt och
patientavgiften nedåt.

14 § Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller
svårbedömt, får den försäkrade eller, efter medgivande av den
försäkrade, tandläkaren begära att ett behandlingsförslag prövas av
försäkringskassan.

Förhandsprövning skall ske när en behandling med fast protes avses
omfatta mer än sex tänder eller broled i en käke. Avses behandlingen
ske med en kombination av fast och avtagbar protes i en käke, skall
förhandsprövning ske när den fasta protesen omfattar mer än fyra
tänder. Dessutom skall förhandsprövning ske av behandling som avser
tandreglering samt i sådana fall som avses i 8 § femte stycket och 9 §.

Riksförsäkringsverket får föreskriva undantag från vad som sägs i
andra stycket. Verket får även föreskriva att förhandsprövning skall
ske i andra fall än som anges där.

Om det vid uppföljning enligt 25 § framkommer skälig misstanke att
en tandläkare inte följer bestämmelserna i denna taxa får
försäkringskassan förelägga tandläkaren att viss behandling alltid
skall förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år.

Försäkringskassan får begära yttrande från Riksförsäkringsverket i
ärende om förhandsprövning.

Beslut i ärende om förhandsprövning är bindande i fråga om rätten
till tandvårdsersättning, om det inte efter prövningen framkommer
särskilda omständigheter som utgör skäl för ändrad bedömning.
Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som meddelats utan
förhandsprövning där sådan prövning krävs, om det inte finns
särskilda skäl eller annat följer av bilaga 1. Tandläkaren får dock,
om försäkringskassan inte finner det oskäligt, ta ut patientavgift av
den försäkrade med tillämpning av föreskrifterna i 6 och 7 §§.
Förordning (1996:919).

15 § har upphävts genom förordning (1986:1055).

16 § har upphävts genom förordning (1979:504).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1055).

18 § har upphävts genom förordning (1986:986).

19 § har upphävts genom förordning (1986:986).

Oralkirurgisk behandling m. m. vid vissa institutioner

20 § För oralkirurgisk behandling eller annan åtgärd, som anges i
bilaga 2 till taxan och som ges vid specialisttandpoliklinik eller
motsvarande, gäller bestämmelserna i förordningen (1984:908) om vissa
statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m. Har
behandlingen givits vid odontologisk fakultet gäller bestämmelserna
om patientavgift i nämnda förordning. Förordning (1996:919).

Övriga bestämmelser

21 § Vad som sägs om tandläkare i denna taxa gäller i tillämpliga delar
annan anordnare av tandvård.

21 b § En tandläkare som avser att enskilt utöva tandläkaryrket
skall innan han eller hon börjar sin verksamhet göra skriftlig
anmälan till den allmänna försäkringskassa inom vars område
tandvården skall bedrivas. Sådan anmälan skall också göras om
verksamheten upphör eller flyttas. Förordning (1994:1292).

22 § Mot beslut om förhandsprövning enligt 14 § fjärde stycket får
talan föras av tandläkaren.

Mot annat beslut i ärende om förhandsprövning enligt 14 § än som
avses i första stycket får talan föras även av tandläkaren efter
medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som avses
i 8 § femte stycket får dock talan utan medgivande av patienten föras
av den tandläkare som utfört den behandling som behöver göras om.
Förordning (1996:919).

23 § Om en tandläkare, som förts upp på förteckning hos
försäkringskassa, bryter mot en föreskrift i denna taxa, får kassan
besluta att han skall föras av från förteckningen.

Föreskrifterna om återbetalningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen
(1962: 381) om allmän försäkring skall tillämpas på ersättningar som
försäkringskassan betalar ut enligt denna taxa.

Föreskrifterna i 20 kap. 10–13 §§ lagen om allmän försäkring om
omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande
av försäkringskassas och domstols beslut tillämpas i ärenden enligt
första och andra stycket. Ett beslut av en försäkringskassa eller av
en länsrätt eller en kammarrätt i ärenden som avses i första och
andra stycket gäller dock omedelbart endast om kassan eller domstolen
särskilt förordnar om det. Förordning (1995:350).

24 § En försäkrad är på begäran av försäkringskassa eller domstol
skyldig att för utredning i ärende om förhandsprövning eller
tandvårdsersättning ställa sig till förfogande för undersökning.

Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen
lämnas ersättning från försäkringskassan. Förordning (1991:814).

25 § En tandläkare är på begäran av försäkringskassa,
Riksförsäkringsverket eller domstol skyldig att i ärende om
förhandsprövning eller tandvårdsersättning lämna upplysningar samt
förete journal och övrigt material som rör undersökning eller
behandling av en försäkrad. Tandläkaren är även skyldig att på
begäran av försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket för
uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om behandling enligt
denna taxa. Förordning (1996:919).

26 § När tandvård meddelas inom sjukhustandvård, handikapptandvård eller
motsvarande samt i samband med odontologisk utbildning lämnas
tandvårdsersättning enligt 6 och 7 §§ även om patientavgiften satts ned.
Förordning (1986:1055).

27 § Ett exemplar av denna taxa skall finnas på en för patienterna väl
synlig plats inom tandläkarens mottagning. Förordning (1986:1055).

28 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställighet av denna taxa.
Därvid får verket meddela särskilda föreskrifter för
arvodesberäkningen enligt bilaga 1 till taxan.
Riksförsäkringsverket får vidare meddela föreskrifter om
beräkningen av ersättningen för material i form av ädla
metaller som används i tandtekniskt arbete och för
titankomponenter och prefabricerade tänder samt för
förankringselement mellan tänder och avtagbara proteser eller
mellan fasta proteser (attachments). Förordning (1997:680).

Övergångsbestämmelser

Till 1973:638.

1. Denna taxa träder i kraft den 1 januari 1974

– – – – – – – –

6. Har privatpraktiserande tandläkare förts upp på förteckning hos
allmän försäkringskassa efter den 1 januari 1974, utgår
tandvårdsersättning enligt taxans bestämmelser i fråga om
behandlingsåtgärd som påbörjats sedan tandläkaren blivit uppförd på
förteckningen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8. Privatpraktiserande tandläkare som har specialistkompetens i
någon av specialiteterna oral kirurgi, tandlossningssjukdomar,
rotbehandling eller tandreglering och som vid utgången av år 1972 var
verksam i enskild tandvård får, när han eller hon ger tandvård inom
sin specialitet, beräkna arvode med det högsta av de belopp som anges
i avdelning II i bilaga 1 till taxan. Förordning (1996:919).

9. Uppgift om att de särskilda arvodesbestämmelserna enligt punkt 8 är
tillämpliga på viss vård skall finnas på en för patienterna väl synlig
plats inom tandläkarens mottagning.

Tandläkare som önskar tillämpa bestämmelserna i punkt 8 skall uppgiva
detta i samband med anmälan enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

10. Tandläkare, som avses i punkt 8 övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring får, om ej
särskilda skäl föreligger, av försäkringskassa föras upp på förteckning
som avses i 2 kap. 3 § första stycket lagen om allmän försäkring först
en månad efter det tandläkaren gjort anmälan härom till kassan.

1986:1055

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1
februari 1987 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet
för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

3. Arvodet för ett tandtekniskt arbete hänförs till den tidpunkt då
arbetet föreligger färdigt för fakturering.

4. När en behandling behöver göras om tillämpas 8 § i dess äldre lydelse
i de fall ett tandvårdsarbete lämnats ut eller satts fast i munnen före
den 1 februari 1987.

5. Har en försäkrad före den 1 februari 1987 erhållit sådan tandvård som
avses i 9 § första stycket i dess äldre lydelse betalar
försäkringskassan hela arvodet för tandvård som därefter meddelas den
försäkrade för lagning, ändring eller utbyte av den tidigare utförda
protetiska konstruktionen. För övrig tandvård som meddelas sådan
försäkrad under tiden till och med januari 1988 betalar
försäkringskassan även hela arvodet under de förutsättningar som anges i
9 § andra stycket i dess äldre lydelse. Förordning (1988:412).

6. Har begäran om förhandsprövning kommit in till försäkringskassan före
den 1 februari 1987 tillämpas bestämmelserna om förhandsprövning i 14 §
i dess äldre lydelse.

7. En privatpraktiserande tandläkare, som var verksam i enskild
tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt
förvärvat specialistkompetens i oral protetik, får, när han eller hon
ger tandvård inom sin specialitet, beräkna arvode med det högsta av
de belopp som anges i avdelning II i bilaga 1 till taxan.

Uppgift om att arvodesföreskrifterna enligt denna punkt är
tillämpliga på viss vård skall finnas på en för patienterna väl
synlig plats inom tandläkarens mottagning. Förordning (1996:919).

1987:1170

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före år 1988
beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1988:412

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. I fråga om tandtekniskt material som inköpts före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter i 5 §, dock längst till utgången av år 1988.

1988:1010

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Arvodet beräknas enligt äldre föreskrifter om behandlingen
påbörjats före ikraftträdandet.

1988:1376

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före år 1989
beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1989:587

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. I fråga om 7 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning
avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1989.

3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli
1989 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1990:540

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den
1 juli 1990 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet
för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper
på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1991:814

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. I fråga om 7 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning
avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1991.

3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli
1991 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1992:848

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

2. I fråga om 6 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning
avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1992.

3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli
1992 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1993:874

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1
juli 1993 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet
för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper
på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

3. Bestämmelserna om partiella implantat tillämpas på behandling
som påbörjats efter den 30 juni 1993.

1994:1005

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. För behandling
eller annan åtgärd som givits före ikraftträdandet gäller fortfarande
äldre bestämmelser.

1994:1192

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

2. I fråga om behandlingar som påbörjats före den 1 september
1994 och som avslutas före utgången av december månad 1994
gäller fortfarande äldre föreskrifter.

3. I fråga om behandlingar som påbörjats före den 1 september
1994 och som avslutas efter utgången av år 1994 gäller fortfarande
äldre föreskrifter för tiden fram till utgången av år 1994. De nya
föreskrifterna gäller för den del av behandlingen som utförs efter
utgången av år 1994. Tandvårdsersättning lämnas därvid med
beaktande av det sammanlagda arvodet och kostnaden för
tandtekniskt material från behandlingsperiodens början.
Förordning (1994:1260).

1994:1260

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1
september 1994.

1995:350

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 maj
1995 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1995:849

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behandlingar som
har påbörjats före den 1 juli 1995.

1996:636

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1
juli 1996 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för
behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på
behandlingstillfällen före denna tidpunkt.

1996:919

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1996.

2. I fråga om behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet
och som avslutas före utgången av år 1996 gäller fortfarande äldre
föreskrifter.

3. I fråga om behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet
och som avslutas efter utgången av år 1996 gäller fortfarande äldre
föreskrifter för tiden fram till utgången av år 1996. De nya
föreskrifterna gäller för den del av behandlingen som utförs efter
utgången av år 1996. Tandvårdsersättning lämnas därvid med beaktande
av det sammanlagda arvodet och kostnaden för tandtekniskt material
från behandlingsperiodens början.

1997:680

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1997.

2. I fråga om behandlingar som har påbörjats före den 1 oktober
1997 betalas tandvårdsersättning enligt äldre föreskrifter i 7 §.
Arvodet för behandlingstillfällen från och med den 1 oktober
1997 beräknas dock med belopp som anges i bilaga 1 i dess nya
lydelse.

1997:983

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller för behandling för vilken begäran
om förhandsprövning inkommit till försäkringskassan före
ikraftträdandet.

Bilaga A. Förteckning över taxerubriker och arvoden

För åtgärder av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska utgår
arvode med högst de belopp som anges i avdelningarna I – III.

Arvode för åtgärd enligt avdelning III utgår endast under
förutsättning att tandsköterskan har behörighet att vidta åtgärden
enligt föreskrifter som meddelas av Socialstyrelsen.

För tandtekniska arbeten utgår arvode med högst de belopp som anges
i avdelning IV. I arvodena har inräknats fyra procent som
kompensation för ingående mervärdeskatt.

Arvodet för tandtekniskt arbete får inte överstiga vad tandläkaren
har att utge till tandtekniskt laboratorium.

För åtgärder av specialisttandläkare utgår, när han i sin
privatpraktik ger tandvård inom sin specialitet, arvode med högst de
belopp som anges i avdelning V. Med specialisttandläkare avses här
tandläkare som sägs i punkt 8 övergångsbestämmelserna till taxan.

För behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt
tandlösa käkar utgår inte arvoden enligt avdelningarna I, IV och V.

De arvoden som anges i avdelningarna I – V gäller varje utförd
åtgärd enligt rubrik. I de fall där detta anges beräknas arvodet
efter tidsåtgång, varvid ett arvode som slutar på öretal över femtio
avrundas uppåt och annat öretal avrundas nedåt till helt krontal.

Avdelning I. Tandläkarens åtgärder

Åtgärd Högsta
arvode kr

1. Undersökning, rådgivning, m.m.
101 Undersökning av akutpatient, konsultation 710/tim
102 Undersökning och utredning 163
103 Omfattande undersökning och utredning 710/tim
104 Begäran om förhandsprövning 195
105 Remiss 195
106 Röntgenundersökning, per bild 22
107 Röntgenundersökning, extraoral bild 65
108 Salivtest 130
109 Panoramaröntgen 260

2. Förebyggande åtgärder
201 Information om förebyggande åtgärder
med instruktion och övning 710/tim
202 Avlägsnande av beläggningar, tandsten och
överskott samt puts och polering. Behandling
med kariesförebyggande preparat eller
plackhämmande ämnen inkl. avtryck för
profylaxskena 710/tim

3. Oralkirurgisk behandling, m. m.
301 Tanduttagning, en tand 195
302 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma
käkregion och vid samma behandlingstillfälle 73
303 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder.
Övrig oralkirurgisk behandling. Kirurgisk
behandling vid tandlossningssjukdom. Biopsi 710/tim
304 Efterbehandling 105

4. Pulpakirurgisk behandling
401 Primär upprensning och rotfyllning, 1 rotkanal 650
402 Primär upprensning och rotfyllning, 2 rotkanaler 911
403 Primär upprensning och rotfyllning, 3 eller
flera rotkanaler 1 171
404 Fortsatt rensning med byte av medikamentöst
inlägg 211
405 Pulpakirurgisk behandling av tand där särskilda
behandlingssvårigheter föreligger 710/tim
406 Pulpaöverkappning 65
407 Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk
behandling 710/tim

5. Konserverande behandling
501 Amalgamfyllning, 1 yta 131
502 Amalgamfyllning, 2 ytor 216
503 Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på premolar 298
504 Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på molar 343
505 Amalgamkrona på premolar inkl. stiftförankring 406
506 Amalgamkrona på molar inkl. stiftförankring 484
507 Fyllning av silikat eller kompositmaterial
eller glasjonomer på framtand eller hörntand
samt 1 ytas fyllning på premolar och molar 186
508 Restaurering av tandkrona med kompositmaterial
vid omfattande substansförlust på framtand eller
hörntand samt flerytorsfyllningar
på premolar och molar 710/tim
509 Stiftförankring, per tand 80
510 Övriga behandlingsmoment i samband med
fyllningsterapi 710/tim

6. Behandling med fast protes
601 Guldinlägg, 1 yta 419
602 Guldinlägg, 2 ytor, enstaka 709
603 Guldinlägg, 3 ytor, enstaka 811
604 Varje ytterligare guldinlägg, 2 eller 3 ytor,
utfört i samma kvadrant och under samma
behandlingsperiod 667
605 Porslinskrona, stiftkrona, guldkrona med eller
utan fasad, krona i metallkeramik. Första krona
utförd i en kvadrant och under samma
behandlingsperiod 1 076
606 Varje ytterligare porslinskrona, stiftkrona,
guldkrona med eller utan fasad, krona i
metallkeramik utförd i samma kvadrant och
under samma behandlingsperiod 776
607 Särskild stiftförankring. Tillägg per tand 165
608 Gjuten pelare 601
609 Hängande broled, per led 278
610 Emaljretinerad bro, per stöd 407
611 Temporär krona 119
612 Fastsättning av lossnad fasad eller krona 165
613 Övriga arbeten eller behandlingsmoment 710/tim
615 CAD – CAM – framställt inlägg 1 901

7. Behandling med avtagbar protes
701 Partiell protes, temporär 534
702 Partiell protes 1 913
703 Hel över- eller underkäksprotes 1 348
704 Hel över- eller underkäksprotes, svårare fall 1 646
705 Helprotes 2 368
706 Helprotes, svårare fall 2 907
707 Justering av protes 163
708 Lagning av protes 133
709 Komplicerad lagning av protes 296
710 Rebasering av protes 501
711 Övriga arbeten eller behandlingsmoment 710/tim

8. Övriga behandlingar
801 Studiemodell, per käke 49
802 Patientfotografering, per bild 22
803 Bettanalys, bettslipning 710/tim
804 Bettskena för kortvarig betthöjning eller
fixation 258
805 Tandskydd 393
806 Bettskena utförd på bettfysiologisk indikation 519
807 Tandreglering 710/tim
808 Psykodonti 710/tim
809 Övrig behandling 710/tim

Avdelning II. Tandhygienistens åtgärder
____________________________________________________________________
Åtgärd Högsta
arvode kr
____________________________________________________________________

151 Undersökning 431/tim
152 Remissvar till extern tandläkare 431/tim
251 Information om förebyggande åtgärder med
instruktion och övning 431/tim
252 Kostanamnes och kostrådgivning 431/tim
253 Depuration inkl. avlägsnande av överskott 431/tim
254 Puts och polering 431/tim
255 Behandling med kariesförebyggande preparat
eller plackhämmande ämnen
inkl. avtryck för profylaxskena 431/tim
351 Efterbehandling 431/tim

Avdelning III. Tandsköterskans åtgärder
____________________________________________________________________
Åtgärd Högsta
arvode kr
____________________________________________________________________

181 Insamlande av undersökningsdata 258/tim
281 Information om förebyggande åtgärder med
instruktion och övning 258/tim
282 Polering 258/tim
283 Behandling med kariesförebyggande preparat
eller plackhämmande ämnen
inkl. avtryck för profylaxskena 258/tim
284 Enklare kostanamnes och kostrådgivning 258/tim

Avdelning IV. Tandtekniska arbeten
——————————————————————-
Åtgärd Högsta
arvode kr
___________________________________________________________________

6. Behandling med fast protes
651 Inlägg, 1 yta 199
652 Arbetsmodell för första kronan, pelaren eller
inlägget (2 eller flera ytor) 237
653 Tillägg för varje tillkommande preparationsmodell
vid ytterligare krona, pelare eller inlägg
(2 eller flera ytor) som utförs på samma
arbetsmodell 80
654 Porslinskrona 455
655 Krona, inlägg (2 eller flera ytor) eller
broled – metallkonstruktion
i annan metall än titan samt laboratorie-
framställt plastinlägg (2
eller flera ytor) 419
656 Tillägg för plastfasad, per led 93
657 Tillägg för metallkeramik, per led 317
658 Tillägg för efterlödning av metallkonstruktion,
per led 58
659 Tillägg för parallella retentionsstift, per stift 16
660 Gjuten pelare, rothätta, innehätta för
teleskopkrona inkl. retentionsrännor i annan
metall än titan 288
661 Emaljretinerad bro, per stöd 216
662 Arbetsmodell för framställning av temporär
krona eller bro 102
663 Temporär krona eller bro, per led exkl.
arbetsmodeller 162
665 Plastfasad vid reparation 157
666 Övriga arbeten 324/tim
670 Krona, inlägg (2 eller flera ytor) eller
broled – metallkonstruktion i titan 555
671 Pelare, rothätta, innehätta för teleskopkrona
inkl. retentionsrännor – i titan 367
672 Keramiska kronor och keramiska inlägg
(2 eller flera ytor) 952
673 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där
krona eller broled utförs i ädelmetall eller
titan och med fasader i plast 162
674 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där
krona eller broled utförs i annan metall än
ädelmetall eller titan och med fasader i
plast 324
680 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där
krona eller broled utförs i ädelmetall eller
titan och med fasader i keramik 406
681 Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där
krona eller broled utförs i annat material än
ädelmetall eller titan och med fasader i
keramik 488

7. Behandling med avtagbar protes
751 Partiell protes, 1-3 tänder 718
752 Protes, en käke, fler än 3 tänder 1 618
753 Helprotes 3 052
754 Tillägg för klammer 130
755 Tillägg för metallkonstruktion 962
756 Tillägg för metalltand, onlay eller infattning
av plasttand i gjuten plattproteskonstruktion 216
757 Svetsat fäste för tillsättning av tänder på
kobolt-kromkonstruktion 108
758 Fasad i plast på kobolt-kromkonstruktion 148
759 Tillägg för bar eller armering 119
760 Tillägg för vinylplast, inplastning av tyngder
i protesbas eller för mjukblivande plast 162
761 Fastsättning av lossnade proteständer inkl.
rengöring och puts 160
762 Lagning och/eller rebasering av protes inkl.
rengöring och puts 350
763 Identitetsmärkning av tidigare utförd protes
inkl. rengöring och puts 102
764 Övriga arbeten 324/tim

8. Övriga arbeten
851 Studiemodell för analys och/eller diagnostik,
per styck 80
852 Bettskena för kortvarig betthöjning eller
fixation 401
853 Bettskena på bettfysiologisk indikation 772
854 Profylaxskena 207
855 Alveolarbar 128
856 Extensionsbar eller radikulärförankring 64
857 Inpassning av retentionselement, per element 107
858 Applicering av förankringselement (exkl.
knäppen och radikulärförankringar), per styck 290
859 Lingualbar, plåt eller stödbar i kobolt-krom
(i samband med specialförankring) 430
860 Sammanfogning eller lödning 64
861 Färgtagning utförd av tandtekniker 86
862 Avtryckssked i metall, tillägg 161
863 Avtryckssked i övrigt material 201
864 Bitschablon 220

9. Ortodontisk behandlingsapparatur
951 Diastemaslutare eller luckhållare 313
952 Lingualbåge med lås exkl. band 320
953 Band inkl. pålödning av valfri hjälpdel 113
954 Plåt inkl. fjädrar och klamrar 648
955 Plåt inkl. fjädrar och klamrar samt bitvall
och/eller skruv 774
956 Aktivator 555
957 Aktivator med skruv eller coffinfjäder och
fjädrar 726
958 Tillägg för facialslinga 162
959 Övriga arbeten 324/tim

Avdelning V. Specialisttandläkarens åtgärder
___________________________________________________________________
Åtgärd Högsta
arvode kr
___________________________________________________________________

Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar
221 Undersökning av remitterad patient,
utredning, konsultation 924/tim
222 Avlägsnande av beläggningar, tandsten och
överskott samt polering
(inkl. behandling med kariesförebyggande
preparat) 924/tim
223 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom,
per operation, enklare fall 482
224 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom,
per operation, normalt fall 956
225 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom,
per operation, svårt fall 1 567
226 Oralkirurgisk behandling i samband med implantat 924/tim
227 Övrig kirurgisk behandling vid tandlossnings-
sjukdom 924/tim
228 Efterbehandling
924/tim
Specialist inom ämnesområdet oral kirurgi
321 Undersökning av remitterad patient,
utredning, konsultation 924/tim
322 Tanduttagning, en tand 287
323 Tanduttagning, varje ytterligare tand vid samma
behandlingstillfälle 80
324 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder,
enklare fall 956
325 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder,
normalt fall 1 436
326 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder,
svårt fall 1 860
327 Rotspetsoperation, enklare fall 956
328 Rotspetsoperation, normalt fall 1 436
329 Rotspetsoperation, svårt fall 1 860
330 Övrig tand- och käkkirurgisk behandling.
Kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom 924/tim
331 Efterbehandling 924/tim

Specialist inom ämnesområdet rotbehandling
421 Undersökning av remitterad patient,
utredning, konsultation 924/tim
422 Primär upprensning, rotfyllning av tand med
1 rotkanal 924/tim
423 Primär upprensning, rotfyllning av tand med
2 rotkanaler 924/tim
424 Primär upprensning, rotfyllning av tand med 3
eller flera rotkanaler 924/tim
425 Fortsatt rensning med byte av medikamentöst
inlägg 924/tim
426 Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk
behandling 924/tim

Specialist inom ämnesområdet tandreglering
821 Konsultation utan efterföljande behandling 253
822 Konsultation med utredning men utan
efterföljande behandling (exkl.
röntgenundersökning men inkl. studiemodeller) 841

Apparaturbehandling Beräknad
behandlingstid

823 Avtagbar apparat 1/2 år 4 363
824 1 år 5 665
825 2 år 6 755
826 3 år 8 307
827 4 år 10 117
828 Fast apparat i en käke 1/2 år 4 995
829 1 år 8 396
830 1 1/2 år 9 950
831 2 år 11 545
832 Apparaturbehandling
omfattande bägge
käkarna med fast
apparat i minst en käke 1 1/2 år 12 008
833 2 år 13 602
834 3 år 17 171
835 Fast apparatur i bägge
käkarna (multibandsteknik) 2 år 17 171
836 Tandregleringsbehandling
som inte kan debiteras
enligt rubrikerna 823-835 924/tim

Särskilda arvodesbestämmelser

a) Ersättning för uteblivet besök

Om intäktsbortfall uppkommer med anledning av att en patient
uteblivit från ett avtalat tandläkarbesök, får avgift tas ut av
patienten med högst 613 kronor per timme eller, om besöket avsett
behandling av tandhygienist, högst 374 kronor per timme. Om besöket
avsett behandling av tandsköterska, får avgift tas ut av patienten
med högst 204 kronor per timme. Tandvårdsersättning lämnas inte i
dessa fall.

b) Intyg angående tand- och muntillstånd

Om en tandläkare utfärdar ett skriftligt intyg till en myndighet, en
utbildningsinstitution eller liknande i fråga om en patients tand-
och muntillstånd får arvode tas ut med högst 255 kronor.
Tandvårdsersättning lämnas inte i dessa fall.

c) Tillägg för akuttandvård under obekväm tid

Vid akuttandvård som tandläkare meddelar på obekväm tid utan samband
med sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.

Med obekväm tid förstås lör-, sön- eller helgdag samt tid före
klockan 8.00 och efter klockan 19.00 på vardag utom lördag. Med
helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

d) Laboratorieundersökning

För laboratorieundersökning utgår arvode med högst det belopp som
utgår för motsvarande undersökning vid statligt laboratorium eller
vid laboratorium som drivs av offentlig sjukvårdshuvudman. Närmare
föreskrifter meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med
Socialstyrelsen. Förordning (1996:636).

Bilaga 1

Avdelning I. Allmäntandvårdens åtgärder

Åtgärd Högsta arvode kr

1. Undersökning, diagnostik, rådgivning
011 Undersökning av revisionspatient 352
012 Undersökning av förstagångspatient 494
013 Röntgenundersökning, intraoral, per bild 22
014 Panoramaröntgen 264
015 Röntgenundersökning, komplett för munhålan 408
016 Röntgenundersökning, extraoral, per bild 66
017 Profylaxskena, tomografiskena, mjukplastskena
för bettfysiologisk behandling, per skena 408
018 Lustgasbehandling, per behandlingstillfälle 352

2. Förebyggande åtgärder

021 Ytterligare profylaxbehandling för patient
med omfattande behandlingsbehov 263
022 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av
beläggning, tandsten och överskott samt
puts och polering. Behandling av patient med
omfattande behandlingsbehov 352
023 Undersökning och diagnostik utförd inom
tandhygienistens kompetensområde, inklusive
förebyggande behandling 352
024 Ytterligare profylaxbehandling av mindre
omfattning 175

3. Oralkirurgisk behandling

031 Tanduttagning, en tand 275
032 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma
kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 77
033 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom,
per operationstillfälle 991
034 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder,
rotspetsoperation, per operationstillfälle 991
035 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare
parodontalkirurgi vid enstaka tand, per
operationstillfälle 358

4. Pulpakirurgisk behandling

041 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 1 057
042 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 1 244
043 Upprensning och rotfyllning, tre eller fler
rotkanaler 1 839

5. Konserverande behandling

051 Enytsfyllning med amalgam. En- eller fleryts-
fyllning med glasjonomer. Tillsättning av
lossnad protestand. Fastsättning av lossnad
krona 187
052 Flerytsfyllning med amalgam 298
053 Amalgamkrona 468
054 En- eller flerytsfyllning med komposit på
fram- eller hörntänder, enytsfyllning med
komposit på premolar och molar 303
055 Flerytsfyllning med komposit på premolar 433
056 Flerytsfyllning med komposit på molar 604

6. Behandling med fast protes
Kostnad för gjutmetall tillkommer.

061 Guldinlägg, laboratorieframställt
kompositinlägg och maskinframställt
porslinsinlägg (CAD-CAM),
flera ytor. Radikulärförankring vid
overdenture 1 828
062 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor,
eller krona 2 383
063 Gjuten pelare 1 145
064 Klinikframställd pelare 364
065 Hängande broled, per led 1 013
066 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 770

7. Behandling med avtagbar protes
Kostnad för prefabricerade tänder läggs
till arvodet vid beräkning av
försäkringsersättning.
Kostnad för ädelmetall tillkommer.

071 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk,
en till tre tänder 1 542
072 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder 2 637
073 Partiell protes med gjutet skelett, klammer-
förankrad 4 839
074 Komplicerad partiell protes och
alveolarbarkonstruktion eller protes med
stöd av urtagskrona eller attachments 5 451
075 Hel över- eller underkäksprotes, per käke 3 414
076 Rebasering och/eller komplicerad lagning av
protes 963
077 Bettskena i hård akrylat, utförd på
bettfysiologisk indikation 1 663

8. Övriga behandlingar
Kostnad för prefabricerade tänder läggs
till arvodet vid beräkning av försäkrings-
ersättning jämte i förekommande fall kostnad
för tandtekniskt arbete.
Kostnad för gjutmetall tillkommer.

081 Övriga behandlingar som enligt vad
Riksförsäkringsverket föreskriver inte
får inledas innan försäkringskassan lämnat
besked i förhandsprövningsärendet 723/tim
082 Övriga behandlingar som enligt vad Riks-
försäkringsverket föreskriver får inledas
innan försäkringskassan lämnat besked
i förhandsprövningsärendet 723/tim

9. Akutbehandling

091 Undersökning och behandling av akutpatient 352

Avdelning II. Specialisttandvårdens åtgärder

Inom ämnesområdena tandlossningssjukdomar, oral kirurgi,
rotbehandling, oral protetik och tandreglering, där vissa
specialisttandläkare har rätt att ta ut förhöjt arvode då de
meddelar tandvård inom sin specialitet, anges för varje åtgärd
två skilda belopp. Arvodet i den vänstra kolumnen debiteras då
en specialisttandläkare inte är berättigad till förhöjt arvode,
eller då folktandvårdens specialister utför åtgärden. Detta
arvodesbelopp överensstämmer med nivån för taxan för
allmäntandvård. Arvodet i den högra kolumnen debiteras då en
specialisttandläkare med rätt till arvodeshöjning utför
åtgärden.

För specialister verksamma inom ämnesområdena odontologisk
radiologi och bettfysiologi, där någon rätt till arvodeshöjning
inte finns, anges för varje åtgärd ett arvode. Arvodesnivån
överensstämmer med taxan för allmäntandvård.

Åtgärd Högsta arvode kr

Specialist inom ämnesområdet odonto-
logisk radiologi

193 Röntgenundersökning, intraoral, per bild 22
194 Panoramaröntgen 264
195 Röntgenundersökning, komplett för
munhålan 408
196 Röntgenundersökning, extraoral, per bild 66
199 Övriga röntgenundersökningar 723/tim

Specialist inom ämnesområdet tandlossnings-
sjukdomar

291 Ytterligare profylaxbehandling för patient
med omfattande behandlingsbehov 263
292 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av be-
läggning, tandsten och överskott samt puts och
polering. Behandling av patient med omfattande
behandlingsbehov 352
293 Kirurgisk behandling av tandlossningssjuk-
dom, per operationstillfälle 991 1 289
294 Ytterligare profylaxbehandling av mindre om-
fattning 175
295 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare
parodontalkirurgi vid enstaka tand, per
operationstillfälle 358 465
296 Operation avseende käkbensförankrade
implantat, fler än tre fixturer 8 758 10 294
298 Operation avseende käkbensförankrade
implantat, högst tre fixturer 6 147 7 068
299 Undersökning och utredning av remitterad
patient. Övriga behandlingar av tandloss-
ningssjukdomar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim

Specialist inom ämnesområdet oral kirurgi

391 Tanduttagning, en tand 275 358
392 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma
kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 77 100
393 Kirurgisk behandling av tandlossnings-
sjukdom, per operationstillfälle 991 1 289
394 Operativt avlägsnande av en eller flera tän-
der, rotspetsoperation, per operations-
tillfälle 991 1 289
395 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare paro-
dontalkirurgi vid enstaka tand, per
operationstillfälle 358 465
396 Operation avseende käkbensförankrade
implantat, fler än tre fixturer 8 758 10 294
398 Operation avseende käkbensförankrade
implantat, högst tre fixturer 6 147 7 068
399 Undersökning och utredning av remitte-
rad patient. Övriga oralkirurgiska behand-
lingar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim

Specialist inom ämnesområdet rotbehandling

491 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 1 057 1 374
492 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 1 244 1 617
493 Upprensning och rotfyllning, tre eller fler
rotkanaler 1 839 2 391
494 Rotspetsoperation 991 1 289
499 Undersökning och utredning av remitterad
patient. Övriga pulpakirurgiska behand-
lingar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim

Specialist inom ämnesområdet bettfysiologi

I förekommande fall läggs kostnad för tand-
tekniskt arbete till arvodet vid beräkning av
försäkringsersättning i fråga om åtgärd 599.

596 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysio-
logisk indikation 1 663
599 Undersökning och utredning av remitterad
patient. Övriga bettfysiologiska behand-
lingar, komplicerade utredningar 723/tim

Specialist inom ämnesområdet oral protetik

Behandling med fast protes
Kostnad för gjutmetall tillkommer.

691 Guldinlägg, laboratorieframställt komposit-
inlägg och maskinframställt porslinsinlägg
(CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring
vid overdenture 1 828 2 230

692 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor,
eller krona 2 383 2 774
693 Gjuten pelare 1 145 1 352
694 Klinikframställd pelare 364 473
695 Hängande broled, per led 1 013 1 110
696 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 770 903

Behandling med avtagbar protes

Kostnad för prefabricerade tänder läggs till
arvodet vid beräkning av försäkringsersättning.
Kostnad för ädelmetall tillkommer.

791 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk,
en till tre tänder 1 542 1 705
792 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder 2 637 2 782
793 Partiell protes med gjutet skelett, klam-
merförankrad 4 839 5 536
794 Komplicerad partiell protes och alveolar-
barkonstruktion eller protes med stöd av
urtagskrona eller attachments 5 451 6 151
795 Hel över- eller underkäksprotes, per käke 3 414 3 909
796 Rebasering och/eller komplicerad lagning
av protes 963 1 108
797 Bettskena i hård akrylat, utförd på bett-
fysiologisk indikation 1 663 1 773

Protetikbehandling i samband med implantat
Kostnad för gjutmetall tillkommer.
991 Bro, underkäke 20 911 23 608
992 Bro, överkäke 22 408 25 500
993 Tillägg per fixtur vid delimplan-
tat, där krona eller broled utförs i
ädelmetall eller titan 474 474
994 Overdenture vid implantat 9 750 11 131
999 Undersökning och utredning av remitterad
patient. Övriga oralprotetiska behand-
lingar, komplicerade utredningar 723/tim 942/tim

Specialist inom ämnesområdet tandreglering

Apparatur- Beräknad be-
behandling handlingstid

881 Avtagbar apparatur 1/2 år 4 319 5 428
882 Avtagbar apparatur 1 år 6 170 7 641
883 Avtagbar apparatur 2 år 7 031 8 753
884 Fast apparat i en käke 1/2 år 4 806 6 078
885 Fast apparat i en käke 1 år 7 405 9 546
886 Fast apparat i en käke 1 1/2 år 8 587 11 121
887 Fast apparat i en käke 2 år 9 810 12 751
891 Apparaturbehandling om-
fattande bägge käkarna
med fast apparat
i minst en käke 1 1/2 år 11 320 14 380
892 Apparaturbehandling om-
fattande bägge käkarna
med fast apparat i minst
en käke 2 år 12 535 15 999
893 Apparaturbehandling om-
fattande bägge käkarna
med fast apparat i minst
en käke 3 år 15 264 19 638
894 Fast apparatur i bägge
käkarna 2 år 14 933 19 308
899 Konsultation utan efter-
följande behandling.
Övriga tandreglerings-
behandlingar 723/tim 942/tim

Särskilda arvodesbestämmelser

1. Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid

Vid undersökning och behandling av akutpatient (åtgärd 091) som
en tandläkare utför utanför sin ordinarie mottagningstid får
arvodet höjas med 50 procent.

2. Laboratorieundersökning

För laboratorieundersökning utgår arvode med högst det belopp
som utgår för motsvarande undersökning vid laboratorium som
drivs av offentlig sjukvårdshuvudman. Närmare föreskrifter
meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med
Socialstyrelsen. Förordning (1997:680).

Bilaga 2

Förteckning över oralkirurgiska behandlingar m.m.

1. Undersökning som föregår oralkirurgisk behandling eller som
utförs i samband med utredning av smärttillstånd eller av
sjukliga förändringar i munhålan eller dess omgivning.

Häri inkluderas röntgenundersökning, bettmodell, histopatologisk
och annan kompletterande undersökning som erfordras för fullständig
bedömning av fallet.

2. Oralkirurgisk behandling
21 Operativt avlägsnande av tand eller tandanlag
22 Rotspetsoperation
23 Cystaoperation
24 Plastikoperation
25 Kirurgisk behandling av käkanomali
26 Käkskadebehandling
27 Transplantation
28 Excision
29 Härmed jämförliga behandlingar
Förordning (1996:919)

Bilaga C. Förteckning över taxerubriker och arvoden för vissa
käkbensförankrade broar4

För tandläkarens åtgärder avseende käkbensförankrade broar ad modum
Brånemark i helt tandlösa käkar samt för tandtekniska arbeten på
sådana broar utgår arvode med högst de belopp som anges nedan.

___________________________________________________________________
Åtgärd Högsta
arvode kr
___________________________________________________________________

1.

Behandling av eller under ledning av specialist
inom ämnesområdet oral protetik
112 Undersökning och utredning 1 302
620 Bro, underkäke 10 401
621 Bro, överkäke 11 871

2. Privatpraktiserande tandläkare som var
verksam i enskild tandvård
vid utgången av september 1986 och som
före denna tidpunkt förvärvat
specialistkompetens i oral protetik
113 Undersökning och utredning 1 694

630 Bro, underkäke 13 049
631 Bro, överkäke 14 905

3. Specialist inom ämnesområdet
tandlossningssjukdomar eller oral
kirurgi
316 Operation, högst 3 fixturer 6 031
317 Operation, fler än 3 fixturer 8 595

4. Specialist med rätt att beräkna arvode
enligt avdelning V i bilaga A
336 Operation, högst 3 fixturer 6 936
337 Operation, fler än 3 fixturer 10 103

5. Tandtekniska arbeten
676 Bro, högst 3 fixturer – i ädelmetall 9 132
677 Bro, fler än 3 fixturer – i ädelmetall 10 129
678 Bro, högst 3 fixturer – i annat material
än ädelmetall 9 523
679 Bro, fler än 3 fixturer – i annat material
än ädelmetall 10 911

För tandläkarens åtgärder avseende käkbensförankrade broar ad modum
Brånemark i delvis tandlösa käkar, för de fall Riksförsäkringsverket
föreskriver, utgår arvode med högst de belopp som anges nedan. För
protetiskt och tandtekniskt arbete i samband med sådana broar utgår
arvode enligt Bilaga A Avdelning I och IV i tandvårdstaxan.

———————————————————————–
Åtgärd Högsta
arvode kr
———————————————————————–

6. Behandling av eller under ledning av
specialist inom ämnesområdet
oral protetik
115 Undersökning och utredning 1 302

7. Privatpraktiserande tandläkare som var
verksam i enskild tandvård
vid utgången av september 1986 och som
före denna tidpunkt förvärvat
specialistkompetens i oral protetik

116 Undersökning och utredning 1 694

8. Specialist inom ämnesområdet tand-
lossningssjukdomar eller oral
kirurgi
318 Operation, högst 3 fixturer 6 031
319 Operation, fler än 3 fixturer 8 595

9. Specialist med rätt att beräkna arvode
enligt avdelning V i bilaga A
338 Operation, högst 3 fixturer 6 936
339 Operation, fler än 3 fixturer 10 103
Förordning (1996:636).